Francija

Ustanavljanje družb v Franciji

Organizacijske oblike družb

Francoski Trgovinski zakonik ureja naslednje glavne oblike družb:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Société en nom collectif (SNC)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 partnerja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
Société en commandite simple (SCS)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za SNC
 
Société en commandite par actions (SCA)
komanditna delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 37.000 ali 225.000 EUR 2 ali 7 ustanoviteljev ali več; komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za SCS in SA
 
Société anonyme (SA)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 37.000 ali 225.000 EUR (odvisno ali družba kotira na borzi, ali ne) 7 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe
Société par actions simplifiée (SAS)
enostavna delniška družba
Najnižji osnovni kapital ni predpisan 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prenosljive, ne morejo pa biti predmet javne ponudbe
Société à responsabilité limitée (SARL)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital ni predpisan 2 do 100 ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo družbeniki in uprava
Deleži so omejeno prenosljivi

 
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)
enoosebna družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital ni predpisan 1 ustanovitelj;
odgovornost ustanovitelja je omejena na vložena sredstva
Družbo vodi lastnik
Deleži so omejeno prenosljivi

 

Registracijski organ: Registre du Commerce et des Sociétés
Agencija za promocijo tujih naložb: Business France
 

Delniška družba (Société anonyme, SA)

 
Ustanovitelji/delničarji
Delniško družbo SA lahko ustanovi najmanj sedem ustanoviteljev. Ni omejitev glede državljanstva ali stalnega bivališča. Poenostavljeno delniško družbo (SAS) lahko ustanovi ena sama oseba.

Kapital
Najnižji osnovni kapital je v obeh primerih 37.000 EUR. Če delniška družba izdaja delnice z javnimi pozivi, znaša minimalni osnovni kapital 225.000 EUR. Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov. Pred registracijo mora biti vplačana polovica prispevkov v denarju in vsi stvarni vložki. Slednje oceni sodni cenilec, cenitev pa odobri skupščina delničarjev. Vložki v obliki storitev in dela niso dovoljeni.
Za poenostavljeno delniško družbo (SAS) minimalni osnovni kapital ni predpisan.

Delnice
SA izdaja delnice, ki so lahko navadne ali prednostne. Delnice so praviloma imenske; prinosniške delnice lahko izdajajo le družbe, ki kotirajo na borzi. Prinosniške delnice morajo biti ob ustanovitvi v celoti vplačane. Imenske delnice, ki so bile v celoti vplačane in jih ima imetnik več kot dve leti, lahko pridobijo dvojno glasovalno pravico (le za imetnike iz držav EU). Delnice brez glasovalne pravice so prepovedane, razen če gre za prednostne delnice. Najnižja nominalna vrednost delnic ni predpisana.
SAS ne more javno ponujati vrednostnih papirjev.

Organi upravljanja
Skupščina delničarjev se sestaja najmanj enkrat letno. Pristojnosti skupščine delničarjev so spremembe ustanovitvenega akta in višine kapitala, imenovanje članov uprave, odobravanje letnih poročil, ustanavljanje in likvidacija hčerinskih podjetij, reorganizacija in likvidacija družbe itd. Skupščina odloča z navadno večino, tričetrtinska večina pa se zahteva za najpomembnejše odločitve.

Družbo upravlja bodisi upravni odbor (sistem enotirne uprave), bodisi svet direktorjev, ki ga nadzoruje nadzorni svet (sistem dvotirne uprave):
Sistem enotirne uprave: Upravni odbor (conseil d'administration) mora imeti od 3 do 18 članov, za katere ni predpisano državljanstvo ali bivališče, biti pa morajo delničarji družbe. Največ tretjino članov lahko sestavljajo zaposleni v družbi. Upravnemu odboru predseduje generalni direktor (président directeur général).

Sistem dvotirne uprave: Skupščina imenuje nadzorni svet (conseil de surveillance), ki ga sestavlja tri do osemnajst članov, ki morajo biti delničarji družbe, ne smejo pa biti zaposleni v družbi. Omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča ni. Posameznik ne sme biti član več kot petih nadzornih svetov. Nadzorni svet imenuje svet direktorjev (directoire), ki ga sestavlja do pet članov. Če ima družba manj kot 150.000 EUR delniškega kapitala, jo lahko vodi en sam direktor. Direktorji ne smejo biti člani nadzornega sveta.
V družbah z več kot 50 zaposlenimi delavci izvolijo delavski svet, od katerega sta lahko dva člana (včasih štirje) prisotna na sestankih upravnega odbora.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (société à responsabilité limitée, SARL)

Ustanovitelji/družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovita najmanj dva in največ 100 družbenikov (fizičnih ali pravnih oseb). Državljanstvo ali bivališče ni predpisano. Enoosebno podjetje z omejeno odgovornostjo (EURL) lahko ustanovi ena sama oseba.

Kapital
Družbeniki lahko sami določijo znesek kapitala v status, pred registracijo mora biti kapital v celoti vpisan. Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov. Ob registraciji mora biti vplačanega najmanj 20 % osnovnega kapitala, ostalo pa v roku 5-ih let. Stvarni vložki morajo biti izročeni v celoti. Vložki v obliki storitev ali dela niso dovoljeni.

Deleži
Deleži so na tretje osebe prenosljivi le s soglasjem ostalih družbenikov. Novega družbenika morajo odobriti v treh mesecih od notifikacije, če tega ne storijo, morajo v nadaljnjih treh mesecih sami odkupiti delež ali pridobiti drugega družbenika.

Organi upravljanja
Družbo vodijo vsi družbeniki, ki se morajo na skupščini sestati vsaj enkrat letno. Sklepe sprejemajo z navadno večino, za nekatere odločitve je predpisano soglasje. Družbeniki, ki predstavljajo najmanj 10 % kapitala, lahko zahtevajo pred trgovinskim sodiščem imenovanje pooblaščenega revizorja in imenovanje neodvisnega strokovnjaka, ki oceni vodenje družbe.
Družba ima lahko enega ali več direktorjev, za katere ni potrebno, da so tudi družbeniki, imenuje pa jih večina kapitala družbe oz. kakor to določa statut. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča direktorjev.
V družbah z več kot 50 zaposlenimi se ustanovi delavski svet. Dva člana (včasih štirje člani) delavskega sveta lahko prisostvujeta sestankom upravnega odbora.

 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Franciji


Société à Responsabilité Limitée (SARL)
Osnovni kapital: 1 EUR
Sedež: Pariz
 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Franciji (pdf)

Informacije o ustanovitvi podjetja in postopku registracije so na voljo na spletni strani Guichet-entreprises.fr.