Francija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Francija

Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016

 
  2019* 2018* 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 65,5 65,2 65,0 64,7
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 121++ 122
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 2.423,6 2.360,4 2.291,6 2.220,3
 BDP per capita (v EUR): 37.014 36.185 35.266 34.305
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.611,2 2.511,7 2.535,8 2.489,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 39.876 38.503 39.025 38.468
 Rast BDP (v %): 1,6 2,0 1,9 1,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 8,4 8,7 9,3 9,8
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,5 1,5 1,2 0,3
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -580,0 -551,3 -529,5 -483,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 529,7 507,1 490,4 456,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,0 3,6 3,3 1,9
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,2 3,7 4,0 4,2
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 41,3 34,5 44,6 31,9
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 729,2+ 1.579,3 1.178,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 565,3+ 1.180,5 943,4
Stopnja tveganja države (op): / 24 24 25
Razred tveganja (op): / B B B
Enostavnost poslovanja**: / 31 29 28


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
(++)  Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


BDP in struktura potrošnje

V letu 2017 je Francija zabeležila 1,9 % rast BDP, ki je dosegel vrednost 2.291,6 mlrd EUR. Za leto 2018 analitiki napovedujejo 2 %, za leti 2019 in 2020 pa 1,6 % rast BDP.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2017 2018* 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 1,2 1,8 1,7 1,6
Rast javne potrošnje 1,5 1,4 1,3 1,3
Rast investicij 3,5 3,1 2,7 2,4


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Francija je v letu 2017 izvozila za 490,4 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 529,5 mlrd EUR. Rezultat je 39,1 mlrd EUR trgovinskega primanjkljaja, kar predstavlja 1,7 % BDP. Največ je Francija v letu 2017 izvažala v Nemčijo (14,8 % od celotnega izvoza), Španijo, Italijo, ZDA in Belgijo. Najpomembnejše blagovne skupine v izvozu so bili stroji in oprema, letala, vozila, električna in elektron. oprema ter farmacevtski izdelki. Francija je največ uvažala iz Nemčije (15,8 % od celotnega uvoza), Kitajske, Italije, Belgije in ZDA. Največ so uvozili strojne opreme, vozil, mineralnih goriv, električne in elektronske opreme, in letal.
 

Francija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi
 

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 13,4 Stroji, jedrski reaktorji 11,6
Vozila 10,6 Zračna in vesoljska plovila 9,9
Mineralna goriva, olja 9,7 Vozila 9,7
Električna in elektronska oprema 9,0 Električna in elektronska oprema 8,0
Zračna in vesoljska plovila 4,0 Farmacevtski izdelki 6,0


 

Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Nemčija 15,8 Nemčija 14,8
Kitajska 9,1 Španija 7,7
Italija 7,6 Italija 7,6
Belgija 6,7 ZDA 7,3
ZDA 6,5 Belgija 6,9
Slovenija (47. mesto) 0,3 Slovenija (54. mesto) 0,2
 
 
Vir: Factiva; ITC, junij 2018.
 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Franciji so v letu 2015 znašale 594,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala -13,8 %. Celotne izhodne TNI Francije so v letu 2015 znašale 1.080,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala -8,6 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Franciji 2015 - 2018 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 130,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nemčija in Velika Britanija. Največ investicij je na področju nepremičnin in poslovnih storitev.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 29.963,0
Nemčija 15.060,1
Velika Britanija 14.573,4
Španija 10.056,7
Švica 9.260,3
Druge države 51.969,1
Skupaj 130.882,5
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 17.806,8
Poslovne storitve 12.458,6
Progr. opr. in IT storitve 9.760,6
Komunikacije 6.734,7
Finančne storitve 6.502,3
Drugi sektorji 77.619,4
Skupaj 130.882,5


 

 

Vir: FDI Intelligence, avgust 2017.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo