Hrvaška

Dajatve na Hrvaškem

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Hrvaška je članica EU.

Več informacij:

 

Obdavčevanje podjetij

Hrvaški davčni sistem se je večkrat spreminjal zaradi podpiranja naložb tujih vlagateljev. Davčni sistem velja za prebivalce in nerezidente v državi. Hrvaška je podpisala pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja z 61 različnimi državami, med drugimi tudi s Slovenijo.

Osnovni davki v davčnem sistemu Republike Hrvaške
 

Vrsta davka Stopnja davka
Davek na dobiček 12 % / 18 %
Davek na dobiček po odbitju (lahko se zniža skladno s pogodbami o izogibanju dvojnega obdavčevanja) 15%
Dohodnina 24 % / 36 %
Surtax - Dodatek za davek, uporablja se pri preseganju prihodkov nad določeno raven 0 - 18 %

Davek na dodano vrednost (razen za določeno kategorijo izdelkov, kjer je davek 0 % in 10 % za turizem)

25 %
Davek n prenos kapitala 0 % / 12 %

 

Osnova za davek na dodano vrednost (PDV) na Hrvaškem je 25 % in velja od 1. marca 2012. Za posamezne izdelke pa so stopnje manjše (od 13 % do 5 %).

Več informacij: Davčna uprava Republike Hrvaške

 

Davek na dobiček

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dobiček je bil objavljen v NN 115/16. Stopnja davka na dobiček znaša 12 % za družbe/podjetnike s prihodki do 3 000 000 kun in za ostale 18 %.

Zavezanci za plačilo davka na dobiček so:
Družba ali druga pravna ali fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Hrvaški, ki opravlja gospodarsko dejavnost, za namen, ki izhaja iz dobička, dohodka ali prihodkov.

Podjetnik - fizična oseba, če je realizacija:

 • skupnih prihodkov v preteklem finančnem obdobju presežena za 3,000,000,00 HRK ali
 • skupnih prihodkov v preteklem finančnem obdobju presežena za 400,000,00 HRK ali
 • je vrednost dolgoročnih sredstev presežena za 2.000,000,00 HRK in
 • če zaposluje več kot 15 zaposlenih v primerjavi s preteklim davčnim obdobjem.

 

Več informacij:


Hrvaška je zagotovila davčne olajšave za vlagatelje, ki so pripravljeni vlagati in zaposlovati nove delavce, maksimalno do 40 % iznosa subvencije.
 

Davek na dohodek

Zavezanec za plačilo davka ne dohodek je domača ali tuja fizična oseba, ki ustvari obdavčljiv dohodek. Domačemu davčnemu zavezancu se obdavči dohodek, ustvarjen doma ali v tujini, zmanjšan za osebne davčne olajšave. Tuji davčni zavezanec plača samo davek na dohodek, ustvarjen na Hrvaškem, zmanjšan za davčne olajšave (ki znašajo 3800 HRK mesečno). Dohodek je razlika med prihodki in stroški, ustvarjenimi v davčnem obdobju (tj. koledarsko leto).


Davek se plača na dohodek od:

 • dela (plača ali pokojnina)
 • samostojne dejavnosti (obrt, kmetijstvo in gozdarstvo)
 • premoženja in premoženjskih pravic (zakup, najem ali prodaja nepremičnine, avtorske pravice in pravice industrijske lastnine)
 • kapitala (dividende, deleža v dobičku)
 • zavarovanja (premije izplačane pri zavarovanju).


Davek na dohodek (dohodnina) se plačuje progresivno in se giblje med 24 % in 36 %.
 

Davčna stopnja Mesečna davčna osnova (v HRK) Letna davčna osnova (v HRK)
24 % od 0,00 naslednjih 210.000,00
36 % nad 210.000,00  

 

Davek na dodano vrednost

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost je bil objavljen v NN 90/05. Zavezanec za plačilo DDV je podjetnik, ki opravlja dejavnost, za katero je predpisano plačevanje davka na dodano vrednost. Podjetnik je pravna ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost z namenom ustvarjanja prihodkov. Obračunsko obdobje za prijavo davka je 30 dni, za podjetja, katerih vrednost prometa vključno z DDV je v predhodnem koledarskem letu znašala 300.000 HRK, pa tri mesece.

Hrvaška vlada je med ukrepi za prevladanje gospodarske in proračunske krize sprejela zakon, s katerim spreminja stopnjo davka na dodano vrednost. Dosedanjo stopnjo davka je dvignila na 25 % (velja s 1. 3. 2012). Čistopis Zakona o davku na dodano vrednost je objavljen na strani Ministrstva za finance Republike Hrvaške. Stopnja davka na dodano vrednost 5 % je na Hrvaškem v veljavi za kruh, mleko, določene knjige in zdravila, storitve javnega prikazovanja filmov, znanstvene časopise in proizvode, ki se kirurško vgrajujejo v človeško telo. Po stopnji 13 % so obdavčene turistične storitve, od 1. avgusta 2007 pa so po tej stopnji obdavčene tudi revije in časopisi, ki izhajajo dnevno in periodično.

Oprostitev plačila davka velja za:

 • najem stanovanjskih prostorov
 • finančne storitve
 • zdravstvene storitve v zdravstvenih ustanovah
 • storitve kulturnih organizacij in organizacij za socialno in otroško skrb, učence, študente kot tudi verske skupnosti
 • storitve šolskih ustanov
 • kmetijska zemljišča.


Plačila DDV je oproščeno tudi blago, uvoženo v humanitarne namene ali prejeto kot donacija, vendar pa je iz te oprostitve izključeno fiskalno najzanimivejše blago, kot so nafta in naftni derivati, tobak in tobačni izdelki ter alkohol in alkoholne pijače.

Oprostitev od plačila DDV (pa tudi carine) velja tudi pri ponovnem uvozu blaga, ki ga v nespremenjenem stanju uvozi ista oseba, kot ga je izvozila. Oprostitev plačila DDV pa se ne nanaša na ponovni uvoz blaga, ki se izvozi zaradi dodelave in oplemenitenja. V tem primeru se plača DDV, davčna osnova pa je vrednost plačila za oplemenitenje oz. dodelavo.

Plačila DDV so oproščene vse izvozne dobave, vključno s transportnimi storitvami, dobave blaga v proste cone in carinska skladišča, dobave diplomatskim predstavništvom, storitve domačih podjetjih, opravljene na Hrvaškem tujim morskim, zračnim in rečnim prevoznikom, dobave domačim neprofitnim organizacijam, ki se plačajo iz dobljenih tujih donacij (tudi tu so izvzeti nafta in naftni derivati, tobak in tobačni izdelki ter alkohol in alkoholne pijače).

Davčna uprava in Finančna policija lahko od sredine leta 2004 davčnemu zavezancu, ki bodisi ne obračunava bodisi ne plačuje DDV, s sklepom začasno prepovesta nadaljnjo opravljanje dejavnosti.

Poleg opisanih davkov na Hrvaškem poznajo še:

 • posebne davke (za naftne derivate, tobačne izdelke, pivo, brezalkoholne pijače, alkohol in alkoholne pijače, osebne avtomobile, luksuzne izdelke, zavarovanje avtomobilske odgovornosti)
 • davek na nepremičnine
 • davek na igre na srečo
 • davke glede na predpise lokalne samouprave in uprave (to so različni županski, občinski in mestni davki).

Preberite tudi: Davčna reforma na Hrvaškem