Indija

Dajatve v Indiji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Z dnem 1. 7. 2017 bo za vse zvezne indijske države stopil v veljavo Zakon glede enotnega davka na blago in storitve oziroma t.i. "Goods and Services Tax" (GST). GST je  populistično poimenovan tudi  "One nation one tax". Davek predvideva 18%  obdavčenje blaga, kar je znižanje glede na dosedanjo stopnjo obdavčitve (med 24 in 26 %). Davek na storitve pa se bo (iz dosedanjih 15%) povišal različno, vendar pa najvišja stopnja naj ne bi presegla 60%.

Do 1. 7. 2017 za vse dajatve velja dosedanji režim, kot sledi v nadaljevanju.

Indija je podpisnica Svetovne trgovinske organizacije (WTO) in je v tranzicijskem obdobju prilagajanja svojih zakonov zakonom WTO. Predpisi in zakonodaja, vezani na uvoz blaga, so zelo obsežni. 

Carine, zlasti pri uvozu, so lahko pomemben dejavnik stroškov, zaradi splošno visokih carinskih stopenj. Na uvoženo blago se obračunavajo tri vrste carinskih dajatev, osnovna carinska dajatev, dodatna carinska dajatev in posebna carinska dajatev. Dodatno se lahko / ali ne zaračunavajo izravnalne dajatve in / ali protidampinške dajatve, ki jih lahko zaračunava centralna vlada z obvestilom v uradnem listu. Carinske stopnje so določene z zakonom o carinskih stopnjah, 1975 (»Custom Tariff Act, 1975«) in občasno revidirane z letnim finančnim zakonom ali drugimi obvestili.

Prostotrgovinski sporazum (FTA) med EU in Indijo je še vedno predmet pogajanj; časovni okvir podpisa omenjenega sporazuma je težko napovedati.

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davki

Indija ima zelo razvejan in decentraliziran davčni sistem. Davki se pobirajo na ravni zvezne oblasti, posameznih zveznih držav in lokalnih oblasti. Nadzorna organa sta Central Board of Direct Taxes in Central Board of Excise and Customs, ki delujeta v okviru indijskega Ministrstva za finance.

Pregledne informacije o razvejanosti davčnega sistema in davkih, ki veljajo za gospodarske družbe in za posameznike pri poslovanju v Indiji, so dosegljive v investicijskem vodiču, "Key to India Investment", ASA & Associates in Corporate Catalyst (India) Private Limited (CCI), april 2015, str. 34-41.
 

Dohodnina

Kot dohodninski viri se obravnavajo vsi dohodki, ustvarjeni v Indiji. Posamezniki lahko uveljavljajo posamezna znižanja davčne osnove, kar je določeno z zakonodajo.

Dohodninska lestvica: do 250.000 INR ni obdavčitve, od 250.001 INR do 500.000 INR 10%, od 500.001 INR do 1.000.000 INR 20%, nad 1.000.001 INR 30%. Davek na izobrazbo znaša 3% davka. Za poslovno leto 2014-15 znaša efektivna osebna davčna stopnja v Indiji 42.02 %.

Slovenija in Indija imata podpisano Konvencijo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, ki v 10. členu določa, da obračunani davek od dividend ne presega 5% bruto zneska dividend, če je upravičeni lastnik družba, ki ima neposredno v lasti najmanj 10% kapitala družbe, ki plačuje dividende, oziroma 15% bruto zneska dividend v vseh drugih primerih. V 11. členu je določilo, da zaračunani davek na obresti ne presega 10% bruto zneska obresti. V 12. členu je določilo, da zaračunani davek na licenčnine in avtorske honorarje ter honorarje za strokovne storitve ne presega 10% bruto zneska takih licenčnin in avtorskih honorarjev ter honorarjev za strokovne storitve.

Kompleksen sistem obdavčitve nerezidentov v Indiji je objavljen na spletnih straneh indijskega Ministrstva za finance.
 

Davek na dobiček

Davek na dobiček znaša za domača podjetja (30% + dodatnih 5%, če dohodek preseže 10 milijonov INR, oziroma 10%, če dohodek preseže 100 milijonov INR), za tuja podjetja (40%+2%, če dohodek preseže 10 milijonov INR oziroma 5%, če dohodek preseže 100 milijonov INR). Dodatno se plača še 1% davek na izobrazbo in 2% davek na visoko izobrazbo.
 

Trošarine

CENVAT se aplicira na proizvode, ki so proizvedeni v Indiji. Natančne stopnje so navedene na straneh Urada za trošarine in carine.
 

Davek na dodano vrednost (DDV oz. VAT)

Od 1. aprila 2005 so zvezne države postopoma nadomestile lokalne prometne davke z DDV. Obstaja pet stopenj DDV in sicer 0 %, 1 %, 5 %, 12,5 % in 20 %. DDV se ne plačuje za storitve.


Prometni davek se ne uporablja v Indiji.

Informacije o davkih dobite na strani indijskega Ministrstva za finance. Sicer se priporoča uporaba tujih svetovalnih agencij Ernst&Young, PricewaterhouseCoopers India, Corporate Catalyst India, Feedback Counsulting, ipd.