Indija

Ustanavljanje družb v Indiji

 

Organizacijske oblike družb

Indijski Zakon o družbah iz leta 2013 in druga indijska zakonodaja urejajo naslednje oblike družb:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Partnership
Partnerstvo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2-20 partnerjev, vsaj eden mora biti indijski državljan in rezident.
Partnerji neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe
Partnerstvo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Nima statusa pravne osebe
Limited Liability Partnership (LLP)
Partnerstvo z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev, vsaj eden mora biti indijski državljan in rezident
Vsak partner odgovarja neomejeno za svoje obveznosti, družba odgovarja z vsemi sredstvi.
Družbo vodijo nekateri ali vsi partnerji.
 
Hibridna družba z značilnostmi partnerstva in PLC.
 
V uporabi večinoma za računovodske, odvetniške ipd. družbe.
 
Ima status pravne osebe
 
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo in PLC.
Unlimited Company (UC)
Družba z neomejeno odgovornostjo
(Public) Unlimited Company (UC)
Private Unlimited Company (PUC)
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2-200 ustanoviteljev (PUC)
7 ali več ustanoviteljev (UC)
Partnerji neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe
Družbo vodijo organi družbe
Ima status pravne osebe
Smiselno veljajo pravila za LC in PLC.
(Public) Limited Company (LC)
delniška družba
Limited by shares
Limited by guarantee
 
Najnižji osnovni kapital je 500.000 INR 7 ali več ustanoviteljev;
Odgovornost ustanoviteljev je določena v statutu družbe. Lahko je omejena na vložena sredstva (limited by shares) ali prevzeto jamstvo (limited by guarantee).
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe
Private Limited Company (PLC)
družba z omejeno odgovornostjo
Limited by shares
Limited by guarantee
Unlimited
Najnižji osnovni kapital je 100.000 INR 2 do 200 ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je določena v statutu družbe. Lahko je omejena na vložena sredstva (limited by shares) ali prevzeto jamstvo (limited by guarantee).
Družbo vodijo družbeniki in organi družbe.
Družba ima deleže, ki niso predmet javne ponudbe, njihov prenos je omejen.
 
One person company (OPC)
Enoosebna družba z omejeno odgovornostjo
Limited by shares
Limited by guarantee
Najnižji osnovni kapital ni predpisan 1 ustanovitelj, ki mora biti indijski državljan in rezident
Odgovornost ustanovitelja je določena v statutu družbe. Lahko je omejena na vložena sredstva (limited by shares) ali prevzeto jamstvo (limited by guarantee).
Družbo vodi direktor

Registracijski organ: Trgovinski register
Agencija za promocijo tujih naložb: FIPB
  

Delniška družba (Public Limited Company - LC)

Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi sedem ali več ustanoviteljev, ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča ustanoviteljev.
Odgovornost ustanoviteljev je določena v statutu družbe. Lahko je omejena na vložena sredstva (limited by shares) ali prevzeto jamstvo (limited by guarantee).

Kapital
Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice, ki so predmet javne ponudbe. Najnižji osnovni kapital znaša 500.000 INR.
Delnice so lahko imenske in prinosniške, navadne in prednostne. Posebnost so t.im. »sweat equity shares«, ki jih družba izda s popustom ali za nedenarno nadomestilo direktorjem in zaposlenim.

Organi upravljanja
Skupščina delničarjev je glavni organ upravljanja LC. Skupščina imenuje upravni odbor, določa politiko poslovanja družbe, odobrava finančna poročila, odloča o statusnih vprašanjih idr. Skupščina se mora sestati vsaj enkrat letno.
Upravni odbor je sestavljen iz najmanj 3 članov, ki morajo biti fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega bivališča, vendar mora biti vsaj en član upravnega odbora indijski državljan in rezident.
Mandat 2/3 članov uprave je omejen, 1/3 članov uprave pa opravlja funkcijo neomejeno dolgo (običajno tuji lastniki imenujejo v to tretjino svoje direktorje).
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Private Limited Company - PLC)

Ustanovitelji/ družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo ustanovi 2 do 200 ustanoviteljev, , ki so lahko fizične ali pravne osebe. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital
Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki so sorazmerni z udeležbo v kapitalu. Deleži dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev je omejen; način prenosa določa statut.
Najnižji osnovni kapital znaša 100.000 INR.

Organi upravljanja
Glavni organ upravljanja PLC je skupščina, ki imenuje in razrešuje upravo, določa politiko družbe in smernice za upravljanje, odobrava finančna poročila in statusna vprašanja idr.
Skupščina družbenikov se mora sestati najmanj enkrat letno.
Družbo vodi uprava, ki mora imeti najmanj 2 člana. Vsaj en član uprave mora biti indijski državljan in rezident, za ostale člane uprave ni omejitev glede državljanstva ali stalnega bivališča.

 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Indiji


Private Limited Company (PLC)
Osnovni kapital: 100.000 INR
Sedež: Delhi
 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Indiji (pdf)