Irska

Prodaja na Irsko

Tržne poti, distribucija

 

Značilnosti trga

Irska je majhna, visoko industrializirana država z zelo odprtim gospodarstvom. Čeprav jo je gospodarska kriza močno prizadela, si je gospodarstvo s pomočjo evropskih posojil opomoglo in beleži od leta 2013 dalje spet pozitivno rast.

Irska ima nizke davke in je zelo usmerjena v poslovanje s tujino. Poslovno okolje je transparentno, konkurenčno in stimulativno. Vendar so posledice krize še vedno vidne v visoki brezposelnosti, nizki potrošnji gospodinjstev ter skromnem obsegu zasebnih in javnih investicij.
 

Kupna moč in trendi obnašanja kupcev

Irska je po kupni moči na ravni povprečja v evrskem območju. Poraba gospodinjstev predstavlja 48% BDP. Irci so odprti za nove izdelke in so zvesti blagovnim znamkam. Posledice krize se kažejo v manjšem razpoložljivem dohodku, vendar po drugi strani narašča povpraševanje po luksuznem blagu.

Kakovost je glavni dejavnik odločitve za nakup za irske potrošnike, sledita cena in kakovost storitev. Mladi irski kupci pri nakupu upoštevajo blagovno znamko ali sloves izdelka, vendar želijo razumno ceno. Odrasli kupci dajejo prednost blagovni znamki in kakovosti, saj je njihova kupna moč večja. Kupci, starejši od 40 let, so še posebej osredotočeni na kakovost, zlasti pri oblačilih.
 

Pregled vstopnih strategij, tržne poti, distribucija

Glede na vrsto blaga in velikost podjetja so primerne različne oblike vstopa na irski trg. V začetni fazi poteka vstop na trg ponavadi prek veletrgovcev ali združenj trgovcev, kot tudi prek distributerjev in trgovskih zastopnikov (agentov). Ker je trg relativno majhen (5,5 mio prebivalcev), v tem primeru običajno celotno ozemlje pokriva en distributer ali agent.

Irska zakonodaja o trgovskih zastopnikih je usklajena z zakonodajo EU (Direktiva Sveta 86/653 / EGS), ki določa nekatere pravice in obveznosti zastopnikov in principalov in varuje zastopnike ob prenehanju razmerja (obvezni odpovedni roki in odškodnine ali odpravnine, ki jih s pogodbo ni mogoče izključiti).

Neposredno trženje v Irski je zelo dobro razvito. Irsko Združenje za interaktivno neposredno trženje (Interactive Direct Marketing Association – IDMA) ima 350 članov. Zakonodaja je usklajena s pravili EU o elektronskem poslovanju, distančni prodaji, varstvu potrošnikov in varstvu osebnih podatkov. Predvsem je razvit telemarketing, ki dosega ne le irski, temveč tudi širši evropski trg.

Franšizing je zelo razširjen in še narašča. Večina tujih franšiz (okoli 40%) je ameriških. Franšize so prisotne zlasti na področju hitre hrane, trgovin z oblačili in storitev. Informacije o franšizingu je mogoče dobiti pri Irskem združenju za franšizing (Irish Franchise Association).

Podjetje lahko na irski trg vstopi tudi prek skupnih vlaganj (joint ventures) z irskim partnerjem. Skupno vlaganje temelji na pogodbi, ni pravna oseba in zanj ni potrebno nobeno dovoljenje.

Vstop na trg je mogoč tudi z odprtjem podružnice, ki prav tako ni pravna oseba. Zaradi hitrega in enostavnega postopka in nizkih stroškov je večinoma bolj primerna ustanovitev lastne družbe.
 

Javna naročila

Javna naročila ureja Zakon o javnih naročilih iz leta 2007, ki je usklajen s pravili EU. Za slovenske ponudnike veljajo pri razpisih enaki pogoji, kot za domače.

Javni razpisi so objavljeni na spletu v na vladnem portalu in portalu za e-naročanje, razpisi, ki presegajo predpisani vrednosti prag pa morajo biti objavljeni tudi v evropski elektronski bazi TED.

 

Tržno komuniciranje, promocija

Strategija tržnega komuniciranja je odvisna od vrste produkta in razpoložljivih sredstev. Irski medijski trg je dobro razvit, največji delež pri oglaševanju imajo tiskani mediji, TV, radio in internet.

Na Irskem izhaja okoli 60 časopisov in 150 revij. Najpomembnejši dnevni časopisi so Irish Times, Irish Independent, Irish Examiner in Evening Herald. Poslovne informacije iz Irske in iz sveta objavlja Sunday Business.

Na voljo so številne TV in radijske postaje. Poleg nacionalne Radio-Telefis Eireann (RTE) so najpomembnejše TV in radijske postaje Network 2 (drugi nacionalni program), TV3, Newstalk in Today FM.

Internet je v najširši rabi.

 

Plačevanje

O rokih in načinu plačila se stranki dogovorita v pogodbi, izbira je odvisna od pogajalske pozicije in stopnje zaupanja med partnerji. Na začetku poslovnega sodelovanja je priporočljivo vsaj delno predplačilo ali zavarovanje plačila. V uporabi so vsi standardni instrumenti zavarovanja plačil.

Irska zakonodaja o preprečevanju zamud pri plačilih je usklajena z Direktivo 2011/7/EU, ki določa, da morajo podjetja račune v trgovinskih poslih plačati v največ 60 dneh, javni organi pa v največ 30 dneh, sicer začnejo avtomatsko teči zamudne obresti, dolžnik pa mora povrniti stroške izterjave. V praksi se ti roki v pogodbah upoštevajo, plačilna disciplina pa je slabša: po podatkih EPI 2014 je povprečen rok plačila na Irskem 59 dni za zasebni sektor (povprečni pogodbeni rok plačila 30 dni, povprečna zamuda pri plačilu 29 dni) in 44 dni za javni sektor (povprečni pogodbeni rok plačila 30 dni, povprečna zamuda pri plačilu 14 dni). Sodna izterjava dolgov je dokaj učinkovita in relativno hitra, težavo pa predstavljajo insolventni dolžniki, od katerih je kljub ustrezni zakonodaji v praksi zelo težko izterjati dolg.

 

Transport

Transport iz Slovenije je možen po cesti, železnici, morju in zraku. Irska ima moderno, kvalitetno in dobro vzdrževano infrastrukturo.

Pomorski promet ima Irska kot otoška država zelo razvit. Glavno pristanišče v Dublinu ima odlično infrastrukturo in močne mednarodne povezave. Druga večja pristanišča so Cork, Dun Loghaire inRosslare.

Transport po cesti predstavlja 90 % notranjega transporta. Irska ima zelo dobre cestne povezave po celi državi. Modernizacija cest je bila podprta tudi z sredstvi EU. Obnova je bila intenzivna zlasti v osrednjem in južnem delu. Stičišče avtocest je v Dublinu, glavno mesto povezujejo z večjimi mesti Cork, Limerick, Galway,Waterford, Wexford, Belfast. Avtoceste so označene s črko M, glavne ceste pa z N.1-30. Ostale pomembne ceste so označene z A, manj pomembne pa z B.

Železniško omrežje je bilo modernizirano s projektom Transport 21, ki je potekal v obdobju 2005-20015 in zajema težko železnico, lahko železnico in metro projekt. Večina prog se steka v Dublinu.

Zračni promet je zelo dobro razvit, kar velja tako za mednarodne povezave, kot tudi za notranji promet. Glavna mednarodna letališča so Dublin, Shannon, Cork in Belfast, obstaja pa tudi vrsta manjših regionalnih letališč (Galway, Sligo, Mayo, Waterford). Nacionalni letalski prevoznik je Aer Lingus.

 

Poglejte si tudi: