Irska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Irski

Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016

 
  2019* 2018* 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 4,9 4,8 4,8 4,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 68++ 69
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 348,2 324,0 328,8 303,0
 BDP per capita (v EUR): 71.238 66.851 68.440 63.627
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 346,4 328,5 325,0 305,3
 BDP per capita (PPP, v EUR): 71.470 68.386 68.269 64.596
 Rast BDP (v %): 3,0 4,0 6,5 5,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,6 6,0 6,9 8,4
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,1 0,8 0,3 -0,2
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -91,4 -85,4 -85,2 -83,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 200,2 191,2 187,0 185,6
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,8 4,9 4,9 4,7
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,1 5,5 -4,4 16,4
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 60,7 57,9 58,7 71,4
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 18,8+ 44,7 47,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 44,1+ 127,9 103,2
Stopnja tveganja države (op): / 25 25 24
Razred tveganja (op): / B B B
Enostavnost poslovanja**: / 17 18 15
 

Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
(++)  Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


BDP in struktura potrošnje

V letu 2017 so imeli na Irskem 6,5 % rast BDP. Ta je znašal 328,8 mlrd EUR. Za leto 2018 je napovedana 4 % rast BDP, za leti 2019 in 2020 pa 3 % in 2,9 % rast. 
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2017 2018* 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 2,2 2,3 2,2 1,9
Rast javne potrošnje 2,2 3,5 3,5 3,5
Rast investicij -17,0 7,0 5,0 4,0


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Irski izvoz blaga je v letu 2017 znašal 187 mlrd EUR, uvoz pa 85,2 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 101,8 mlrd EUR ali 31 % BDP. Večina izvoznikov so podjetja v tuji lasti, delujejo pa na področju tehnologije, finančnih storitev in kemične industrije. Največ so v letu 2017 izvažali farmacevtske izdelke (27,8 % od celotnega izvoza), kemikalije, optično, tehnično in medicinsko opremo, električno in elektronsko opremo ter kozmetiko. Glavni izvozni trg v letu 2017 so bile ZDA, kamor so izvozili 27,1 % od celotnega izvoza. Sledijo Združeno kraljestvo, Belgija, Nemčija in Švica. V letu 2017 so največ uvažali letala, farmacevtske izdelke, stroje in opremo, mineralna goriva ter električno in elektronsko opremo. Največ so uvozili iz Združenega kraljestva (22,1 % od celotnega uvoza), ZDA, Francije, Nemčije in Kitajske.
 

Irska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Zračna in vesoljska plovila 21,2 Farmacevtski izdelki 27,8
Farmacevtski izdelki 10,6 Organski kemijski proizvodi 17,3
Stroji, jedrski reaktorji 9,1 Optična, tehn. in medic. oprema 10,2
Mineralna goriva, olja 6,0 Električna in elektronska oprema 6,6
Električna in elektronska oprema 5,8 Eterična olja, parfumerijski, kozmetični ali toaletni preparati 6,1

 

Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Združeno kraljestvo 22,1 ZDA 27,1
ZDA 20,6 Združeno kraljestvo 11,8
Francija 13,3 Belgija 10,9
Nemčija 8,7 Nemčija 8,2
Kitajska 5,6 Švica 5,1
Slovenija (62. mesto) <0,1 Slovenija (56. mesto) 0,1Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Irsko so v letu 2015 znašale 780,4 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala 36,5 %. Celotne izhodne TNI Irske so v letu 2015 znašale 799,6 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala 32,6 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Irskem 2015 - 2018 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.
 

Struktura tujih neposrednih investicij 


V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 67,4 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Velika Britanija in Nemčija. Največ investicij je na področju progr. opr., IT storitev in farmacije.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 39.414,4
Velika Britanija 11.677,8
Nemčija 2.291,7
Nizozemska 2.112,6
Francija 1.520,9
Druge države 10.385,3
Skupaj 67.402,5
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Progr. opr. in IT storitve 13.673,2
Farmacija 8.508,5
Komunikacije 6.571,5
Finančne storitve 4.250,6
Medicinska oprema 3.115,4
Drugi sektorji 31.283,3
Skupaj 67.402,5
 

 

 

Vir: FDI Intelligence, avgust 2017.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo