Italija

Ustanavljanje družb v Italiji


Organizacijske oblike družb

Italijanski Civilni zakonik ureja  naslednje oblike družb:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Società in nome collettivo (S.n.c.)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
Società in accomandita semplice (S.a.s)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za S.n.C.
Società in accomandita per azioni (S.a.p.A.)
komanditna družba
Najnižji osnovni kapital ni predpisan 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za S.n.C. in S.p.A.
Società per azioni (S.p.A.)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 50.000 EUR 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe
Società a responsabilità limitata (S.r.l.)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 1 EUR 1 ali več  ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo uprava in družbeniki
Deleži so prenosljivi; statut družbe lahko določa omejitve
Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)
enostavna družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 1 EUR .
Najvišji osnovni kapital je 9.999 EUR
1 ali več  ustanoviteljev - fizičnih oseb;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo uprava in družbeniki
Deleži so prenosljivi; statut družbe lahko določa omejitve
 
Registracijski organ: Registro delle Imprese
Agencija za promocijo tujih naložb: ITA
 

Delniška družba (Societa per azioni, SpA)

Ustanovitelji
Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Omejitev glede največjega možnega števila ter državljanstva ali stalnega bivališča ustanoviteljev oziroma delničarjev ni.

Kapital
Najmanjši osnovni kapital je 50.000 evrov. Kapital delniške družbe mora biti v celoti vpisan, vplačati pa je treba 25 odstotkov nominalne vpisane vrednosti delnic. Če je ustanovitelj en sam, mora biti osnovni kapital vplačan v celoti.
Najnižja vrednost delnice ni predpisana. Delnice so praviloma imenske (azioni nominative) delnice na prinositelja so dovoljene le v primerih, ki jih določa zakon. Delnice so lahko navadne (azioni ordinarie) in prednostne (azioni privilegiate).

Organi upravljanja
Skupščina delničarjev, ki jo sestavljajo vsi delničarji, je najvišji organ odločanja. Sklicati jo je treba najmanj enkrat letno. Glede ostalih organov upravljanja zakon predvideva tri modele: enotirni, dvotirni in tradicionalni model.
Enotirni model vključuje skupščino delničarjev in upravni odbor.
Skupščina delničarjev imenuje upravni odbor (consiglio di amministrazione), ki je odgovoren za administrativno upravljanje družbe. Znotraj upravnega odbora se oblikuje odbor za nadzor upravljanja (comitato per il controllo sulla gestione), ki nadzira delo upravnega sveta.
Dvotirni model vključuje skupščino, upravo in nadzorni svet.
Skupščina delničarjev imenuje nadzorni svet (consiglio di sorveglianza), ki je pristojen za nadzor nad poslovanjem družbe. Nadzorni svet imenuje upravo (consiglio di gestione), ki vodi poslovanje družbe in jo zastopa.
Tradicionalni model vključuje skupščino, upravo in svet revizorjev.
Skupščina delničarjev imenuje svet revizorjev (collegio sindacale), ki je pristojen za nadzor nad poslovanjem družbe in upravo (consiglio di gestione), ki vodi poslovanje družbe in jo zastopa. Število članov uprave določa statut, svet revizorjev pa mora imeti najmanj 5 članov, ki niso zaposleni v družbi ali na drug način povezani z njo. Ta model upravljanja je v Italiji najbolj razširjen.
Vse delniške družbe morajo imeti tudi zunanjega revizorja oz. revizijsko družbo (organo di controllo contabile).
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Societa a responsabilita limitata- S.r.l.)

Ustanovitelji
Družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede največjega možnega števila ter državljanstva ali stalnega bivališča ustanoviteljev oziroma družbenikov.

Kapital
Najmanjši znesek osnovnega kapitala znaša 1 EUR.
Če osnovni kapital presega 10.000 EUR, mora biti ob ustanovitvi vplačanih vsaj 25 odstotkov denarnih sredstev, razen če je ustanovitelj en sam; v tem primeru mora biti ob ustanovitvi kapital vplačan v celoti.
Če je osnovni kapital nižji od 10.000 evrov, mora biti kapital, določen v ustanovitvenem aktu družbe (atto costitutivo) plačan takoj, v naslednjih letih pa mora družba odvajati 20% dobička letno, dokler kapital ne doseže 10.000 EUR.
Deleži so prenosljivi s soglasjem ostalih družbenikov oziroma na način, ki ga določa statut.

Organi upravljanja
Način organizacije in upravljanja je fleksibilen in ga določijo družbeniki v ustanovitvenem aktu družbe. Družba ima lahko enega direktorja ali upravni odbor, lahko pa tudi ne imenuje uprave in jo vodijo vsi ali nekateri družbeniki.
 

Enostavna družba z omejeno odgovornostjo (Societa a responsabilita limitata semplificata - S.r.l.s.)

Družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki morajo biti fizične osebe. Ni omejitev glede največjega možnega števila ter državljanstva ali stalnega bivališča ustanoviteljev oziroma družbenikov.
Najmanjši znesek osnovnega kapitala znaša 1 EUR in mora biti manjši od 10.000 EUR. Ob ustanovitvi mora biti vplačan v celoti.
S.r.l.s. se ustanovi na enak način kot S.r.l., le da se uporabi predpisani standardni obrazec akta o ustanovitvi in da ni notarskih stroškov.

 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Italiji


Società a responsabilità limitata ((S.r.l.)
Osnovni Kapital 1 EUR
Sedež: Rim

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Italiji (pdf)