Italija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Italiji


Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016

 
  2019* 2018* 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 59,2 59,3 59,4 59,4
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 206++ 206
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.784,7 1.750,4 1.714,2 1.676,6
 BDP per capita (v EUR): 30.137 29.529 28.880 28.205
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.169,5 2.096,6 2.130,1 2.097,3
 BDP per capita (PPP, v EUR): 36.633 35.369 35.881 35.283
 Rast BDP (v %): 1,1 1,4 1,6 1,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 10,8 11,1 11,3 11,7
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,2 0,9 1,3 0,0
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -431,4 -403,2 -384,7 -349,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 478,7 453,5 441,6 408,8
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,1 4,5 5,1 2,6
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,6 5,0 5,9 3,3
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 14,6 13,1 13,8 16,6
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 1.522,5+ 3.252,5 2.736,5
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 1.928,5+ 4.341,3 3.715,1
Stopnja tveganja države (op): / 35 35 35
Razred tveganja (op): / B B B
Enostavnost poslovanja**: / 46 50 44


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan- maj (posodobljeno avgust 2018).
(++)  Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


BDP in struktura potrošnje

V letu 2017 je BDP zrasel za 1,6 %. Za leto 2018 analitiki napovedujejo 1,4 % rast BDP, v letu 2019 1,1 % rast ter v letu 2020 0,9 % rast, ko naj bi BDP dosegel 1.809,9 mlrd EUR.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2017 2018* 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 1,4 1,2 1,0 0,9
Rast javne potrošnje 1,0 0,8 0,5 0,5
Rast investicij 3,1 2,7 2,0 1,8


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2017 je Italija izvozila za 441,6 mlrd EUR blaga, uvozila pa ga je za 384,7 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je v letu 2017 znašal 56,9 mlrd EUR, kar predstavlja 3,3 % BDP.  Največ je Italija v letu 2017 izvažala strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo, farmacevtske izdelke ter plastiko. Glavni izvozni trg v letu 2017 je bila Nemčija, kamor so izvozili za 12,5 % celotnega izvoza. Sledijo Francija, ZDA, Španija ter Združeno kraljestvo. V letu 2017 je Italija največ uvažala nafto in plin, vozila, strojno opremo, električno in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke. Največ so v letu 2017 uvozili iz Nemčije (16,3 % od celotnega uvoza), Francije, Kitajske, Nizozemske in Španije.
 

Italija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Mineralna goriva, olja 12,0 Stroji, jedrski reaktorji 19,8
Vozila 10,8 Vozila 8,7
Stroji, jedrski reaktorji 9,8 Električna in elektronska oprema 6,0
Električna in elektronska oprema 7,7 Farmacevtski izdelki 5,1
Farmacevtski izdelki 5,1 Plastika in plastični izdelki 4,1
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Nemčija 16,3 Nemčija 12,5
Francija 8,8 Francija 10,3
Kitajska 7,1 ZDA 9,1
Nizozemska 5,6 Španija 5,2
Španija 5,3 Združeno kraljestvo 5,1
Slovenija (28. mesto) 0,7 Slovenija (23. mesto) 0,9
 

Vir: Factiva; ITC, junij 2018.
 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Italijo so v letu 2015 znašale 303,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala -2,5 %. Celotne izhodne TNI Italije so v letu 2015 znašale 421,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala -4,5 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Italiji 2015 - 2018 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.
 

Struktura tujih neposrednih investicij 

 
V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 72,2 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Velika Britanija in Nemčija. Največ investicij je na področju komunikacij in obnovljivih virov energije.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 17.223,9
Velika Britanija 8.844,6
Nemčija 6.907,1
Španija 6.684,0
Francija 5.493,0
Druge države 25.975,3
Skupaj 72.161,7
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Komunikacije 9.561,4
Obnovljivi viri energije 7.578,3
Transport 5.833,0
Finančne storitve 4.480,8
Hoteli in turizem 1.858,3
Drugi sektorji 42.849,9
Skupaj 72.161,7


 

 

Vir: FDI Intelligence, avgust 2017.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge