Republika Južna Afrika

Pregled gospodarskih gibanj v državi Republiki Južni Afriki

Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016

 

  2019* 2018* 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 58,1 57,4 56,7 56,0
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 45++ 46
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 325,8 316,6 307,7 266,5
 BDP per capita (v EUR): 5.611 5.517 5.425 4.757
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 690,4 663,0 672,2 665,9
 BDP per capita (PPP, v EUR): 11.892 11.550 11.852 11.889
 Rast BDP (v %): 1,7 1,5 0,9 0,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 30,2 29,2 28,1 26,7
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 5,5 5,1 5,2 6,6
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -73,5 -71,4 -72,2 -66,8
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 73,7 71,7 72,9 67,7
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 5,6 4,9 2,0 -0,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 7,7 6,1 4,6 -3,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 2,5 2,9 1,9 2,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 14,7+ 31,9 37,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 11,7+ 23,3 16,7
Stopnja tveganja države (op): / 41 42 43
Razred tveganja (op): / C C C
Enostavnost poslovanja**: / 82 74 72


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
(++)  Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


BDP in struktura potrošnje

V letu 2017 je gospodarska rast dosegla 0,9 %, BDP pa je znašal 307,7 mlrd EUR. V letu 2018 je napovedana 1,5 % rast, v letu 2019 1,7 % in v letu 2020 2,3 % rast BDP.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2017 2018* 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 1,2 2,0 2,1 1,9
Rast javne potrošnje 2,0 2,2 2,3 2,5
Rast investicij 1,6 1,8 2,5 3,5


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza


Presežek na tekočem računu je za leto 2017 znašal 0,7 mlrd EUR, kar je 0,2 % BDP. Izvoz blaga v letu 2017 je znašal 72,9 mlrd EUR, uvoz pa 72,2 mlrd EUR. Največ je Republika Južna Afrika v letu 2017 izvažala drage kamne in kovine, rude, mineralna goriva, vozila ter železo in jeklo. Vodilni izvozni trg v letu 2017 je bila Kitajska, kamor so izvozili 9,8 % celotnega izvoza. Sledijo ZDA, Nemčija, Japonska in Indija. Uvažali so mineralna goriva, stroje, električno in elektronsko opremo, vozila ter blago široke potrošnje. Največ so v letu 2017 uvozili iz Kitajske (18,3 % od celotnega uvoza), Nemčije, ZDA, Indije in Savdske Arabije.

 

Republika Južna Afrika - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Mineralna goriva, olja 14,8 Biseri, dragi kamni, kovine 16,0
Stroji, jedrski reaktorji 13,2 Rude, žlindra in pepel 12,8
Električna in elektronska oprema 10,2 Mineralna goriva, olja 12,0
Vozila 8,4 Vozila 11,1
Blago široke potrošnje 8,3 Železo in jeklo 6,8
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Kitajska 18,3 Kitajska 9,8
Nemčija 11,5 ZDA 7,5
ZDA 6,6 Nemčija 6,6
Indija 4,7 Japonska 4,7
Savdska Arabija 4,6 Indija 4,7
Slovenija (78. mesto) 0,1 Slovenija (65. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Republiko Južno Afriko so v letu 2015 znašale 112,6 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala -11,2 %. Celotne izhodne TNI Republike Južne Afrike so v letu 2015 znašale 146,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala 13,3 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Republiki Južni Afriki 2015 - 2018 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
 Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.
 

Struktura tujih neposrednih investicij 

V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 73,5 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Velika Britanija, sledita pa ji ZDA in Nemčija. Največ investicij je na področju obnovljivih virov energije in kovin.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Velika Britanija 11.751,9
ZDA 10.240,0
Nemčija 5.779,8
Avstralija 4.800,7
Indija 4.690,0
Druge države 36.236,6
Skupaj 73.499,2
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Obnovljivi viri energije 13.704,6
Kovine 10.854,9
Orig. avtomobilski deli 7.216,7
Komunikacije 6.162,0
Transport 3.092,8
Drugi sektorji 32.468,2
Skupaj 73.499,2
 

 

 

Vir: FDI Intelligence, avgust 2017.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo