Kanada

Prodaja v Kanado

Tržne poti in distribucija

 

Značilnosti trga

Kanada je za Rusijo druga največja država na svetu (9.984.670 km2) vendar ima samo petino njenih prebivalcev (35 milijonov). Od tega jih je 90 % živi največ 200 km od meje z ZDA, kar pomeni, da je največji del države zelo redko naseljen. Gospodarstvo je visoko razvito, konkurenčno in stabilno, s pozitivno rastjo in brez večjih nihanj. Po višini BDP se Kanada uvršča na 14. mesto na svetu; v strukturi BDP prevladujejo storitve (69 %), sledi industrija (28,5 %), kmetijstvo pa predstavlja le okoli 1,5 %, čeprav je Kanada pomembna proizvajalka in izvoznica kmetijskih proizvodov.

Najpomembnejši kanadski industrijski sektorji so proizvodnja transportne opreme, različnih izdelkov kemijske industrije, proizvodnja prehrambnih izdelkov, izdelkov iz lesa, proizvodnja in predelava papirja in papirnih izdelkov, ribištvo, črpanje nafte in plina in kopanje in predelava rud. Najbolj perspektivni kanadski industrijski sektorji so telekomunikacije, turizem, internet in letalska industrija.

Kanada je po obsegu uvoza na 11. in po obsegu izvoza na 12. mestu na svetu. Kanadski izvoz sestavljajo predvsem motorna vozila, letala in tirna vozila ter deli zanje, industrijska oprema, telekomunikacijska oprema, izdelki kemijske industrije, izdelki iz plastičnih mas, celuloza, les, nafta, pšenica idr. V strukturi kanadskega uvoza prevladujejo strojna oprema, motorna vozila in deli zanje, surova nafta, izdelki kemijske industrije, električna energija in različni izdelki široke potrošnje. Najpomembnejše trgovinske partnerice so ZDA, Kitajska, Mehika in Velika Britanija.

Poslovno okolje v Kanadi se po posameznih provincah in pokrajinah razlikuje, kar do neke mere skuša poenotiti sklenitev celovitega sporazuma o gospodarskem in trgovinskem sodelovanju med EU in Kanado - CETA. Natančnejše odgovore pripravlja: Trade Commissioner Service, ki predstavlja investicijsko vejo, prav tako "Invest in Canada".

Glede na razvitost in strukturo slovenske industrije in potrebe kanadskega trga so perspektivna področja telekomunikacije, elektro, kemijska in petrokemijska in strojna industrija, farmacija, ki je tudi že nekaj let vodilna panoga v slovenskem izvozu v Kanado, področje izdelkov splošne porabe, prehrambni izdelki in tudi turizem.

Kanada je zvezna država, ki jo sestavlja deset provinc in trije teritoriji. Zakonodajna pristojnost se deli med zvezno vlado (finance, zunanja trgovina, bančništvo, transport, varstvo konkurence, komunikacije idr.) in province (pogodbeno pravo, pravo družb, vrednostni papirji, nepremičnine, zaposlovanje idr.). Uradna jezika v Kanadi sta angleščina in francoščina. Zaradi teh posebnosti je vstop na kanadski trg zahtevnejši.
 

Kupna moč in trendi obnašanja kupcev

Kupna moč v Kanadi je ena najvišjih na svetu. Nakupovalne navade so odvisne od starosti kupcev (prioritete mladih so financiranje študija in nakup nepremičnin, prioritete odraslih in starejših kupcev pa zlasti kvalitetno preživljanje prostega časa). Pri živilskih proizvodih dajejo prednost naravni in zdravi hrani. Pomemben motiv za nakup sta udobje in dobro počutje.

Kanadski potrošniki so vse bolj osveščeni glede okolja in prekomerne porabe. Bolj kot cena so dejavnik odločitve za nakup kakovost blaga, njegovo poreklo, sestavine, vpliv na okolje idr., vendar pa so še vedno dovzetni za oglaševanje in se nagibajo k nakupu modnih izdelkov. Kanadski kupci zahtevajo visoko kakovostne poprodajne storitve in podporo strankam. Zelo koristno pri vzdrževanju stikov s kupci je uvedba brezplačne kontaktne telefonske številke.
 

Pregled vstopnih strategij, tržne poti, distribucija

Slovenska podjetja običajno pri svojih načrtih za vstop na severnoameriški trg obravnavajo Kanado in ZDA skupaj. Čeprav sta državi gospodarsko v veliki meri povezani (skupaj z Mehiko tudi sestavljata Severnoameriško združenje za prosto trgovino - NAFTA), je nujno pri izbiri strategije tržnega vstopa in načina poslovanja Kanado obravnavati ločeno.

Slovenija ima v Ottawi veleposlaništvo, ki lahko slovenskim podjetjem pomaga z informacijami pri vzpostavljanju poslovnih stikov s kanadskimi podjetji. Informacije o uvoznem postopku daje Canada Border Services Agency.

Najbolj običajen je glede na oddaljenost vstop na trg prek zastopnika ali distributerja. Pri tem je treba upoštevati posebnosti trga, zlasti oddaljenost med kraji, redko naseljenost, zakonodajo provinc in jezik (angleški ali francoski). Središča posrednikov so v večjih mestih, od tu praviloma pokrivajo širše področje - zastopniki iz Toronta in Montreala vzhodni del (Ontario, Quebec in Atlantsko Kanado), iz Calgaryja ali Vancouvra pa zahodno Kanado.

Franšizing je dobro uveljavljen - na trgu je prek 1000 franšiz in skoraj 80.000 franšiznih poslovalnic. Razširjen je na vseh področjih od restavracij s hitro hrano do neživilskih trgovin na drobno in storitev.

Zelo razširjeno je tudi neposredno trženje. Najpomembnejša vira informacij na tem področju sta Canadian Marketing Association in Direct Marketing Magazine. Internetni nakupi so v porastu tako med potrošniki kot pri podjetjih.

Vstop na trg je mogoč tudi prek mešanega podjetja s kanadskim partnerjem, z odprtjem predstavništva ali podružnice ali z ustanovitvijo lastne družbe, pri čemer je treba upoštevati tako zvezno zakonodajo kot zakonodajo provinc.

Informacije za potencialne investitorje:

 

Javna naročila

Kanada je podpisnica Sporazuma o vladnih naročilih (GPA) Svetovne trgovinske organizacije, pa tudi prostotrgovinski sporazum z EU, o katerem potekajo pogajanja, vsebuje določila o sodelovanju na področju javnih naročil. Zakonodaja zagotavlja transparentnost postopkov in enakopravno obravnavanje tujih ponudnikov.

Razpisi so objavljeni na spletu na centraliziranem vladnem portalu za javna naročila, ki omogoča e-naročanje, v angleškem in v francoskem jeziku.

V praksi so postopki javnih naročil transparentni, vendar ponekod (zlasti v nekaterih sektorjih, kot je gradbeništvo) podjetja poročajo o korupciji in favoriziranju vnaprej izbranih ponudnikov.

Informacije o javnih naročilih:

 

Tržno komuniciranje promocija

Kanadski medijski trg je dobro razvit. V Kanadi izhaja več kot 110 dnevnikov, od teh 85 % v angleščini, skoraj 10 % v francoščini, ostali pa v drugih jezikih. Poleg nacionalne televizije obstaja še nekaj televizijskih hiš, ki oddajajo program v angleščini in francoščini. Radio ima večinoma lokalen doseg. Spletna promocija ima zelo velik pomen, v uporabi pa so tudi vse druge oblike oglaševanja.

Oglaševanje je zelo drago in ga je treba načrtovati glede na ciljno publiko. Bolj kot oglaševanje v tiskanih medijih, na TV in radiu so cenovno dostopne in učinkovite spletne predstavitve in e-prodaja.

Pri oglaševanju B2B so koristne objave v e-katalogih in tiskanih katalogih sektorskih združenj in udeležba na sejmih. Gospodarske revije, ki jih večinoma brezplačno dostavljajo ciljnim skupinam, objavljajo veliko oglasov, pokrivajo pa skoraj vsako večje gospodarsko središče. Zelo učinkovito je oglaševanje prek spleta. Pri tem je bistvena kvaliteta spletne strani (jezik, informacije, preglednost, videz, možnost e-nakupa idr).

Pri komuniciranju s potrošniki je treba upoštevati redko naseljenost in jezikovne ter kulturne razlike. V uporabi sta angleški in francoski jezik. Posebnost je Quebec, kjer ta okus in kultura drugačna kot v ostali Kanadi. Tudi tu je najbolj učinkovita in cenovno dostopna oblika promocije spletna predstavitev in e-prodaja. Drugi načini tržnega komuniciranja so pospeševanje prodaje s katalogi, tekmovanji, kuponi in darili ter neposredna pošta na dom.

Informacije o sejmih: Canadian Association of Fairs and Exhibitions

 

Plačevanje

O rokih in načinu plačila se stranki dogovorita v pogodbi, izbira je odvisna od pogajalske pozicije in stopnje zaupanja med partnerji. Na začetku poslovanja je običajna uporaba nepreklicnega akreditiva ali druge oblike zavarovanja plačil. V uporabi so vsi standardni instrumenti.

Plačilni pogoji se med panogami razlikujejo (npr. ameriški proizvajalci pogosto odobravajo svojim kanadskim kupcem 1-2 % posebnega gotovinskega popusta; ameriški dobavitelji pa dajejo kanadskim veleblagovnicam običajno med 8 in 10 % popusta za plačila do 10 dni).

Zakon ne določa obveznih rokov plačila, temveč so ti stvar dogovora. Pogodbeni roki plačila so običajno 30 do 90 dni. Plačilna disciplina je izjemno visoka. Zamude pri plačevanju so redke in znašajo v povprečju 5 do 10 dni, kar je glede hitrosti v svetovnem vrhu. Več: Euler Hermes

 

Transport

Prevoz iz Slovenije je možen po morju in zraku. Večina transporta gre po morju, letalski prevoz pride v poštev pri manjših pošiljkah večje vrednosti.

Kanada je velika in redko naseljena država, več kot 90 % industrijske proizvodnje je locirane v okolici treh mest. Transportni sistem je moderen in dobro razvit.

Cestni prevoz blaga predstavlja 50 % komercialnega transporta blaga. Ceste so moderne in dobro vzdrževane; Kanada je na prvem mestu po kvaliteti cest med državami G7.

Železniški promet je prav tako dobro razvit. Železniško omrežje je tretje največje med državami OECD.

Vancouver je največje pristanišče v Kanadi in sodi po obsegu tonaže uvoženega in izvoženega blaga (več kot 80 milijonov ton) med prvih pet severnoameriških pristanišč. Druga večja pristanišča so Montreal, Quebec, Halifax, in Toronto. Za EU sta najbližji pristanišči Halifax in Montreal.

Zračni promet je glede na velike razdalje izjemnega pomena. Najpomembnejša letališča so Montréal Trudeau Airport, Vancouver International Airport, Toronto Airport, Calgary Airport in Ottawa Airport.

 

Poglejte si tudi: