Kanada

Pregled gospodarskih gibanj v državi Kanadi

Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016

 
  2019* 2018* 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 37,3 37,0 36,6 36,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 4++ 4
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.556,1 1.495,5 1.451,9 1.383,4
 BDP per capita (v EUR): 41.742 40.471 39.642 38.121
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.554,1 1.492,4 1.506,8 1.464,3
 BDP per capita (PPP, v EUR): 41.687 40.384 41.142 40.351
 Rast BDP (v %): 1,7 2,0 2,9 1,4
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 5,7 5,6 6,4 7,0
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,8 1,9 1,6 1,4
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -399,9 -396,8 -385,8 -372,4
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 394,0 388,7 369,7 354,6
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,0 1,9 1,6 1,0
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 1,9 2,5 3,4 -1,0
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 48,1 42,1 37,6 31,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 38,8+ 80,9 71,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 28,1+ 88,7 104,0
Stopnja tveganja države (op): / 14 15 15
Razred tveganja (op): / A A A
Enostavnost poslovanja**: / 18 22 20


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan- maj (posodobljeno avgust 2018).
(++)  Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


BDP in struktura potrošnje

Kanadski BDP je v letu 2017 zabeležil rast v višini 2,9 % in je znašal 1.451,9 mlrd EUR. Za leto 2018 je predvidena 2 % rast, za leti 2019 in 2020 pa 1,7 % in 1,2 % rast.

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)

 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2017 2018* 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 3,6 2,7 1,7 0,9
Rast javne potrošnje 1,9 1,9 1,7 1,8
Rast investicij 2,1 2,3 1,7 0,6


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Izvoz blaga je v letu 2017 znašal 369,7 mlrd EUR, uvoz pa 385,8 mlrd EUR. Trgovinska bilanca je v letu 2017 zabeležila primanjkljaj v višini -16 mlrd EUR, kar predstavlja 1,1 % BDP. V letu 2017 je Kanada največ uvažala vozila, strojno, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva ter plastiko. Uvozili so največ iz trgov ZDA (51,3 % od celotnega uvoza), Kitajske, Mehike, Nemčije in Japonske. Največ so v letu 2017 izvozili na trg ZDA (76 % od celotnega izvoza), sledijo Kitajska, Združeno kraljestvo, Japonska in Mehika.

 

Kanada - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

 
Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Vozila 17,2 Mineralna goriva, olja 20,1
Stroji, jedrski reaktorji 14,6 Vozila 14,8
Električna in elektronska oprema 9,9 Stroji, jedrski reaktorji 7,7
Mineralna goriva, olja 6,9 Blago široke potrošnje 4,6
Plastika in plastični izdelki 3,7 Biseri, dragi kamni, kovine 4,4
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
ZDA 51,3 ZDA 76,0
Kitajska 12,7 Kitajska 4,3
Mehika 6,3 Združeno kraljestvo 3,2
Nemčija 3,2 Japonska 2,2
Japonska 3,1 Mehika 1,4
Slovenija (71. mesto) <0,1 Slovenija (83. mesto) <0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije


Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Kanadi so v letu 2015 znašale 681,1 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala 5,9 %. Celotne izhodne TNI Kanade so v letu 2015 znašale 971,5 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala 14,7 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Kanadi 2015 - 2018 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 197,7 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nizozemska in Francija. Največ investicij je na področju progr. opr. in IT storitev ter kovin.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 94.443,3
Nizozemska 14.688,7
Francija 13.426,3
Velika Britanija 12.898,1
Japonska 10.744,7
Druge države 51.468,5
Skupaj 197.669,8
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Progr. opr. in IT storitve 20.857,8
Kovine 18.148,1
Komunikacije 15.137,8
Kemikalije 5.226,5
Živilska in tobačna industrija 4.075,0
Drugi sektorji 134.224,5
Skupaj 197.669,8

 

 

 

Vir: FDI Intelligence, avgust 2017.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo