Madžarska

Prodaja na Madžarsko

Tržne poti, distribucija

Distribucijske mreže za potrošno blago se zelo hitro razvijajo. Manjša in srednja podjetja, ter posebej manjši trgovci na drobno, hitro izgubljajo tržne deleže v boju z velikimi tujimi konkurenti. Velike trgovske verige se hitro širijo, saj madžarski potrošniki veliko povprašujejo po proizvodih iz zahodnih držav.

Izkušnje kažejo, da postavljajo velike trgovinske verige – ne glede na sektor – dokaj ostre pogoje za prodajo, pravočasno dobavo in oglaševanje. Gre za niz operativnih stroškov, ki bremenijo dobavitelja.

Na Madžarskem so prisotni predvsem IKEA, Kika, Mömax, Media Markt, Tengelmann, Baumax, OBI, Metro, DM in Rossman.

Večji distributerji v prehrani so CBA, Spar, Aldi, Hofer, Tesco in Auchan.

V tekstilnem sektorju pa dominirata C&A, Marks and Spencer in Zara.

Postopki javnega naročanja: kot zadržek se včasih pojavlja jezik. Jezik javnega naročanja je madžarščina, zbiralec ponudb (npr. ministrstvo, drug organ državne ali lokalne uprave) pa lahko omogoči, vendar ne more zahtevati, da se namesto madžarščine uporabi tudi drug jezik. Zakon o javnih naročilih ne velja v primeru pogodb, ki se sklepajo v interesu varnosti in obrambe države. Zakon navaja več vrst postopkov javnega naročanja (npr. odprti postopek, postopki na podlagi povabila k sodelovanju, postopki s pogajanjem ali konkurenčni dialog).

Več informacij na spletnih straneh državne Agencije za javna naročila.

 

Tržno komuniciranje, promocija

Za tržno komuniciranje se uporabljajo tako tiskani kot elektronski mediji. Veliko je tudi oglaševanja na prostem (jumbo plakati ob večjih prometnicah in svetlobne vitrine v urbanih središčih). Zaradi nepoznavanja trga se je najbolje povezati z oglaševalskimi agencijami, ki imajo realnejšo sliko o madžarskem trgu. Vendar velja previdnost v smislu poskusnega oglaševanja v novih medijih, saj Madžari niso privrženci hitrih sprememb. Prisotne so skoraj vse svetovno priznane oglaševalske agencije.

Združenje oglaševalskih agencij nudi seznam vseh agencij na Madžarskem.

Nekatere največje madžarske oglaševalske agencije:


Tržna promocija je ključnega pomena za uspešno prodajo na madžarskem trgu. Udeležba na sejmih in trgovsko znanstvenih seminarjih lahko veliko pripomore pri pospeševanju prodaje številnih izdelkov in storitev. Madžarski distributerji se poslužujejo znanstvenih in/ali informativnih časopisov, specializiranih publikacij posameznih industrijskih panog in trgovinskih publikacij za seznanjanje kupcev o svojih izdelkih. Trgovska združenja nudijo možnosti učinkovitega oglaševanja in objave oglasov na njihovih spletnih straneh po ugodnih cenah.

Tudi za Madžarsko je tako kot za številne ostale države značilen prehod s splošnih sejmov na manjše, specializirane sejme, ki se osredotočajo na posamezne sektorje, na primer računalništvo, okoljevarstveno opremo, avtomobilizem, industrijo avtomobilskih komponent, kmetijstvo, potrošno blago, gradbeništvo... Hkrati se pojavljajo nove sejemske prireditve. Pri nekaterih sejmih opažamo, da se zmanjšuje število tujih razstavljavcev, povečuje pa število domačih.

Tržna promocija je pomembna predvsem na področju potrošnih izdelkov. Odločitve o nakupu določenih izdelkov so vedno bolj odvisne od sofisticiranih oblik oglaševanja v tiskanih in elektronskih medijih. Večina večjih madžarskih podjetij oglašuje svojo dejavnost v takšni ali drugačni obliki. Zakon o konkurenci prepoveduje oglaševanje, ki zavaja potrošnike ali blati konkurenco. Zakon o oglaševanju iz leta 1997 je liberaliziral oglaševanje. Z dopolnilom zakona iz leta 2001 so bile uvedene omejitve oglaševanja in promocije zdravil ter prepovedano oglaševanje zdravil na recept, cepiv in dietnih nadomestil, vključno z lekarniškimi pripravki, ki se subvencionirajo iz sklada za zdravstveno zavarovanje. Ta prepoved pa ne velja za izdelke, ki jih madžarska vlada ne subvencionira, in katerih število se v zadnjih letih hitro povečuje.

Predpisi o varstvu potrošnikov: gre za primerljive predpise z drugimi DČ EU. Posebej velja izpostaviti zahteve, da mora proizvajalec oceniti dejavnike tveganja v zvezi z izdelkom, ki je dan v promet, ter sprejeti ustrezne ukrepe za njihovo preprečitev oz. odpravo, še zlasti:

  • opremiti izdelek z označbami (navesti npr. tehnične karakteristike),
  • zagotoviti varnost izdelka (potrebna redna kontrola z vzorčenjem),
  • preučiti morebitne pripombe glede varnosti izdelka,
  • informirati prodajalca o ugotovitvah kontrole izdelka ter
  • izdelek umakniti iz prometa v primeru neustreznosti.


Etiketiranje: gre za enega najpomembnejših elementov informiranja potrošnikov. Poleg zakonskih določb o varstvu potrošnikov, se podrobnejši predpisi glede etiketiranja nanašajo na naslednje izdelke: vino, živila, kozmetični izdelki, pralna in čistilna sredstva, tekstil, obutev, igrače ter gospodinjski aparati. Predpise o etiketiranju teh skupin proizvodov podrobneje ureja skupna uredba.

 

Plačevanje

Madžarska valuta: forint (HUF). Vrednost forinta v povprečju niha med 300 in 310 HUF za 1 EUR. Podrobneje na spletni strani Madžarske narodne banke.

Tuje valute se lahko zamenjajo za madžarske forinte v bankah in menjalnicah (te so v hotelih, na letališčih, železniških postajah, turističnih agencijah in podobno). Menjalniški avtomati so na voljo v Budimpešti in nekaterih večjih turističnih centrih. V nekaterih restavracijah in lokalih lahko tudi plačate v evrih. Zelo gosta je tudi pokritost z bankomati.

V večini hotelov in trgovinah se lahko plačuje s kreditnimi karticami, kot napr. z American Express, Visa in Mastercard/Eurocard.

Različne ocene glede uvedba evra na Madžarskem so si enotne v napovedih, da naj bi se to zgodilo proti letu 2020.

Plačilna disciplina v madžarskem poslovnem okolju je dobra. Pri svojem delu se Veleposlaništvo Republike Slovenije v Budimpešti zelo poredko srečuje s prošnjami slovenskih podjetij za pomoč pri izterjavi zapadlih in neplačanih terjatev. V takšnem primeru lahko veleposlaništvo posreduje pri neplačniku v smislu preverjanja njegove likvidnosti, iskanja razlogov za neplačilo ali vpisa v sodni register. Slovenskim podjetjem vsekakor priporočamo, da pred morebitnim podpisom pogodbe pridobijo informacije o partnerjevi boniteti.
 
V kolikor gre za prvo sklenitev posla, in slovensko podjetje, ki je na novo vstopilo na trg, ne pozna dovolj svojega poslovnega partnerja, odsvetujemo dobave "na odprto". Priporočamo uporabo ustreznih plačilnih instrumentov, pri večjih poslih tudi instrumente za zavarovanje plačil.

Previdnost pri poslovanju

Veleposlaništvo Republike Slovenije v Budimpešti svetuje previdnost pri poslovanju s spletnimi podjetji na Madžarskem. Zabeležili so namreč primere spletnih goljufij, ko je naročnik predhodno nakazal kupnino in ni kasneje ni prejel željenega izdelka.

Prav tako so v zadnjem obdobju zabeležili primere goljufij v prevozništvu, ko naročniku iz Slovenije potem, ko je dal naročilo transportnemu podjetju na Madžarskem, blago ni bilo dostavljeno.

V obeh primerih in ostalih primerih goljufije je potrebno obvestiti madžarsko policijo ter začeti sodni postopek za povrnitev škode, ki je ob tem nastala. V primeru neplačil Veleposlaništvo RS v Budimpešti ne more pomagati pri izterjavi dolgov.

Podjetja si lahko seznam aktivnosti pogledajo na spletni strani Veleposlaništva RS v Budimpešti in Facebooka.


Informacije o poslovanju, registraciji družb in opravljanju storitev na Madžarskem so objavljene na spletni strani EUGO Hungary.

Primer opravljanja storitev na področju gradbeništva (pdf)


Viri:

 

Transport

Pri prevozu tovora je najpogostejši cestni prevoz (predstavlja 92% domačega, oziroma 73,5% mednarodnega transporta). Sledi železniški promet (4,5% domačega, oziroma 19% mednarodnega transporta), rečni in letalski promet. Pri prevozu potnikov je najpogostejši cestni prevoz, sledi mu železniški. Vedno bolj pomembno vlogo ima tudi letalski potniški promet, ki je po vstopu nizko-cenovnih letalskih prevoznikov v porastu.

Ne gre spregledati dejstva, da je z izgradnjo neposredne avtocestne povezave mogoče priti iz Ljubljano v Budimpešto v štirih urah.

Vir: Economist Intelligence Unit

 

Poglejte si tudi: