Madžarska

Ustanavljanje družb na Madžarskem


Organizacijske oblike družb

Madžarski Civilni zakonik iz leta 2013 ureja naslednje glavne oblike družb:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Közkereseti Társaság (Kkt)
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 partnerja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
Betéti Társaság (Bt.)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo
 
Nyilvánosan működő részvénytársaságnak (Nyrt.) Javna delniška družba Najnižji osnovni kapital je 20 mio HUF 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe
Részvénytársaság (Rt)
delniška družba
Nejavna (Zrt.)
Najnižji osnovni kapital je 5 mio HUF 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe. Kapital družbe je razdeljen na delnice, ki niso predmet javne ponudbe
Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 3 mio HUF 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo družbeniki in uprava
Deleži so omejeno prenosljivi

 

Registracijski organ: Poslovni register
Agencija za promocijo tujih naložb: HIPA
 

Delniška družba (Részvénytársaság - Rt)

Ustanovitelji/delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža  ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša za javne delniške družbe 20 milijonov HUF in za nejavne delniške družbe 5 milijonov HUF. Ob ustanovitvi mora biti vpisan ves kapital, vplačanih pa mora biti najmanj 25% denarnih vložkov. Ostali del mora biti vplačan v roku enega leta. Stvarni vložki morajo biti zagotovljeni ob ustanovitvi, razen če predstavljajo manj kot četrtino kapitala družbe; v tem primeru morajo biti zagotovljeni v treh letih od datuma registracije. Lahko so v obliki nepremičnin, stvari, pravic intelektualne lastnine idr. Vrednost stvarnih vložkov oceni sodni cenilec ali drug usposobljen strokovnjak.

Delnice so lahko imenske in prinosniške. Delniška družba lahko izdaja navadne in prednostne delnice. Delnice, ki so predmet javne ponudbe, morajo biti v nematerializirani obliki. Glasovalne pravice za eno delnico, ki je predmet javne ponudbe, ne smejo presegati glasovalnih pravic desetkratne nominalne vrednosti delnice. Delniška družba lahko pridobi največ 25 % lastnih delnic.
 
Organi upravljanja
Skupščina delničarjev je glavni organ upravljanja Rt. Zakon ne postavlja zahtev glede letnega sklica skupščine. Sklepi, potrebni za odločitve, se lahko sprejmejo brez sklica skupščine. V skladu s statutom družbe se lahko delničarji udeležijo skupščine s pomočjo naprav za elektronsko komunikacijo namesto osebno. Pomembne odločitve (spremembe statuta, višine kapitala, združevanje ipd.) se sprejemajo s tričetrtinsko večino, medtem ko za večino odločitev zadošča navadna večina.

Javna delniška družba mora imeti upravni odbor, ki vodi poslovanje družbe. Upravni odbor mora imeti najmanj 3 člane. Ni zahtev glede državljanstva in stalnega bivališča in ni treba, da so člani upravnega odbora tudi delničarji družbe.

Nejavna delniška družba ima lahko upravni odbor ali generalnega direktorja, ki opravlja naloge uprave.
Javna delniška družba mora obvezno imeti bodisi izvoljen nadzorni svet bodisi imenovan svet direktorjev z najmanj 5 člani, ki nadzira delovanje uprave. Nejavna delniška družba mora imeti nadzorni svet, če tako zahtevajo delničarji, ki predstavljajo 5% kapitala družbe.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Korlátolt Felelősségű Társaság - Kft.)

Ustanovitelji/družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča ustanoviteljev.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 3 milijone HUF. Od leta 2014 ni več potrebno, da je ob ustanovitvi plačana polovica osnovnega kapitala. Družbeniki v ustanovnem aktu določijo rok plačila, ki je lahko tudi daljši od enega leta. Za nevplačane vložke odgovarjajo neomejeno z osebnim premoženjem.
Deleži družbe z omejeno odgovornostjo so omejeno prenosljivi. Vsak družbenik ima v lasti en delež družbe. Deleži imajo lahko različne vrednosti, najnižja vrednost posameznega deleža pa je 100.000 HUF.

Organi upravljanja
Skupščina družbenikov sprejema večino odločitev z navadno večino, za pomembne odločitve (npr. prenos deležev) pa se zahteva tričetrtinska večina. Letni sklic skupščine ni predpisan. Družbo vodi direktor ali upravni odbor družbe, kot to določa statut družbe. Družba ima lahko nadzorni svet, ki ima lahko manj kot 3 člane.

 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Madžarskem


Korlátolt Felelősségű Társaság  (K.f.t.)
Osnovni kapital: 1.500.000 HUF
Sedež: Budimpešta


Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo na Madžarskem (pdf)

Priporočamo tudi spletno brošuro v slovenskem jeziku in spletno stran EUGO Hungary.