Makedonija

Dajatve v Makedoniji

 

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Z vstopom Slovenije v EU je prenehal veljati Sporazum o prosti trgovini med Makedonijo in Slovenijo.
Vse blago, ki je slovenskega porekla in izpolnjuje pogoje za pridobitev preferencialnega tretmaja, je ocarinjeno po Sporazumu o stabilizaciji in pridruževanju med Makedonijo in EU.

Na primer: uvoz hladilnikov iz Slovenije je sedaj v skladu z zgoraj omenjenim sporazumom obdavčen s carinsko stopnjo 15,8 % (prej je bila stopnja 0 %).

Carinske preferencialne kvote, ki so bile predvidene v Sporazumu o prosti trgovini med Makedonijo in Slovenijo, so (skoraj vse) dodane kvotam, ki se uporabljajo v Sporazumu o stabilizaciji in pridruževanju med Makedonijo in EU. Te kvote se delijo po principu »prvi pride, prvi uporablja« s strani Carinske uprave. Količine se določijo in objavljajo v Uradnem listu Republike Makedonije. Navodilo velja od 1.5.2004.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati blago, namenjeno široki potrošnji

V skladu z 32. členom Zakona o trgovini (Uradni list Republike Makedonije, št. 16/04) in v soglasju z navodilom Ministrstva za ekonomijo (št. 10-4250/I, od 2.7.2004) mora blago, namenjeno široki potrošnji, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da je v skladu s predpisanim tehničnimi zahtevami,
 • da je označeno na zakonsko predpisan način in
 • da so priloženi vsi dokumenti, ki se zahtevajo na osnovi Odločbe za pregled in evidenco tehnične dokumentacije blaga, ki se uvaža v Makedonijo.


a) Deklaracija za blago
Uvoženo blago mora imeti pisno deklaracijo, iz katere so razvidni naslednji podatki:

 • ime izdelka,
 • oznaka ali opis izdelka,
 • način uporabe,
 • vsebina izdelka,
 • datum proizvodnje izdelka in do kdaj je uporaben,
 • ime uvoznika, njegov naslov in država porekla.


Podatki iz deklaracije morajo biti napisani v makedonskem jeziku, v cirilici. Deklaracija je lahko na originalni embalaži izdelka ali pa kot nalepka, ki je nalepljena na embalažo izdelka.

b) Tehnično navodilo za uporabo, sestavljanje izdelka itd.
Poleg zgoraj omenjene deklaracije je pri prodaji določenih uvoženih izdelkov potrebno pripraviti še naslednje dokumente: garancija, tehnična navodila, navodila za sestavo izdelka, navodila za uporabo itd.

Skupina izdelkov, ki jih kontrolira tržni inšpektorat
V skladu z Zakonom o trgovini so v nadaljevanju navedeni izdelki, ki so pri uvozu v Makedonijo podvrženi obvezni tržni inšpekciji.

 • Kmetijski izdelki in živila
  Kontrolo nad to skupino izdelkov izvaja tržna inšpekcija, ki izda potrdilo o kvaliteti. S tem dokumentom se nadaljuje carinjene izdelkov.
 • Industrijsko blago
  Sem spada kontrola nad naslednjim blagom, ki je namenjeno široki potrošnji: sol za kuhanje, cement, motorno olje, barve, laki, dišave, kozmetični in toaletni izdelki, plastični izdelki, bela tehnika, telefoni, računalniki, pohištvo, igrače, športni izdelki in podobno.
   

Skupina izdelkov, za katere ni predvidena tržna inšpekcija
Po Zakonu o standardizaciji oz. Zakonu o trgovini, spadajo v to skupino naslednji izdelki:

 • uvoženi rabljeni izdelki (stroji, aparature ipd.),
 • izdelki, ki niso namenjeni široki potrošnji - v to skupino spadajo izdelki, ki so namenjeni proizvodnji drugih izdelkov, izdelki, ki so surovine ali pomožni materiali, izdelki, ki se vgrajujejo v gotove izdelke, in rezervni deli za popravilo raznih strojev, aparatur itd.,
 • stroji, aparati, inštrumenti in podobno, ki jih uvoznik uvaža za lastne potrebe (na primer uvoz fotokopirnega stroja za potrebe poslovanja svoje firme),
 • poleg tega se tu omenjajo še naslednji izdelki:
- uvoženo meso za predelavo s strani mesne industrije,
- kemikalije za proizvodnjo kemičnih izdelkov,
- tkanine in ostalo blago za proizvodnjo tekstilnih izdelkov.
 

V teh primerih je potrebno carinski službi dostaviti izjavo o namembnosti uvoženega izdelka, ki je podpisana s strani odgovorne osebe podjetja (z navedbo njegovega imena in priimka ter naziva delovnega mesta v podjetju), ki te izdelke uvaža.

 

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na dodano vrednost

Od 1.1.2007 ima Makedonija enotno davčno stopnjo. Investicije so obdavčene z 12 %, s 1.1.2008 se je stopnja znižala na 10 %. V primeru 100 % tuje investicije pa je podjetje za določeno obdobje oproščeno plačila davka. Več informacij: Invest Macedonija.

V Makedoniji znaša davčna stopnja davka na dodano vrednost (DDV) 18 %. Nižji, 5-odstotni, DDV se obračuna za določene skupine blaga, ki so navedene v 30. členu zakona. To so:

 • izdelki za človeško prehrano, razen alkoholnih in brezalkoholnih pijač,
 • osnovni izdelki v kmetijstvu, čebelarstvu, razen rož in ostalih izdelkov za okraševanje,
 • hrana za živali, razen za domače živali (oz. za hišne ljubljenčke)
 • voda, razen mineralne vode,
 • elektrika, briketi, mazut, ipd.,
 • zdravila, ortopedski aparati, invalidski vozički,
 • toaletna mila, otroške kreme, šamponi za lase, kondomi, ipd.,
 • knjige, revije, otroške slikanice in ostalo, razen revije s pornografsko vsebino,
 • vata, RTG filmi za medicinsko, stomatološko ali veterinarsko uporabo, ipd.


Znižana 5-odstotna stopnja DDV se uporablja tudi pri prevozu oseb, komunalnih storitvah ter za odvetniške, notarske, računovodske in revizorske storitve.

Obvezna registracija za DDV:

 • Davčni zavezanci so tisti, ki so v lanskem koledarskem obdobju imeli skupaj letnih prihodkov nad 1.300.000 MKD, prav tako tudi davčni zavezanci, ki planirajo realizacijo prometa nad 1.300.000 MKD
 • Registracija za DDV se izvede z obrazcem Prijava za registracijo. Na osnovi tega obrazca Uprava za javne prihodke izda rešitev za registracijo, kjer se določi datum začetka registracije za DDV, prvo davčno obdobje kot tudi obdobje za pošiljanje DDV prijav. Davčni zavezanci morajo ostat v sistem plačevanja DDV najmanj 5 let, ne glede na višino skupnega prometa.


Prostovoljna registracija za DDV:
Pravni subjekti lahko tudi prostovoljno se prijavijo kot zavezanci za plačilo DDV in sicer to velja za:

 • podjetja, ki so v lanskem obdobju realizirali skupni promet manjši od 1.300.000 MKD na letnem nivoju
 • podjetja, ki so na novoustanovljena in zaradi višine planiranega prometa ne bodo realizirala več kot 1.300.000 MKD, lahko prostovoljno pristopijo k registraciji.
 • davčni zavezanci, ki niso zavezani k registraciji plačila DDV


Pravni subjekti so oproščeni zavezi plačevanja DDV oz. pristopa k sistemu za plačevanje DDV in sicer:

 • Davčni zavezanci, ki izvajajo promet oproščen plačila davka
 • Davčni zavezanci, ki izvajajo promet manjši od 1.300.000,00 MKD
 • Nerezidenti, ki izvajajo obdavčljiv promet in pri tem davčni dolg preide h kupcu
 • Davčni zavezanci-nerezidenti v Makedoniji, ki imajo pravico do vračila davka po posebni proceduri.

Vir: Republic of Macedonia - Public Revenue Office

 

Trošarine

Trošarine se plačujejo za naftne derivate, tobačne izdelke in alkoholne pijače. Trošarine znašajo:

 • za motorni bencin 24.36 denarja (0,4 EUR) za liter
 • za alkohol 3 denarje za liter
 • za domači tobak, cigare in cigarilose 33 % od maloprodajen cene
 • za uvožen tobak 1350 denarjev za kilogram.
 

Davek na dobiček

Davek na dobiček znaša 10 %. Davčno osnovo za obračun davka na dobiček predstavlja razlika med skupnimi prihodki in odhodki davčnega zavezanca.

Med odhodke spadajo:

 • bruto plače zaposlenih,
 • osebna nadomestila članov upravnih odborov in nadzornih svetov v višini 50 % od izplačanega zneska,
 • amortizacija,
 • krediti in obresti, ki so povezani z dejavnostjo podjetja, razen za nabavo osebnih avtomobilov, pohištva, umetniških izdelkov,
 • nadomestila za prevoz, hrano in regres,dnevnice za službena potovanja,
 • prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in delo, ipd.


Poslovne izgube se lahko prenesejo v prihodnje obdobje za maksimalno tri leta.

Vir: Republic of Macedonia - Public Revenue Office

Prijava in plačevanje davka na dobiček
Obračun in plačevanje davka na dobiček se izvede s pomočjo obrazca Davčna bilanca, ki se pošlje na Upravo za javne prihodke. Razlika med vplačano akontacijo in dejanske obveznosti obračuna davka na dobiček je potrebno plačati v roku 30 dni od dneva, ko je potrebno oddati letni obračun.

Mesečne akontacije davka na dobiček se ugotavljajo v višini 1/12 ugotovljenega davka na dobiček za preteklo leto, procentualno povečan za kumulativni porast maloprodajnih cen v Makedoniji v preteklem letu, oz. do 31. januarja prihodnjega leta, v razmerju do povprečnih maloprodajnih cen v preteklem letu.

Mesečne akontacije se plačujejo v roku 15 dni po izteku koledarskega meseca.

Vračilo preveč plačanega davka na dobiček
Vkolikor je davčni zavezanec plačal preveč davka na dobiček v obliki akontacij, lahko zahteva njegovo vračilo. Potrebno je vložiti zahtevo za vračilo, pri tem pa Uprava ja javne prihodke preveč plačani davek na dobiček vrne nazaj v roku 30 dni od dneva vložene prošnje za vračilo.

Vir: Republic of Macedonia - Public Revenue Office
 

Davčne olajšave

 • Možnost pospešene amortizacije osnovnih sredstev, če so le-ta namenjena tehnološki modernizaciji oziroma so okoljevarstvene narave.
 • Možnost znižanja davčne osnove do največ 25 % preko razširitve obsega poslovne dejavnosti.
 • Investicije v nerazvita in periferna območja omogočajo znižanje davčne osnove do največ 50 %.
 • Uporabniki proste ekonomske cone so v prvih desetih letih opravljanja poslovne dejavnosti oproščeni plačila davka na dodano vrednost.
 • Podjetjem, v katerih imajo tujci vsaj 20-% lastniški delež, se davčna osnova v prvih treh letih zniža sorazmerno z deležem tujega kapitala.
 • Kotacija na borzi prva tri leta poslovanja zmanjša davčno osnovo za 50 %.


Vir: Republic of Macedonia - Public Revenue Office
 

Davek na osebne prejemke

Davek na osebne prejemke znaša za mesečno plačo do 30.000 denarjev (490 EUR) 15 %. Za plačo, ki presega ta znesek je treba plačati 4500 denarjev, čemur je treba prišteti še 18 % davek na razliko od 30.000 denarjev.
 

Davek na dohodek

Davek na dohodek se plača po dveh progresivnih stopnjah:

 • do 360.000 denarjev (5882 EUR) - 15 % davčna stopnja,
 • nad 360.000 denarjev - 54.000 (882 EUR) + 18 % na razliko nad 360.000 denarjev.


V nadaljevanju je pregled davčnih stopenj dogovorjenih s pogodbo za zmanjševanje možnosti za dvojno obdavčitev

Davčne stopnje - Mednarodne pogodbe za zmanjšanje dvojne obdavčitve

Država

Uradni list številka

Dividende

Odstotek udeležbe

Dividende

Davčna stopnja (ne več od)

Obresti

Avtorske pravice

Drugi prihodki

Avstrija

152/2007

Najmanj 10 %

Ostali primeri

0 %

15 %

0 %

0 %

0 %

Albanija

16/98

Neodvisno od udeležbe

10 %

10 %

10 %

0 %

Belgija*

11/81

Najmanj 25 %

Ostali primeri

10 %

15 %

15 %

10 %

0 %

Belorusija

96/2005

Najmanj 25 %

Ostali primeri

5 %

15 %

10 %

10 %

0 %

Slovenija

31/98

Najmanj 25 %

5 %

10 %

10 %

0 %


Vir: Republic of Macedonia - Public Revenue Office
 

Davek na nepremičnine

V skladu z zakonom (objavljen v Uradnem listu RM št. 80/93) ločimo sledeče tipe:

 • davek na nepremičnine (0,10 %) in motorna vozila (0,05 %),
 • davek na nasledstvena darila (nepremičnine, denar, delnice, obveznice, ipd.); davčna osnova se obračuna na osnovi tržne vrednosti,
 • davek na promet z nepremičninami (3 %), pri katerem je davčni zavezanec prodajalec nepremičnine - pravna ali fizična oseba.

 

Prispevki

Od 1 januarja 2009 skladno z Zakonom za prispevke za obvezno socialno zavarovanje in Zakonom za osebni davek na dohodek, zavezanci za obračun in plačilo prispevkov in osebnega davka so zavezani za pošiljanje podatkov do Uprave za javne prihodke in sicer po elektronski pošti in z uporabo obrazca Obrazec MPIN - Mesečni obračun za intregrirano plačilo (več v publikacijah).

Na tak način Uprava za javne prihodke zbira, ureja, kontrolira in vodi evidenco za vsakega zavezanca posebej.

Vir: Republic of Macedonia - Public Revenue Office