Mehika

Pregled gospodarskih gibanj v državi Mehiki

Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016

  2019* 2018* 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 132,3 130,8 129,2 127,5
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 64++ 66
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.065,3 999,6 1.011,5 968,7
 BDP per capita (v EUR): 8.051 7.647 7.832 7.595
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.159,1 2.061,1 2.081,4 2.038,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 16.314 15.765 16.115 15.982
 Rast BDP (v %): 2,3 1,9 2,1 2,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,6 3,8 3,4 3,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 3,9 4,5 6,0 2,8
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -385,9 -369,4 -372,0 -349,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 380,6 364,3 362,4 337,2
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,1 3,0 4,5 3,5
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 1,9 2,6 2,4 2,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 26,6 22,5 26,8 31,0
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 36,4+ 88,1 65,7
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 7,3+ 12,0 11,0
Stopnja tveganja države (op): / 43 44 43
Razred tveganja (op): / C C C
Enostavnost poslovanja**: / 49 47 45

Opombe:                                                                                                             

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
(++)  Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


BDP in struktura potrošnje

Mehika je imela v letu 2017 2,1 % gospodarsko rast. EIU napoveduje za leto 2018 1,9 % in za leto 2019 2,3 % rast BDP. V letu 2020 naj bi mehiški BDP dosegel 1,7 % rast in 1.097,6 mlrd EUR.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2017 2018* 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 2,9 2,3 2,5 2,0
Rast javne potrošnje 1,8 1,4 2,3 2,1
Rast investicij -0,3 0,4 0,9 1,6


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza


V letu 2017 je izvoz blaga znašal 362,4 mlrd EUR, uvoz blaga pa 372 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -9,6 mlrd EUR ali 1 % BDP. V letu 2017 je Mehika največ izvažala na trg ZDA, 80 % od skupnega izvoza. Sledijo Kanada, Nemčija, Kitajska in Španija. Največ so izvozili vozil, električne in elektronske opreme, strojev in mineralnih goriv ter optične, tehnične in medicinske opreme. Uvoza je bilo v letu 2017 največ iz ZDA, kar 46,4 % od skupnega uvoza. Sledijo Kitajska, Japonska, Nemčija in Južna Koreja. Največ so uvažali električno, elektronsko in strojno opremo, vozila, mineralna goriva ter plastiko.

 

Mehika - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Električna in elektronska oprema 20,4 Vozila 24,9
Stroji, jedrski reaktorji 16,9 Električna in elektronska oprema 19,9
Vozila 9,9 Stroji, jedrski reaktorji 16,1
Mineralna goriva, olja 8,5 Mineralna goriva, olja 5,5
Plastika in plastični izdelki 5,5 Optična, tehn. in medic. oprema 4,3
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
ZDA 46,4 ZDA 80,0
Kitajska 17,6 Kanada 2,8
Japonska 4,3 Nemčija 1,7
Nemčija 3,9 Kitajska 1,6
Južna Koreja 3,7 Španija 1,0
Slovenija (63. mesto) <0,1 Slovenija (82. mesto) <0,1

 
Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij 

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Mehiki so v letu 2015 znašale 378,3 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala 3,7 %. Celotne izhodne TNI Mehike so v letu 2015 znašale 136,9 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala 0,8 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Mehiki 2015 - 2018 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 260,3 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Španija in Nemčija. Največ investicij je na področju avtomobilskih delov in komunikacij.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 87.765,5
Španija 31.086,2
Nemčija 24.024,4
Japonska 22.693,8
Kanada 13.726,5
Druge države 81.023,1
Skupaj 260.319,5
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Avtomobilski deli 30.286,2
Komunikacije 28.096,5
Kovine 20.056,0
Transport 13.744,1
Elektronske komponente 7.948,7
Drugi sektorji 160.188,0
Skupaj 260.319,5
 

 

 

Vir: FDI Intelligence, avgust 2017.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo