Nemčija

Dajatve v Nemčiji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo 1. maja 2004 so odpadle vse carinske formalnosti v prometu blaga med državami pristopnicami in starimi državami članicami.

 

Več informacij:

 

Obdavčevanje podjetij

Davčni predpisi v Nemčiji so zelo obsežni in komplicirani, dopolnjevali so se vse od leta 1935 in so za navadnega državljana, kakor tudi za podjetja skoraj nedojemljivi. Znano je, da je nemški davčni sistem eden najbolj kompliciranih davčnih sistemov na svetu. Nemčija pozna cca. 40 različnih vrst davkov. Skorajda vsa podjetja, pa tudi velika večina državljanov, ki ima več vrst dohodkov, in ki si želi uveljaviti vse legitimne davčne olajšave pri davčnih napovedih obvezno najame davčne svetovalce.

Glede na slovenske davčne zakone se nemška zakonodaja bistveno razlikuje v tem, da nemška zakonodaja dopušča med davčnim zavezancem in davčno upravo v primeru spornih razlag z ene ali druge strani tudi pogajanja. Na teh pogajanjih se potem po možnosti doseže določen kompromis, na način, da sta na koncu zadovoljna tako država kot tudi davčni zavezanec in to brez dolgotrajnih in dragih pravnih postopkov.

Nemčija pobira celo vrsto davkov.

Vrste davkov v Nemčiji:

Opomba: davek na dodano vrednost (DDV, oz. MwSt.) je v Nemčiji načeloma 19 %, obstajajo pa izjeme: 7 % davek se plačuje na primer pri živilih.
 

Davki od dohodkov

 • Dohodnina (Davek od dobička pravnih oseb: Körperschaftssteuer + solidarnostni prispevek je samo še 15,825 %)
 • Solidarnostni prispevek
 • Obrtni davek
 • Cerkveni davek (delno)

 

Davki od premoženja

 • Davek na dedovanje
 • Zemljiški davek
 • Cerkveni davek (delno)

 

Prometni davki

 • Prometni davek (brez uvoznega davka)
 • Davek od prometa zemljišč
 • Davek od iger na srečo
 • Davek od stav in loterijskih zadetkov
 

Zavarovalni davki

 • Davek od zavarovanja proti požaru
   

Plačujejo se davki na lastništvo psov, težjih od 30 kg. Plačujejo se tudi davki na lovske pravice in ribiške pravice. Plačuje se davek na kavo. Cerkveni davek je npr. med 8 in 9 % od dohodkov. Znan je davek na dobiček, davek na motorna vozila je različen za diesel in bencinske motorje, različen je tudi glede na onesnaževanje okolja. Tudi v Nemčiji se plačuje davek od mineralnega olja in plina. Nemci poznajo tudi krajevno pristojne davke, ki jih sestavljajo jih že prej omenjeni davki, kot n.pr. davki na posest psov, lovski davek itd. Znani so še davki na elektriko, tobak, davek na zabave (npr. prireditev plesov, itd.).

Več informacij o vrstah davkov.

 

Družbe plačujejo naslednje davke:

 • Davek na dodano vrednost (Umsatzsteuer/Vorsteuer):

19 % je splošna davčna stopnja
7 % znaša znižana davčna stopnja
 

 • Davek od dohodka iz dejavnosti (Gewerbesteuer)

npr. trgovina, obrt, storitve in za razne druge industrije. Ta davek pripada občini. Višina davka je seveda odvisna od dohodka iz dejavnosti in posamezne občine. Neobdavčen znesek znaša za osebne družbe 24.500 evrov letno. Velja omeniti, da se da z izbiro sedeža družbe prihraniti več tisoč evrov letno!
 

 • Davek od dohodkov pravnih oseb (Körperschaftsteuer)

15 % od dobička podjetja in 0,825 % solidarnostni prispevek, ki se ga prav tako obračuna od dobička podjetja. Pri tem velja omeniti, da so obdavčene izključno kapitalske družbe in zadruge. Davek se plačuje davčnemu uradu in pripada zvezni državi in zveznim deželam.


Freistellungsbescheinigung oz. t.i. FSB
Izraz Freistellungsbescheinigung oz. t.i. FSB se uporablja na področjih financiranja gradnje, davka na dohodke ter v pogodbenem pravu. V davčnem pravu: davčna uprava podeli t.i. »Freistellungsbescheinigungen«, ki oproščajo prejemnika gradbene storitve obveznosti plačila odbitnega davka oz. »Bauabzugsteuer« (Par. 48b, 1. odst., 1.čl. zakona EStG).

Ko tuje podjetje (izvajalec storitev) v Nemčiji opravi neko gradbeno storitev nekemu podjetju v smislu 2. par. Umsatzsteuergesetz ali neki pravni osebi javnega prava (prejemniku storitev), je prejemnik storitev davčnemu uradu dolžan odvesti 15 % zneska. Na prošnjo izvajalca storitev davčni urad izstavi t.i. »Freistellungsbescheinigung«, če za to obstajajo določene predpostavke. To dokazilo izvajalec storitev potem preda prejemniku storitev, ki je s tem oproščen plačila opisane obveznosti odbitnega davka.

Kako v Nemčiji pridobiti oz. podaljšati »Freistellungsbescheinigung«?
Podjetja in pravne osebe javnega prava s sedežem v Nemčiji zaprosijo za dokazilo pri davčnem uradu, ki je pristojen za posamezno podjetje oz. na davčnem uradu sedeža vodstva podjetja.

V tujini nastanjena podjetja zaprosijo za omenjeno dokazilo pri davčnem uradu, ki je pristojen za posamezno deželo / državo.

Za Slovenijo je pristojen davčni urad Oranienburg.

Kontaktni podatki so:
Finanzamt Oranienburg
Heinrich-Grüber-Platz 3
16515 Oranienburg
T: 03301 857-0
E: poststelle.fa-oranienburg@fa.brandenburg.de

Preden pride do plačila izvajalcu storitev, je potrebno preveriti veljavnost in verodostojnost dokumenta Freistellungsbescheinigung oziroma se prepričati, ali vsebuje uradni žig in je opremljen tudi z varnostno številko – kodo. Pri vročitvi kopij morajo biti navedeni podatki točno čitljivi. Ob registraciji na Bundeszentralamt für Steuern lahko vsakdo preko interneta preveri verodostojnost dokumenta (»Online-Dienste«). V kolikor ne prejmete rezultata po elektronski poti, se obrnite na tisti davčni urad, ki je dokument izdal.