Nemčija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Nemčiji

Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016

 
  2019* 2018* 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 82,8 82,8 82,8 82,6
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 233++ 236
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 3.501,7 3.369,7 3.254,9 3.128,8
 BDP per capita (v EUR): 42.273 40.676 39.336 37.889
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 3.858,5 3.695,0 3.715,0 3.625,2
 BDP per capita (PPP, v EUR): 46.576 44.608 44.899 43.891
 Rast BDP (v %): 2,0 2,4 2,5 1,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,3 3,5 3,8 4,2
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,0 2,0 1,7 0,5
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -1.145,3 -1.070,7 -1.002,0 -920,4
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 1.422,8 1.341,3 1.270,1 1.188,3
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,0 4,2 4,3 2,4
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,8 3,9 4,9 3,8
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 64,3 66,0 67,9 47,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 2.619,4+ 5.703,9 5.158,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 2.290,9+ 5.253,2 4.638,4
Stopnja tveganja države (op): / 21 21 20
Razred tveganja (op): / B B A
Enostavnost poslovanja**: / 20 17 14


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
(++)  Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


BDP in struktura potrošnje

V letu 2017 je znašala gospodarska rast 2,5 %, BDP pa je dosegel 3.254,9 mlrd EUR. Za leto 2018 je napovedana 2,4 % rast BDP, v letih 2019 in 2020 pa analitiki napovedujejo rast BDP v višini 2 % in 1,7 %.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2017 2018* 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 2,3 1,9 1,8 1,6
Rast javne potrošnje 1,1 1,7 1,5 1,6
Rast investicij 4,2 2,6 2,2 2,1


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Nemčija je v letu 2017 izvozila za 1.270,1 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 1.002 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je znašal 268,1 mlrd EUR ali 8,2 % BDP. V letu 2017 je Nemčija največ izvažala vozila, stroje, električno in elektronsko opremo, farmacevtske izdelke ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2017 so bile ZDA, kamor so izvozili 8,7 % od celotnega izvoza. Sledijo Francija, Kitajska, Združeno kraljestvo in Nizozemska. Nemčija je v letu 2017 največ uvozila strojne, električne in elektronske opreme, vozil, mineralnih goriv ter farmacevtskih izdelkov. Največ je v letu 2017 uvozila iz Kitajske (9,8 % od celotnega uvoza), Nizozemske, Francije, ZDA in Italije.

 

Nemčija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015- 2020 (grafični prikaz)

(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 12,8 Vozila 17,8
Električna in elektronska oprema 12,6 Stroji, jedrski reaktorji 17,0
Vozila 10,6 Električna in elektronska oprema 10,3
Mineralna goriva, olja 8,2 Farmacevtski izdelki 5,8
Farmacevtski izdelki 4,6 Optična, tehn. in medic. oprema 5,0
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Kitajska 9,8 ZDA 8,7
Nizozemska 8,1 Francija 8,2
Francija 6,2 Kitajska 6,7
ZDA 6,1 Združeno kraljestvo 6,5
Italija 5,4 Nizozemska 6,3
Slovenija (35. mesto) 0,6 Slovenija (39. mesto) 0,4


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Nemčiji so v letu 2015 znašale 709,0 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala -7,8 %. Celotne izhodne TNI Nemčije so v letu 2015 znašale 1.239,8 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala -3,7 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Nemčiji 2015 - 2018 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 171,2 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Švica in Francija. Največ investicij je na področju transporta in komunikacij.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 42.661,8
Švica 11.884,7
Francija 10.824,3
Nizozemska 9.834,6
Velika Britanija 8.446,1
Druge države 87.537,7
Skupaj 171.189,5
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Transport 21.344,3
Komunikacije 6.137,0
Progr. opr. in IT storitve 5.605,9
Kemikalije 4.919,3
Ind. stroj. opr. in orodja 4.596,4
Drugi sektorji 128.586,4
Skupaj 171.189,5
 

 

 

Vir: FDI Intelligence, avgust 2017.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo