Nizozemska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Nizozemski

Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016
 

  2019* 2018* 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 17,3 17,2 17,1 17,0
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 502++ 506
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 777,5 749,7 729,9 700,4
 BDP per capita (v EUR): 45.015 43.603 42.717 41.259
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 835,3 797,8 800,0 775,2
 BDP per capita (PPP, v EUR): 48.354 46.396 46.818 45.668
 Rast BDP (v %): 2,3 2,7 3,2 2,1
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,6 5,2 5,9 7,3
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,0 1,6 1,3 0,1
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -468,2 -438,9 -403,5 -363,0
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 546,9 520,8 493,5 446,3
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,9 4,4 5,8 4,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,7 4,5 5,5 3,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 195,1 190,4 207,4 167,4
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 243,1+ 530,0 448,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 447,5+ 914,8 923,2
Stopnja tveganja države (op): / 18 18 18
Razred tveganja (op): / A A A
Enostavnost poslovanja**: / 32 28 27


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
(++)  Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


BDP in struktura potrošnje

BDP je v letu 2017 zrasel za 3,2 %. V letu 2018 je napovedana 2,7 % rast BDP, v letih 2019 in 2020 pa naj bi rast BDP dosegla 2,3 % in 1,9 %.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2017 2018* 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 2,2 2,2 2,0 1,8
Rast javne potrošnje 0,9 2,3 1,8 1,6
Rast investicij 6,1 2,7 1,9 2,1


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2017 je Nizozemska izvozila za 493,5 mlrd EUR blaga, uvozila pa ga je za 403,5 mlrd EUR. To je privedlo do presežka v blagovni menjavi v višini 90 mlrd EUR ali 12,3 % BDP. Največ so v letu 2017 izvažali stroje, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, farmacevtske izdelke ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Glavni izvozni trg v letu 2017 je bila Nemčija, kamor so izvozili 22,5 % celotnega izvoza. Sledijo Belgija, Združeno kraljestvo, Francija in Italija. Uvažali so največ mineralna goriva, električno in elektronsko opremo, stroje, vozila ter optično, tehnično in medicinsko opremo. Največ so v letu 2017 uvozili iz Kitajske (16,3 % od celotnega uvoza), Nemčije, Belgije, ZDA in  iz Združenega kraljestva.

 

Nizozemska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Mineralna goriva, olja 15,2 Stroji, jedrski reaktorji 14,3
Električna in elektronska oprema 15,1 Električna in elektronska oprema 13,4
Stroji, jedrski reaktorji 13,1 Mineralna goriva, olja 12,4
Vozila 5,4 Farmacevtski izdelki 5,1
Optična, tehn. in medic. oprema 4,2 Optična, tehn. in medic. oprema 4,6
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Kitajska 16,3 Nemčija 22,5
Nemčija 15,1 Belgija 10,5
Belgija 8,4 Združeno kraljestvo 8,7
ZDA 6,8 Francija 8,5
Združeno kraljestvo 4,7 Italija 4,0
Slovenija (68. mesto) 0,1 Slovenija (50. mesto) 0,2


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Nizozemskem so v letu 2015 znašale 3.549,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala 85,9 %. Celotne izhodne TNI Nizozemske so v letu 2015 znašale 4.217,1 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala 67,7 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Nizozemskem 2015 - 2018 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.
 

Struktura tujih neposrednih investicij


V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 81,3 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nemčija in Velika Britanija. Največ investicij je na področju komunikacij ter progr. opr. in IT storitev.
 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 28.128,9
Nemčija 10.954,7
Velika Britanija 7.665,2
Francija 5.765,3
Kanada 3.992,9
Druge države 24.813,7
Skupaj 81.320,6
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Komunikacije 14.851,5
Progr. opr. in IT storitve 6.217,3
Kemikalije 3.982,8
Finančne storitve 2.995,0
Transport 2.940,9
Drugi sektorji 50.333,1
Skupaj 81.320,6
 

 

 

Vir: FDI Intelligence, avgust 2017.Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo