Poljska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Poljski

Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016

 
  2019* 2018* 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 38,2 38,2 38,3 38,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 124++ 124
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 525,4 496,3 459,3 424,3
 BDP per capita (v EUR): 13.737 12.975 12.009 11.063
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.064,0 1.007,1 998,7 954,6
 BDP per capita (PPP, v EUR): 27.822 26.328 26.106 24.892
 Rast BDP (v %): 3,2 3,8 4,6 2,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 6,7 6,8 7,3 8,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,8 2,4 2,0 -0,7
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -236,9 -217,3 -202,1 -174,1
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 230,5 215,3 203,9 177,0
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 6,8 8,7 11,1 8,8
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 8,4 9,1 11,5 7,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 11,0 10,1 6,2 15,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 390,2+ 868,3 813,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 367,9+ 813,2 696,2
Stopnja tveganja države (op): / 33 35 36
Razred tveganja (op): / B B B
Enostavnost poslovanja**: / 27 24 25


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
(++)  Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


BDP in struktura potrošnje

Poljska je imela v letu 2017 4,6 % gospodarsko rast. EIU napoveduje za leto 2018 3,8 %, za leto 2019 3,2 %  ter za leto 2020 2,6 % rast BDP.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2017 2018* 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 4,8 4,7 3,6 2,6
Rast javne potrošnje 1,8 3,3 3,0 2,3
Rast investicij 5,4 5,8 3,7 3,5


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Poljska je v letu 2017 izvozila za 203,9 mlrd EUR blaga, uvozila pa za 202,1 mlrd EUR. Presežek v blagovni menjavi je tako v letu 2017 znašal 1,8 mlrd EUR, kar predstavlja 0,4 % BDP. Največ so izvozili v Nemčijo (27,2 % od celotnega izvoza), sledijo Združeno kraljestvo, Češka, Francija in Italija. V izvozu so največji delež predstavljali strojna oprema, vozila, električna in elektronska oprema, pohištvo ter plastika. Največ je Poljska v letu 2017 uvozila iz Nemčije (22,7 % od celotnega uvoza). Sledijo Kitajska, Rusija, Italija in Francija. Največ so uvažali strojno, električno in elektronsko opremo, vozila, mineralna goriva ter plastiko.

 

Poljska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.

 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 12,3 Stroji, jedrski reaktorji 13,2
Električna in elektronska oprema 11,8 Vozila 12,0
Vozila 9,9 Električna in elektronska oprema 10,8
Mineralna goriva, olja 7,4 Pohištvo in svetila 5,8
Plastika in plastični izdelki 5,9 Plastika in plastični izdelki 4,6
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Nemčija 22,7 Nemčija 27,2
Kitajska 12,1 Združeno kraljestvo 6,4
Rusija 6,8 Češka  6,3
Italija 5,0 Francija 5,6
Francija 3,9 Italija 4,9
Slovenija (37. mesto) 0,4 Slovenija (33. mesto) 0,4


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije


Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Poljskem so v letu 2015 znašale 164,7 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala -8,2 %. Celotne izhodne TNI Poljske so v letu 2015 znašale 21,9 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala -25,0 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Poljskem 2015 - 2018 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.

Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.
 

Struktura tujih neposrednih investicij


V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 141,0 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nemčija in Francija. Največ investicij je na področju nepremičnin in avtomobilskih delov.

 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 24.006,8
Nemčija 15.704,4
Francija 11.587,4
Švedska 11.166,0
Velika Britanija 10.363,0
Druge države 68.126,3
Skupaj 140.953,9
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 35.986,7
Avtomobilski deli 10.857,2
Transport 9.203,3
Živilska in tobačna industrija 5.506,9
Kovine 3.788,3
Drugi sektorji 75.611,6
Skupaj 140.953,9
 

 


Vir: FDI Intelligence, avgust 2017.

 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo

Sektorji z največjim potencialom v posameznih vojvodstvih – regijah (pdf)