Portugalska

Prodaja na Portugalsko

Tržne poti, distribucija

 

Značilnosti trga

Portugalska je z 10 milijoni prebivalcev sama po sebi zanimiv trg, predvsem pa predstavlja tudi izhodišče za vstop na bistveno večji, skoraj 300 milijonov velik trg portugalsko govorečih nekdanjih kolonij, s katerimi ima Portugalska močne trgovske vezi (Brazilija, Angola, Mozambik in druge).

Po hudi gospodarski krizi je ob večletni finančni pomoči EU portugalsko gospodarstvo začelo kazati znake okrevanja, ki je posledica povečanega domačega povpraševanja in bistveno povečanega izvoza. Rast BDP je bila v letu 2014 0,9 %, v letu 2015 pa bo po napovedih 1,6 % .

Cilj vlade je še okrepiti trgovinske povezave s portugalsko govorečimi trgi in ob hkratni fiskalni strogosti še naprej zagotavljati vzdržnost javnih financ. Hkrati bodo sredstva EU iz večletnega finančnega okvira 2014 do 2020 večinoma namenjena krepitvi konkurenčnosti podjetij.

Dejavniki, ki bi lahko otežili vstop slovenskih podjetij na ta trg so konkurenca podjetij iz EU in drugod, kot tudi jezikovne ovire, počasen sodni sistem in korupcija v nekaterih panogah.

Prednosti portugalskega trga so transparentno in spodbudno poslovno okolje (po kriterijih Svetovne banke se je po enostavnosti poslovanja Portugalska uvrstila 25. mesto), hitro uvajanje novih tehnologij, eni najnižjih obratovalnih stroškov v zahodni Evropi, konkurenčne cene in dostopnost nepremičnin in prioritetna vlaganja v tehnologije, zlasti na področju zdravstva, informatike in komunikacij.
 

Kupna moč in trendi obnašanja kupcev

Kupna moč portugalskih potrošnikov se je v času gospodarske krize močno poslabšala. Nanjo vpliva tudi visoka stopnja nezaposlenosti.

Na odločitev za nakup pri portugalskih potrošnikih v veliki meri vpliva oglaševanje na TV in radiu (zaradi vožnje z avtomobilom).

Cena je faktor odločitve predvsem pri živilskih in higienskih izdelkih, vrednost poprodajnih storitev pri avtomobilih in gospodinjskih aparatih, status in družbeni položaj pa pri oblačilih in blagovnih znamkah nasploh. Okoljski vidik je še vedno drugotnega pomena, bolj pomemben postaja med mladimi, ki so bolj dovzetni za kampanje ozaveščanja. Večina portugalskih potrošnikov je konzervativnih in zvestih znamkam (predvsem za oblačila, manj za živila). So impulzivnih potrošniki, vendar slaba gospodarska situacija upočasnjuje porabo. Velik delež mesečnega dohodka gospodinjstev se običajno porabi za odplačevanje posojil za nakup nepremičnin in avtomobilov.

Razen pri vinu in siru Portugalci skoraj vedno dajejo prednost uvoženemu blagu. Nedavna akcija »kupujmo portugalsko« je začela spodbujati potrošnike k nakupu domačih izdelkov.
 

Pregled vstopnih strategij, tržne poti, distribucija

Strategija vstopa na trg je odvisna od vrste posla. Glede na vrsto blaga je mogoča neposredna prodaja končnemu kupcu, vstop na trg s pomočjo distributerja ali trgovskega zastopnika, preko pogodbenih razmerij z domačim partnerjem ali preko lastne poslovne enote.

Lokalni prodajni zastopnik (distributer ali trgovski zastopnik) lahko zelo poveča prodajo na portugalskem trgu. Distribucijska razmerja niso posebej urejena z zakonom, pri sklepanju pogodb o zastopanju pa je treba upoštevati, da zakonodaja glede varstva zastopnikov sledi zahtevam EU, zato principalovih nekaterih obveznosti, ki se nanašajo na minimalno varstvo trgovskih zastopnikov (odpovedni roki, odpravnine in odškodnine) s pogodbo ni mogoče izključiti.

Kadar je upravičena trajna prisotnost na trgu, se tuja podjetja največkrat odločajo bodisi za skupna vlaganja s portugalskim partnerjem, bodisi za ustanovitev lastne družbe.
 

Javna naročila

Javna naročila ureja Zakon o javnih naročilih iz leta 2006, ki je usklajen s pravili EU. Za slovenske ponudnike veljajo pri razpisih enaki pogoji, kot za domače.

Javni razpisi so objavljeni na spletnih straneh Urada za javna naročila v portugalskem jeziku, razpisi, ki presegajo predpisani vrednosti prag pa morajo biti objavljeni tudi v evropski elektronski bazi TED.

V praksi lahko predstavlja težavo korupcija in premajhna transparentnost postopkov na državni, predvsem pa na lokalni ravni.

 

Tržno komuniciranje, promocija

Tržno komuniciranje je zelo dobro razvito, v uporabi so vse sodobne oblike oglaševanja. Na trgu so prisotne številne domače in tuje agencije. Največji delež medijskega trga obvladuje televizija, sledijo tiskani mediji, radio, internet, elektronski zasloni na javnih površinah in druge oblike oglaševanja.

 

Plačevanje

O rokih in načinu plačila se stranki dogovorita v pogodbi, izbira je odvisna od pogajalske pozicije in stopnje zaupanja med partnerji. Na začetku poslovnega sodelovanja je priporočljivo vsaj delno predplačilo. V uporabi so vsi standardni instrumenti zavarovanja plačil (poslovne garancije, zavarovanje terjatev, nepreklicni dokumentarni akreditiv, dokumentarni inkaso).

Portugalska zakonodaja o preprečevanju zamud pri plačilih je usklajena z Direktivo 2011/7/EU, ki določa, da morajo podjetja račune v trgovinskih poslih plačati v največ 60 dneh, javni organi pa v največ 30 dneh, sicer začnejo avtomatsko teči zamudne obresti, dolžnik pa mora povrniti stroške izterjave. V praksi so pogodbeni roki daljši in plačilna disciplina slaba: po podatkih EPI 2014 je povprečen rok plačila na Portugalskem 83 dni za zasebni sektor (povprečni pogodbeni rok plačila 50 dni, povprečna zamuda pri plačilu 33 dni) in kar 119 dni za javni sektor (povprečni pogodbeni rok plačila 50 dni, povprečna zamuda pri plačilu 69 dni).

 

Transport

Transport iz Slovenije je možen po cesti, železnici, morju in zraku.

Portugalska je veliko investirala v modernizacijo infrastrukture. Rezultat je široko razvejana mreža cestnih poti, pristanišč in letališč.

Pomorski promet je zelo pomemben. Glavna pristanišča so Lizbona, Leixoes (Porto), Aveiro, Figueira da Foz, Setúbal Sines in Faro.

Cestno omrežje je sodobno in dobro razvejano. Obsega 68.732 km cest, od tega okoli 3.000 km avtocest, ki povezujejo med seboj vsa večja mesta in omogočajo dobro povezavo s Španijo.

Za transport blaga je pomemben železniški prevoz. Portugalska ima 2.690 km železniških prog, od tega 1.060 km elektrificiranih. Opravljene so bile naložbe v izboljšanje, elektrifikacijo in sanacijo glavnih povezav (Lizbona-Porto, Lizbona-Algarve in povezave proti Španiji).

Portugalska ima 3 mednarodna letališča, ki se nahajajo v bližini največjih mest (Lizbona, Porto in Faro). Nacionalni letalski prevoznik je TAP.

 

Poglejte si tudi: