Rusija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Rusiji

Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016

 
  2019* 2018* 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 146,9 147,0 147,0 147,0
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 9++ 9
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.500,8 1.386,6 1.383,2 1.153,2
 BDP per capita (v EUR): 10.220 9.429 9.407 7.847
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 3.202,5 3.073,9 3.109,7 3.053,2
 BDP per capita (PPP, v EUR): 21.797 20.908 21.150 20.775
 Rast BDP (v %): 1,8 1,7 1,8 -0,2
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,9 5,1 5,2 5,5
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 4,5 3,9 3,7 7,0
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -224,2 -211,4 -210,5 -172,6
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 345,0 331,9 313,0 253,9
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,4 2,7 4,9 3,1
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 4,2 3,2 12,6 -3,9
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 22,9 21,8 26,5 29,3
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 306,5+ 838,8 751,8
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 125,9+ 294,1 238,9
Stopnja tveganja države (op): / 53 54 58
Razred tveganja (op): / C C C
Enostavnost poslovanja**: / 35 40 36


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
(++)  Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


BDP in struktura potrošnje

BDP je v letu 2017 zabeležil 1,8 % rast in je znašal 1.383,2 mlrd EUR. Po napovedih EIU se bo gospodarska rast v letu 2018 povečala za 1,7 %. V letih 2019 in 2020 naj bi rast BDP dosegla 1,8 % oz. 1,6 %.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz) 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2017 2018* 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 3,5 3,8 3,0 2,7
Rast javne potrošnje -0,1 0,1 -0,5 0,4
Rast investicij 3,9 3,2 1,5 1,8


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2017 je Rusija uvozila za 210,5 mlrd EUR, izvozila pa za 313 mlrd EUR blaga. Presežek v blagovni menjavi je znašal 102,5 mlrd EUR, kar predstavlja 7,4 % BDP. V strukturi izvoza prevladuje gorivo, blago široke potrošnje, železo in jeklo, biseri in kovine ter strojna oprema. V uvozu prevladujejo strojna, elktrična in elektronska oprema, vozila, farmacevtski izdelki in plastika. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2017 je bila Kitajska, kamor so izvozili 10,8 % celotnega izvoza. Sledijo Nizozemska, Nemčija, Belorusija in Turčija. Najpomembnejši uvozni trg v letu 2017 je bila Kitajska, od koder so uvozili 21,2 % od celotnega uvoza. Sledijo Nemčija, ZDA, Belorusija in Italija.

 

Rusija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 19,8 Mineralna goriva, olja 48,3
Električna in elektronska oprema 11,7 Blago široke potrošnje 14,7
Vozila 9,4 Železo in jeklo 5,2
Farmacevtski izdelki 4,8 Biseri, dragi kamni, kovine 3,1
Plastika in plastični izdelki 3,8 Stroji, jedrski reaktorji 2,4
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Kitajska 21,2 Kitajska 10,8
Nemčija 10,0 Nizozemska 9,9
ZDA 5,6 Nemčija 7,2
Belorusija 5,0 Belorusija 5,4
Italija 4,3 Turčija 5,1
Slovenija (39. mesto) 0,4 Slovenija (79. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Rusiji so v letu 2015 znašale 232,8 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala -16,1 %. Celotne izhodne TNI Rusije so v letu 2015 znašale 227,0 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala -8,9 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Rusiji 2015 - 2018 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

 
V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 267,9 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Nemčija, sledita pa ji ZDA in Kitajska. Največ investicij je na področju nepremičnin in orig. avtomobilskih delov.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Nemčija 37.677,9
ZDA 30.978,2
Kitajska 20.351,5
Finska 16.314,4
Velika Britanija 15.785,5
Druge države 146.818,3
Skupaj 267.925,7
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 38.839,6
Orig. avtomobilski deli 27.746,3
Živilska in tobačna industrija 18.955,6
Transport 13.430,4
Ind. stroj. opr. in orodja 10.851,8
Drugi sektorji 158.101,9
Skupaj 267.925,7
 

 

 

Vir: FDI Intelligence, avgust 2017.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo