Španija

Pregled gospodarskih gibanj v državi Španiji

Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016
 

  2019* 2018* 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 46,4 46,4 46,4 46,3
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 93++ 93
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 1.253,4 1.211,5 1.162,3 1.115,1
 BDP per capita (v EUR): 26.988 26.112 25.074 24.059
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 1.635,4 1.563,3 1.567,4 1.520,4
 BDP per capita (PPP, v EUR): 35.216 33.694 33.814 32.803
 Rast BDP (v %): 2,2 2,7 3,1 3,3
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 13,9 15,3 17,2 19,6
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,6 1,4 2,0 -0,3
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -322,0 -303,9 -300,2 -270,5
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 299,2 285,5 274,0 253,1
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 4,1 4,8 5,2 4,8
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,0 3,3 3,7 2,7
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 12,6 10,4 12,2 28,9
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 264,5+ 554,4 444,6
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 222,7+ 504,1 361,1
Stopnja tveganja države (op): / 28 27 27
Razred tveganja (op): / B B B
Enostavnost poslovanja**: / 28 32 33


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
(++)  Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


BDP in struktura potrošnje

V letu 2017 se je gospodarska rast povečala za 3,1 %. EIU napoveduje rast BDP tudi v letu 2018 in sicer v višini 2,7 %. V letih 2019 in 2020 je napovedana rast v višini 2,2 % in 1,9 %.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2017 2018* 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 2,4 2,1 1,6 1,4
Rast javne potrošnje 1,3 1,1 0,9 1,2
Rast investicij 4,7 3,5 3,0 2,2


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.

 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Izvoz blaga je v letu 2017 znašal 274 mlrd EUR, uvoz pa 300,2 mlrd EUR. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -26,2 mlrd EUR, kar predstavlja 2,3 % BDP. Največ je Španija v letu 2017 izvažala vozila, strojno premo, mineralna goriva, električno in elektronsko opremo ter blago široke potrošnje. Glavni izvozni trg v letu 2017 je bila Francija (14,7 % od celotnega izvoza). Sledijo Nemčija, Italija, Portugalska in Združeno kraljestvo. Največ je Španija v letu 2017 uvažala mineralna goriva, vozila, strojno, električno in elektronsko opremo ter farmacevtske izdelke. Največ so v letu 2017 uvozili iz Nemčije (12,5 % od celotnega uvoza), Francije, Kitajske, Italije in ZDA.

 

Španija - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Mineralna goriva, olja 13,0 Vozila 17,4
Vozila 12,5 Stroji, jedrski reaktorji 7,5
Stroji, jedrski reaktorji 9,5 Mineralna goriva, olja 5,5
Električna in elektronska oprema 7,4 Električna in elektronska oprema 5,2
Farmacevtski izdelki 4,0 Blago široke potrošnje 4,5
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Nemčija 12,5 Francija 14,7
Francija 10,7 Nemčija 10,9
Kitajska 8,3 Italija 7,9
Italija 6,5 Portugalska 7,0
ZDA 4,4 Združeno kraljestvo 6,7
Slovenija (61. mesto) 0,2 Slovenija (52. mesto) 0,2


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Španiji so v letu 2015 znašale 493,0 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala -4,5 %. Celotne izhodne TNI Španije so v letu 2015 znašale 441,7 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala -8,3 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Španiji 2015 - 2018 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.

 

Struktura tujih neposrednih investicij

V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 143,0 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Francija in Nemčija. Največ investicij je na področju nepremičnin in transporta.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017
 
Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 24.005,3
Francija 23.442,3
Nemčija 22.722,8
Velika Britanija 14.320,6
Japonska 7.206,1
Druge države 51.254,0
Skupaj 142.951,1
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 14.523,7
Transport 11.520,4
Obnovljivi viri energije 11.441,9
Komunikacije 10.486,1
Finančne storitve 9.459,4
Drugi sektorji 85.519,5
Skupaj 142.951,1
 

 

 

Vir: FDI Intelligence, avgust 2017.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo