Srbija

Dajatve v Srbiji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

EU je leta 2000 ukinila carine na vse industrijske in kmetijske proizvode, ki se izvažajo iz Srbije v EU (ukrep se nanaša na vse proizvode, izjema je le manjše število kmetijskih proizvodov ki so zaščiteni z preferencialnimi kvotami).

Srbija je pričela z zmanjševanjem uvoznih dajatev na blago iz EU devet let kasneje, januarja 2009. Trgovinska liberalizacija iz strani Srbije od leta 2009, v trajanju 6 let, predstavlja postopni načrt liberalizacije, ki upošteva raven občutljivosti za srbske proizvajalce. Takšen način postopne trgovinske liberalizacije srbskim proizvajalcem omogoča, da se postopoma pripravijo na vse večjo konkurenco ki prihaja iz EU.

Na podlagi Sporazuma o stabilizaciji in pridružitvi, ki velja od septembra 2013, sta Srbija in EU januarja 2014 vstopili v zadnje, šesto leto načrtovane trgovinske liberalizacije. Najbolj občutljivi proizvodi za srbske proizvajalce bodo še vedno ostali zaščiteni s carinskimi dajatvami vse do vstopa Srbije v EU (to so vse vrste mesa, jogurt, maslo, nekateri siri, med, nekatere vrste zelenjave in moka).

V Srbiji veljajo naslednji carinski predpisi: Carinski zakon (Sl.glasnik RS br. 18/2010, 111/2012), Zakon o carinskoj tarifi (Sl.glasnik RS br. 5/2009), Uredba o carinski dozvoljenom postupanju s robom (Sl.glasnik RS br. 93/2010, 63/2013), Uredba o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina (Sl.glasnik RS br. 48/2010), Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2014. godinu (Sl.glasnik RS br. 107/2013.

 

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davčne stopnje

  Davek na dodano vrednost  
  splošna stopnja  20 %
  znižana stopnja  10 %
  Prispevki za socialno zavarovanje  
  pokojninsko in invalidsko zavarovanje 26 %
  zdravstveno zavarovanje 10,3 %
  zavarovanje za primer brezposelnosti 1,5 %
  Pravne osebe  
  Davek na dobiček 15 %
  Davek na dividende, deleže v dobičku, avtorska nadomestila 20 %
  Fizične osebe  
  Zaslužki in prihodki od samostojnih dejavnosti 10 %
  Prihodki od kapitala in kapitalski dobički 15 %
  Avtorske pravice, prihodki od iger na srečo 20 %
  Letni davek na dohodek 10/15 %

 

Davčne olajšave

S spremembami in dopolnitvami Zakona o davku na prihodke fizičnih oseb, ima od 1. julija 2014 delodajalec oz. podjetje, ki na novo zaposli pravico na vračilo dela plačanega davka na izplačano plačo do 30. junija 2016.

Delodajalec ima pravico na vračilo plačanega davka v naslednjih primerih:

 • 65 % v kolikor je zaposlil najmanj enega in največ devet ljudi,
 • 70 % v kolikor je zaposlil najmanj 10 in največ 99 ljudi,
 • 75 % v kolikor je zaposlil najmanj 100 ljudi.   

Davčno olajšavo lahko uveljavlja delodajalec, ki poveča število zaposlenih glede na stanje 31. marec 2014.
 

Letni davek na dohodek

Letni davek na dohodek plačajo fizične osebe, rezidenti in tujci, ki so v koledarskem letu ustvarili dohodek večji od trikratnika povprečne letne plače izplačane v Srbiji v letu za katero se ugotavlja davek, po podatkih Republiškega zavoda za statistiko.

Letni davek na dohodek se plačuje po naslednjih stopnjah:

 • na vrednost do šestkratnega povprečnega letnega zaslužka 10 %,
 • na vrednost večjo od šestkratnega povprečnega letnega zaslužka 10 % na znesek do šestkratnega zaslužka in 15 % na vrednost ki presega šestkratni povprečni letni zaslužek.
   

Investicije v Srbiji

Sporazumi:

 • Prelazni trgovinski sporazum sa EU i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
 • Sporazum CEFTA
 • Sporazum sa članicama EFTA
 • Sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom
 • Sporazum o slobodnoj trgovini sa Belorusijom
 • Sporazum o slobodnoj trgovini sa Kazahstanom
 • Sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom

 

Vlada Republike Srbije je sprejela in objavila novo Uredbo o pogojih in načinih privabljanja direktnih investicij s katero investitorjem ponovno (po enoletnem premoru) daje možnost za pridobivanje finančnih podpor. Za nepovratna finančna sredstva lahko ponovno zaprosijo domači in tuji investitorji za financiranje tistih investicijskih projektov v proizvodnji storitvah, ki so predmet mednarodne trgovine.
Sredstva ne morejo porabiti za financiranje tistih investicijskih projektov v proizvodnji in storitvah, ki so predmet mednarodne trgovine.

Sredstva se ne morejo porabiti za financiranje investicijskih projektov v sektorju primarne kmetijske proizvodnje, ribolova, prometa, gostinstva, iger na srečo, trgovine, izgradnje ladij in dr.

Sredstev ne morejo pridobiti:

 1. gospodarski subjekti v težavah
 2. podjetja, ki imajo dospele in neporavnane obveznosti do države,
 3. podjetja, ki so v zadnjem letu znatno zmanjšala število zaposlenih
 4. podjetja, v katerih imajo lastniške deleže Republika Srbija, avtonomna pokrajina in enote lokalne samouprave.

 

Višina sredstev, ki se dodeljujejo znaša od 50 % do 70 % upravičenih stroškov, odvisno ali gre za mala, srednja ali velika podjetja. V primerih ko gre za velike investicijske projekte nad 50 mio EUR, višina dodeljenih sredstev ne more biti večja od 17 % upravičenih stroškov.

Pogoj pri dodelitvi sredstev je, da mora investicija na lokaciji v okviru lokalne samouprave ostati najmanj pet let po realizaciji projekta oz. najmanj tri leta ko gre za mala in srednja podjetja. Drugi pogoj je, da se število zaposlenih ne sme zmanjšati pet let, ko gre za velika, oz. tri, ko gre za mala in srednja podjetja.