Srbija

Ustanavljanje družb v Srbiji


Organizacijske oblike družb

Srbski Zakon o gospodarskih družbah ureja naslednje oblike družb:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Ortačko društvo (o.d.)
družba z neomejeno odgovornostjo
 
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 partnerja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
 
Komanditno društvo (k.d.)
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo
 
Akcionarsko društvo (a.d.)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 3.000.000 RSD 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so lahko predmet javne ponudbe
Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 100 RSD 1 ali več ustanoviteljev;
odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva
Družbo vodijo družbeniki in uprava
Deleži so prosto prenosljivi na način, ki ga določa akt o ustanovitvi

Registracijski organ: APR
Razvojna agencija Srbije RAS
 

Delniška družba (akcionarsko društvo- a.d.)

Ustanovitelji/delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža  ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Kapital
Minimalni osnovni kapital delniške družbe je 3 milijone dinarjev. Vložki so lahko denarni ali stvarni. Ob ustanovitvi mora biti vplačanih najmanj 25% denarnih sredstev, ta znesek pa ne sme biti nižji od 3 milijone dinarjev. Ostanek mora biti vplačan ali izročen v roku, ki ga določa akt o ustanovitvi, vendar najkasneje v roku 2 let od ustanovitve.
Delnice se izdajo v nematerializirani obliki in se glasijo na ime. Delnice so lahko navadne in prednostne.

Organi upravljanja
Delniška družba ima lahko enotirno ali dvotirno upravljanje. Če je enotirno, so organi upravljanja skupščina in eden ali več direktorjev, če je dvotirno, so organi upravljanja skupščina, nadzorni svet in eden ali več direktorjev.

Skupščino sestavljajo vsi delničarji. Sestati se mora najmanj enkrat letno. Skupščina odloča o vseh najpomembnejših vprašanjih, npr. o statusnih spremembah, sprejemu računovodskih izkazov in poročil revizorjev, povečanje in zmanjšanje kapitala, uporabi dobička in načinu kritja izgube.
Družba ima enega direktorja ali več direktorjev (upravni odbor). Število direktorjev se določi z aktom o ustanovitvi ali sklepom skupščine. Direktorje imenuje in razrešuje v enotirnem sistemu skupščina, v dvotirnem pa nadzorni svet.

Upravni odbor v enotirnem sistemu sestavljajo izvršni in neizvršni direktorji. Izvršni zastopajo in vodijo družbo, neizvršni pa nadzirajo delo izvršnih. Javna delniška družba mora imeti upravni odbor z najmanj 3 neizvršnimi direktorji. Za nejavne delniške družbe število direktorjev ni predpisano. Če ima družba manj kot 3 direktorje, imajo vsi izvršno funkcijo.

V dvotirnem sistemu ima družba enega ali več direktorjev, ki vodijo in zastopajo družbo. Za javne delniške družbe je obvezen najmanj tričlanski upravni odbor. Za nejavne delniške družbe število direktorjev ni predpisano.

Nadzorni svet nadzira delo direktorja oz. direktorjev v družbah, ki imajo dvotirni sistem upravljanja. Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje skupščina. Člani nadzornega sveta ne smejo biti zaposleni v podjetju.

 

Družba z omejeno odgovornostjo (društvo s ograničenom odgovornošću - d.o.o.)

Ustanovitelji/družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Kapital
Osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo mora biti vsaj 100 dinarjev, razen če poseben zakon predvideva višji osnovni kapitala za podjetja, ki opravljajo določene dejavnosti. Vložki v družbi z omejeno odgovornostjo so lahko denarni ali stvarni. Vplačati ali izročiti jih je treba v roku, ki ga določa akt o ustanovitvi, vendar najkasneje v roku 5 let od ustanovitve.

Kapital družbe je razdeljen na deleže. Vsak družbenik ima en delež. Deleži so lahko enake ali različne vrednosti. Pravice družbenikov so sorazmerne z njihovimi deleži, razen če ustanovni akt ne določa drugače.
Prenos deležev je prost, razen če zakon ali ustanovni akt določa drugače. Družbeniki imajo pri tem predkupno pravico.

Organi upravljanja
Družba z omejeno odgovornostjo ima lahko enotirno ali dvotirno upravljanje. Če je enotirno, so organi upravljanja skupščina in eden ali več direktorjev, če je dvotirno, so organi upravljanja skupščina, nadzorni svet in eden ali več direktorjev.

Skupščino sestavljajo vsi družbeniki. Če ustanovitveni akt ne določa drugače, skupščina odloča o statusnih spremembah, sprejema računovodske izkaze in poročila revizorjev, nadzoruje delo direktorjev, odloča o povečanju in zmanjšanju kapitala, uporabi dobička in načinu kritja izgube in o vseh drugih najpomembnejših vprašanjih.

Družba ima enega ali več direktorjev, ki so pravni zastopniki družbe. Število direktorjev se določi z aktom o ustanovitvi ali sklepom skupščine. Če število ni določeno šteje, da ima družba enega direktorja. Direktorja imenuje in razrešuje v enotirnem sistemu skupščina, v dvotirnem pa nadzorni svet.

Nadzorni svet nadzira delo direktorja oz. direktorjev v družbah, ki imajo dvotirni sistem upravljanja. Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje skupščina. Člani nadzornega sveta ne smejo biti zaposleni v podjetju.
 
 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Srbiji


Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO)
Osnovni kapital: 0 RSD
Sedež: Beograd

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Srbiji (pdf)