Švedska

Pregled gospodarskih gibanj v državi Švedski

Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016
 

  2019* 2018* 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 10,1 10,0 9,9 9,8
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 24++ 24
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 521,1 501,6 475,8 462,7
 BDP per capita (v EUR): 51.831 50.250 48.000 47.034
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 465,0 445,4 447,5 436,4
 BDP per capita (PPP, v EUR): 46.258 44.612 45.155 44.359
 Rast BDP (v %): 2,0 2,4 2,6 3,0
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 6,2 6,4 6,7 6,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 1,8 1,8 1,8 1,0
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -144,2 -138,6 -136,9 -126,3
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 162,7 155,0 148,1 136,3
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,5 2,7 3,7 3,0
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,5 2,6 4,8 3,1
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 4,7 4,5 10,6 8,1
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 157,4+ 331,7 285,4
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 83,4+ 209,9 156,7
Stopnja tveganja države (op): / 16 15 16
Razred tveganja (op): / A A A
Enostavnost poslovanja**: / 10 9 9


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
(++)  Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


BDP in struktura potrošnje

BDP je v letu 2017 zrasel za 2,6 %. V letu 2018 je napovedana 2,4 % rast BDP, v letih 2019 in 2020 pa naj bi BDP zrasel za 2 % in 2,3 %.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2017 2018* 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 2,6 1,8 2,1 2,3
Rast javne potrošnje 0,8 1,8 1,3 1,0
Rast investicij 7,4 4,7 2,7 3,6


(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

Švedska ima zelo odprto gospodarstvo. Švedska je v letu 2017 uvozila za 136,9 mlrd EUR blaga, izvozila pa za 148,1 mlrd EUR, kar je imelo za rezultat 11,2 mlrd EUR, ali 2,3 % BDP presežka v blagovni menjavi. Največ so v letu 2017 izvozili v Nemčijo (10,7 % od celotnega izvoza). Sledijo Norveška, Finska, Danska in ZDA. Največ so izvozili strojev, vozil, električne in elektronske opreme, mineralnih goriv ter papirja in kartona. Največ so uvažali strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva ter blago široke potrošnje. Največ so v letu 2017 uvozili iz Nemčije (18,7 % od celotnega uvoza). Sledijo, Nizozemska, Norveška, Danska in Združeno kraljestvo.
 

 

Švedska - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.


 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 12,5 Stroji, jedrski reaktorji 15,3
Vozila 12,3 Vozila 13,6
Električna in elektronska oprema 11,5 Električna in elektronska oprema 9,5
Mineralna goriva, olja 10,1 Mineralna goriva, olja 6,4
Blago široke potrošnje 5,2 Papir in karton 5,6
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Nemčija 18,7 Nemčija 10,7
Nizozemska 8,9 Norveška 10,1
Norveška 8,1 Finska 6,9
Danska 7,2 Danska 6,8
Združeno kraljestvo 5,2 ZDA 6,6
Slovenija (42. mesto) 0,2 Slovenija (59. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 
 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) na Švedskemi so v letu 2015 znašale 272,5 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala -6,1 %. Celotne izhodne TNI Švedske so v letu 2015 znašale 337,2 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala -1,9 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI na Švedskem 2015 - 2018 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.

 

Struktura tujih neposrednih investicij

 V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 29,8 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Finska in Nemčija. Največ investicij je na področju komunikacij in transporta.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 6.063,9
Finska 4.543,5
Nemčija 3.638,7
Velika Britanija 3.172,9
Kitajska 1.870,3
Druge države 10.549,9
Skupaj 29.839,0
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Komunikacije 2.848,1
Transport 2.322,3
Finančne storitve 2.227,6
Progr. opr. in IT storitve 1.908,8
Farmacija 1.840,1
Drugi sektorji 18.692,5
Skupaj 29.839,0


 

 

Vir: FDI Intelligence, avgust 2017.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo