Združeno kraljestvo

Dajatve v Združenem kraljestvu

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Dokler bo Združeno kraljestvo članica EU, carin med državami članicami ni. Države članice imajo enotne carinske tarife na uvozne artikle iz držav nečlanic EU. Carine zaračunavajo po principu ad valorem (odstotek od vrednosti blaga). Osnovne skupine izdelkov za carinjenje so:

 • Surovine: za večino ni plačila carin ali pa so v višini do 4,5 %; pri nekaterih kovinah so še nekoliko višje
 • Polproizvodi: carine so od 2 % do 14 %
 • Dokončani proizvodi: od  3% do 20 %
 • Kmetijski proizvodi: carine so odvisne od posameznega proizvoda

Carinske stopnje za posamezne proizvode po tarifnih številkah so na voljo na spletni strani Uradnega lista EU (rubrika TARIC). Za posamezen proizvod so vsebovane vse informacije v zvezi s carinskimi stopnjami in drugimi morebitnimi omejitvami uvoza (kvote, dajatve, ipd.).

 

Več informacij: 

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dodano vrednost 

Osnovna stopnja davka na dodano vrednost (VAT) znaša 20 %, znižana stopnja je 5 %. Davek na dodano vrednost po znižani ali nični stopnji se obračunava na različne skupine blaga ali storitev, več informacij na HM Revenue & Customs - prvi del ali na HM Revenue & Customs - drugi del.
  

Davek na dobiček (korporacijski davek)

Korporacijski davek je davek na obdavčljive dobičke družb z omejeno odgovornostjo in drugih organizacij, kot so klubi, društva, združenja in druge nepravne osebe.

Pri ustanavljanju novega podjetja ali organizacije je potrebno izpolniti obrazec za obračun korporacijskega davka ter ga posredovati Davčnemu in carinskemu uradu HMRC. To je obveznost vsakega podjetja, ne glede na to, ali je aktivno ali miruje. HMRC pošlje podjetju informativno-obračunski paket v obdobju 6 mesecev od datuma, ko je novoustanovljeno podjetje sporočilo svojo ustanovitev. Pošiljko običajno pošljejo na sedež podjetja. Na lokalni davčni urad je potrebno čim prej poslati obrazec s podatki o podjetju. Če je vaše podjetje v mirovanju, morate izpolniti drugačen obrazec ter ga poslati nazaj na davčni urad. Povezava do omenjenih obrazcev.

 Aktivna podjetja so po HMRC tista, ki:

 • kupujejo in prodajajo blago, z namenom, da ustvarijo dobiček,
 • zagotavljajo poslovne storitve,
 • imajo zaslužek od obresti,
 • upravljajo naložbe,
 • prejemajo druge dohodke.


HMRC definirajo mirujoče podjetje kot podjetje, ki ne izvaja nobeno od zgoraj omenjenih aktivnosti. Več o tem.

Davek na dobiček se je s 1. aprilom 2017 znižal na 19 %. Več informacij o različnih stopnjah davka je dostopnih tukaj.
 

Okoljski davki

Združeno kraljestvo razlikuje več vrst okoljskih davkov in sicer: davek na odlagališča, davek na podnebne spremembe in davek na agregate. Več informacij o okoljskih dajatvah je dostopnih tukaj.
 

Prispevki za nacionalno zavarovanje

Prispevki za nacionalno zavarovanje se obračunajo različno za različne skupine, glede na status zaposlenosti ter glede na višino dohodkov. Več informacij o prispevkih za nacionalno zavarovanje je dostopnih tukaj
 

Trošarine

Plačujejo se za alkoholne pijače, tobačne proizvode, igre na srečo in naftne derivate. Več informacij o stopnjah trošarin je dostopnih tukaj.
 

Raziskave in razvoj

Britanski davčni sistem na področju spodbud in olajšav za raziskave in razvoj loči med majhnimi in srednje velikimi ter med velikimi podjetji. Za majhna in srednje velika podjetja so na voljo tudi finančne spodbude, medtem ko velika podjetja olajšave za raziskave in razvoj uveljavljajo pri obračunu davka na dobiček. Več informacij o spodbudah in olajšavah za raziskave in razvoj je dostopnih tukaj.
 

Kreativne industrije

Na področju kreativnih industrij so na razpolago določene olajšave pri davku na dobiček, več informacij je dostopnih tukaj.
 

Obdavčenje podružnic tujih podjetij

V letu 2003 je Vlada Združenega kraljestva uvedla spremembe v obdavčenju podjetij v večinski lasti tujcev, ki poslujejo v Združenem kraljestvu preko podružnic:

 • podružnica je obdavčena, kot samostojno britansko podjetje,
 • omejen je znesek obresti, ki se uveljavlja za davčno olajšavo.


Čeprav je vlada že zaključila konzultacije o spremembah zakonodaje na področju obdavčevanja podružnic tujih podjetij, nova zakonodaja še ni v veljavi. Več informacij o predlagani zakonodaji je dostopnih tukaj.
 

Osebni davki (dohodnina)

Obdavčljiv dohodek se praviloma določa po sistemu PAYE (Pay-As-You-Earn). Osebni davki (dohodnina) se plačuje po dohodkovnih razredih, več informacij je dostopnih tukaj.