Združeno kraljestvo

Ustanavljanje družb v Združenem kraljestvu

Organizacijske oblike družb

Britanski Zakon o družbah iz leta 2006 in druga britanska zakonodaja urejajo naslednje oblike družb:
 
Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
General Partnership
Partnerstvo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev
Partnerji neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe
Partnerstvo vodijo vsi partnerji.
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev.
Pravna oseba na Škotskem
Ni pravna oseba v Angliji in Walesu.
Limited Partnership (LP)
Komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Pravna oseba na Škotskem
Ni pravna oseba v Angliji in Walesu.
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo.
Limited Liability Partnership (LLP)
Partnerstvo z omejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več partnerjev
Vsak partner odgovarja za svoje obveznosti, družba odgovarja s svojimi sredstvi.
Družbo vodijo vsi partnerji
 
Hibridna družba z značilnostmi partnerstva in PLC.
Ima status pravne osebe.
 
V uporabi večinoma za računovodske, odvetniške ipd. družbe.
 
Smiselno veljajo pravila za partnerstvo in PLC.
Unlimited Company (UC)
Družba z neomejeno odgovornostjo
(Public) Unlimited Company (UC)
Private Unlimited Company (PUC)
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 1 ali več ustanoviteljev;
Družbeniki neomejeno in solidarno odgovarjajo za obveznosti družbe
Družbo vodijo organi družbe
Ima status pravne osebe
Smiselno veljajo pravila za LC in PLC.
Public Limited Company (Plc)
delniška družba
Limited by shares
Limited by guarantee
 
Najnižji osnovni kapital je 50.000 GBP 1 ali več ustanoviteljev;
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva (limited by shares) ali prevzeto jamstvo (limited by guarantee).
Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe
Private Limited Liability Company (Ltd)
družba z omejeno odgovornostjo
Limited by shares
Limited by guarantee
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 1 ali več ustanoviteljev;
Odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva (limited by shares) ali prevzeto jamstvo (limited by guarantee).
Družbo vodijo družbeniki in organi družbe.
Družba ima deleže, ki niso predmet javne ponudbe, njihov prenos je omejen.
 

Registracijski organ: Companies House
Ministrstvo za mednarodno trgovino-DIT: Department for International Trade
 

Delniška družba (Public Limited Company - Plc)

Ustanovitelji/delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža  ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 50.000 GBP. Ob ustanovitvi mora biti vpisan ves kapital,  vplačana pa mora biti najmanj četrtina denarnih vložkov in vsi stvarni vložki. Ti so lahko v obliki strojev in naprav, tehnologije, pravic intelektualne lastnine ipd. Vrednost stvarnih vložkov oceni neodvisni cenilec.
Delnice so na ime; delnice na prinositelja od leta 2015 niso več dovoljene. Delniška družba lahko izdaja navadne, prednostne in kumulativne delnice. Različni razredi navadnih delnic dajejo lahko različne glasovalne pravice ali pa so brez glasovalne pravice.

Organi upravljanja
Skupščina delničarjev je glavni organ upravljanja Plc. Sestati se mora najmanj enkrat letno. Skupščina imenuje upravni odbor, odobrava finančna poročila, določa politiko poslovanja družbe itd. Za večino odločitev zadošča navadna večina, pomembne odločitve (spremembe statuta, višine kapitala, združevanje ipd.) pa se sprejemajo s 75 % večino.
Družbo vodi upravni odbor (Board of Directors), ki mora imeti najmanj 2 člana, od katerih je eden predsednik (Chairman). Družba mora imeti obvezno tudi tajnika (Secretary), ki je lahko član upravnega odbora. Ni zahtev glede državljanstva in stalnega bivališča članov upravnega odbora.
 

Družba z omejeno odgovornostjo (Private Limited Liability Company - Ltd)

Ustanovitelji/družbeniki
Družbo z omejeno odgovornostjo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Ni omejitev glede državljanstva, sedeža ali stalnega bivališča ustanoviteljev.

Kapital
Najnižji osnovni kapital ni predpisan. Lahko je v denarju ali v naravi. Vrednost stvarnih vložkov ocenijo družbeniki; neodvisni cenilec ni potreben. Deleži družbe z omejeno odgovornostjo so omejeno prenosljivi. Javna ponudba deležev družbe z omejeno odgovornostjo šteje za kaznivo dejanje.
 
Organi upravljanja
Skupščina družbenikov je glavni organ odločanja v PLC. Ni zahteve, da se mora letno sestajati; zadostujejo korespondenčne seje. Za sprejem večine odločitev zadošča navadna večina, za pomembne odločitve (npr. prenos deležev) pa se zahteva tričetrtinska večina. Družbo vodi direktor (Director) ali upravni odbor družbe (Board of Directors). Tajnik (Secretary) ni obvezen, razen če to določa statut družbe.

 

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Združenem kraljestvu

Private Limited Company (Ltd)
Osnovni kapital0 GBP
Sedež: London


Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Združenem kraljestvu (pdf)

Informacije v zvezi z ustanovitvijo podjetja na britanskem trgu so dosegljive preko spletne povezave www.gov.uk/set-up-business ter nadaljnjih tematik v okviru razdelka "Setting up" ter "Business and self-employed". Pristojni britanski registracijski organ je Companies House.


Informacije o tem, ali je za opravljanje dejavnosti potrebna pridobitev licence / dovoljenja, so dostopne preko spletne povezave: www.gov.uk/licence-finder.