Združeno kraljestvo

Pregled gospodarskih gibanj v državi Združenem kraljestvu

Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016

 

  2019* 2018* 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 66,3 65,9 65,5 65,1
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 268++ 271
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 2.291,5 2.271,4 2.334,5 2.396,4
 BDP per capita (v EUR): 34.557 34.456 35.635 36.805
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 2.626,3 2.529,4 2.566,4 2.520,7
 BDP per capita (PPP, v EUR): 39.608 38.376 39.170 38.713
 Rast BDP (v %): 1,4 1,5 1,8 1,9
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 4,3 4,5 4,4 4,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,2 2,5 2,6 1,0
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -567,7 -551,1 -539,8 -532,4
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 416,4 400,8 384,0 367,7
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 2,5 3,9 4,7 2,3
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 2,7 2,4 2,9 4,8
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 94,9 98,9 122,8 239,5
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 239,9+ 539,2 533,9
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 202,5+ 382,7 367,2
Stopnja tveganja države (op): / 22 22 20
Razred tveganja (op): / B B A
Enostavnost poslovanja**: / 7 7 6


Opombe:                                                                                                             

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja.

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
(++)  Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


BDP in struktura potrošnje

Združeno kraljestvo je imelo v letu 2017 1,8 % rast BDP. Ta je znašal 2.334,5 mlrd EUR. Po napovedih EIU se bo BDP v letu 2018 povečal za 1,5 %, v letu 2019 za 1,4 % in v letu 2020 za 1,6 %.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2017 2018* 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 1,7 1,0 1,5 1,7
Rast javne potrošnje 0,4 1,0 1,5 1,6
Rast investicij 2,7 1,4 1,2 2,0

(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

V letu 2017 je izvoz blaga dosegel 384 mlrd EUR, uvoz pa 539,8 mlrd EUR. To je povzročilo primanjkljaj v blagovni menjavi v višini -155,8 mlrd EUR, kar predstavlja 6,7 % BDP. V letu 2017 so največ uvažali strojno opremo, vozila, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva ter drage kamne in kovine. Nepomembnejši uvozni trg v letu 2017 je bila Nemčija (13,9 % od celotnega uvoza), sledijo Kitajska, ZDA, Nizozemska in Francija. Največ je Združeno kraljestvo v letu 2017 izvažalo stroje in opremo, vozila, mineralna goriva, drage kamne in kovine ter farmacevtske izdelke. Najpomembnejši izvozni trg v letu 2017 so bile ZDA, kamor so izvozili 13,3 % celotnega izvoza. Sledijo Nemčija, Francija, Nizozemska in Irska.

 

Združeno kraljestvo - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Stroji, jedrski reaktorji 12,5 Stroji, jedrski reaktorji 15,3
Vozila 11,5 Vozila 12,1
Električna in elektronska oprema 9,4 Mineralna goriva, olja 7,9
Mineralna goriva, olja 8,1 Biseri, dragi kamni, kovine 7,5
Biseri, dragi kamni, kovine 7,7 Farmacevtski izdelki 7,4
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Nemčija 13,9 ZDA 13,3
Kitajska 9,3 Nemčija 10,5
ZDA 9,2 Francija 7,4
Nizozemska 8,1 Nizozemska 6,2
Francija 5,7 Irska 5,6
Slovenija (65. mesto) 0,1 Slovenija (74. mesto) 0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v Združenem kraljestvu so v letu 2015 znašale 1.269,9 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala -2,4 %. Celotne izhodne TNI Združenega kraljestva so v letu 2015 znašale 1.405,9 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala -4,0 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v Združenem kraljestvu 2015 - 2018 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.
 

Struktura tujih neposrednih investicij

V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 452,0 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je ZDA, sledita pa ji Nemčija in Francija. Največ investicij je na področju nepremičnin in obnovljivih virov energije.
 

Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
ZDA 122.017,9
Nemčija 43.487,5
Francija 27.875,2
Irska 21.398,8
Španija 19.727,1
Druge države 217.521,6
Skupaj 452.027,8
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Nepremičnine 90.100,0
Obnovljivi viri energije 78.313,0
Progr. opr. in IT storitve 25.274,8
Finančne storitve 24.070,6
Komunikacije 18.269,6
Drugi sektorji 215.999,8
Skupaj 452.027,8

 

Vir: FDI Intelligence, avgust 2017.

 
 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo