ZDA

Pregled gospodarskih gibanj v državi ZDA

Statistični indikatorji za obdobje 2019-2016

 
  2019* 2018* 2017 2016
 Število prebivalcev (v mio): 331,9 329,2 326,5 323,9
Gostota prebivalstva (št. ljudi/km²): / / 35++ 35
 BDP (v mlrd EUR po tekočih cenah): 17.938,1 17.068,1 17.156,6 16.778,4
 BDP per capita (v EUR): 54.054 51.848 52.550 51.805
 BDP (PPP, v mlrd EUR): 17.938,1 17.068,1 17.156,6 16.778,4
 BDP per capita (PPP, v EUR): 54.054 51.848 52.550 51.805
 Rast BDP (v %): 2,3 2,5 2,3 1,5
 Stopnja nezaposlenosti (v %): 3,6 3,8 4,4 4,9
 Stopnja inflacije (letno povprečje, v %): 2,3 2,2 2,1 1,3
Uvoz blaga (v mlrd EUR): -2.198,9 -2.095,2 -2.076,1 -1.989,4
Izvoz blaga (v mlrd EUR ): 1.503,1 1.397,0 1.378,8 1.311,4
Realna stopnja rasti izvoza blaga in storitev (v %): 3,7 3,9 3,4 -0,3
Realna stopnja rasti uvoza blaga in storitev (v %): 3,2 3,8 3,9 1,3
Vhodne tuje neposredne investicije (v mlrd EUR): 448,1 424,2 416,2 431,9
Slovenski izvoz (v mio EUR): / 223,3+ 559,5 523,5
Slovenski uvoz (v mio EUR): / 192,6+ 380,9 326,7
Stopnja tveganja države (op): / 21 20 19
Razred tveganja (op): / B A A
Enostavnost poslovanja**: / 6 8 7


Opombe:                                                                                                              

(op):  Stopnja tveganja države: 0-100, 100 pomeni največje tveganje; Razred tveganja: A-E, E pomeni največje tveganje. Elementi ocene tveganja

(*)   EIU napoved
(**)  Uvrstitev države po podatkih Svetovne banke; 1-190.
(+)  Podatki se nanašajo na obdobje jan-maj (posodobljeno avgust 2018).
(++)  Povprečna vrednost za obdobje 2013-2016 po podatkih Svetovne banke.
(/)  Podatek ni na voljo.

 

 

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.


BDP in struktura potrošnje

V letu 2017 je znašala stopnja rasti BDP 2,3 %. EIU napoveduje v letu 2018 2,5 % rast, v letu 2019 2,3 % in v letu 2020 0,8 % rast BDP.
 

Primerjava gibanja BDP na prebivalca (grafični prikaz)


 

Gibanje potrošnje (v odstotkih)

  2017 2018* 2019* 2020*
Rast zasebne potrošnje 2,7 2,6 2,4 0,7
Rast javne potrošnje 0,1 0,5 0,7 2,0
Rast investicij 4,0 4,2 2,9 -1,1

(*) EIU napoved.

Vir: EIU; Factiva, marec 2018.
 

Zunanja trgovina

 

Gibanje izvoza in uvoza

ZDA so v letu 2017 izvozile za 1.378,8 mlrd EUR, uvozile pa za 2.076,2 mlrd EUR blaga. Primanjkljaj v blagovni menjavi je znašal -697,3 mlrd EUR ali 4,1 % BDP.  V letu 2017 so ZDA največ izvažale strojno, električno in elektronsko opremo, mineralna goriva, letala ter vozila. Glavni izvozni trg v letu 2017 je bila Kanada, kamor so izvozili 18,3 % od celotnega izvoza. Sledijo Mehika, Kitajska, Japonska in Združeno kraljestvo. Uvažali so največ električno, elektronsko in strojno opremo, vozila, mineralna goriva ter farmacevtske izdelke. V letu 2017 so največ uvozili iz Kitajske (21,8 % od celotnega uvoza), Mehike, Kanade, Japonske in Nemčije.

 

ZDA - gibanje izvoza in uvoza blaga 2015 - 2020 (grafični prikaz)


(*) EIU napoved.
 

Glavni izvozni/uvozni trgi

Glavne uvozne blagovne skupine 2017 % od celote Glavne izvozne blagovne skupine 2017  % od celote
Električna in elektronska oprema 14,8 Stroji, jedrski reaktorji 13,0
Stroji, jedrski reaktorji 14,5 Električna in elektronska oprema 11,3
Vozila 12,2 Mineralna goriva, olja 8,9
Mineralna goriva, olja 8,5 Zračna in vesoljska plovila 8,5
Farmacevtski izdelki 4,0 Vozila 8,4
 
Vodilni uvozni trgi 2017 % od celote Vodilni izvozni trgi 2017 % od celote
Kitajska 21,8 Kanada 18,3
Mehika 13,2 Mehika 15,7
Kanada 12,7 Kitajska 8,4
Japonska 5,8 Japonska 4,4
Nemčija 5,0 Združeno kraljestvo 3,6
Slovenija (79. mesto) <0,1 Slovenija (105. mesto) <0,1


Vir: Factiva; ITC, junij 2018.

 

Tuje neposredne investicije

 

Gibanje tujih neposrednih investicij

Celotne vhodne tuje neposredne investicije (TNI) v ZDA so v letu 2015 znašale 5.034,2 mlrd EUR. Povprečna letna stopnja rasti vhodnih TNI od leta 2012 je znašala 28,2 %. Celotne izhodne TNI ZDA so v letu 2015 znašale 5.389,9 mlrd EUR, povprečna letna stopnja rasti izhodnih TNI od leta 2012 pa je znašala 10,3 %.
 

Gibanje vhodnih in izhodnih TNI v ZDA 2015 - 2018 (grafični prikaz)

 
 
(*) EIU napoved.
 
Vir: Factiva; ITC, avgust 2017.

 

Struktura tujih neposrednih investicij


V obdobju januar 2003 - marec 2017 je znašala skupna vrednost vhodnih TNI 626,3 mlrd EUR. Glavna država vlagateljica je Japonska, sledita pa ji Nemčija in Velika Britanija. Največ investicij je na področju kemikalij in avtomobilskih delov.
 
 
Struktura vhodnih TNI po državah vlagateljicah v obdobju 2003-2017

Država vlagateljica Obseg investicij (v mio EUR)
Japonska 80.638,1
Nemčija 70.662,1
Velika Britanija 66.511,9
Kanada 55.767,1
Francija 39.310,0
Druge države 313.457,8
Skupaj 626.347,1
 
 
 
Struktura vhodnih TNI po panogah v obdobju 2003-2017
 
Panoga Obseg investicij (v mio EUR)
Kemikalije 52.181,6
Avtomobilski deli 35.101,4
Kovine 32.618,5
Progr. opr. in IT storitve 22.891,5
Komunikacije 21.171,7
Drugi sektorji 462.382,6
Skupaj 626.347,1
 

Vir: FDI Intelligence, avgust 2017.


 

Poglejte si tudi:

Gospodarske panoge

Bilateralni ekonomski odnosi s Slovenijo