Latvija

Ustanavljanje družb v Latviji

Organizacijske oblike družb

Latvijski Trgovinski zakonik ureja naslednje oblike družb:

Oblika

Osnovni kapital

Ustanovitelji

 

Pilnsabiedriba
družba z neomejeno odgovornostjo

Višina osnovnega kapitala ni predpisana

Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe

Družbo vodijo vsi partnerji.

Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev

 

Komanditsabiedriba
komanditna družba

Višina osnovnega kapitala ni predpisana

2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev

Družbo vodijo komplementarji.

Smiselno veljajo pravila za d.n.o.

Akciju sabiedriba (A/S)

delniška družba

Najnižji osnovni kapital je 35.000 EUR

1 ali več ustanoviteljev;

odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva

Družbo vodijo organi družbe.

Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe

Sabiedriba ar ierobežotu atbildibu (SIA)
družba z omejeno odgovornostjo

Najnižji osnovni kapital je 2.800 EUR

1 ali več ustanoviteljev;

odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva

Družbo vodijo uprava in družbeniki. Deleži so prenosljivi; statut družbe lahko določa omejitve

Registracijski organ in enotno okence: UR

 

Delniška družba (Akciju sabiedriba - A/S)

Ustanovitelji/ delničarji

Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb); ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital

Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. Delnice so lahko navadne ali prednostne, prinosniške ali imenske. Prinosniške delnice so lahko samo v nematerializirani obliki. Nominalna vrednost delnice ne sme biti nižja od 10 centov.

Najnižji osnovni kapital znaša 284.600 EUR.

Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan. Vložki so lahko v denarju ali v naravi (stvarni vložki). Najmanj 25% kapitala družbe mora biti vplačanega takoj, ostanek pa v roku enega leta od ustanovitve.

Organi upravljanja

Družba mora imeti upravo z najmanj enim članom in nadzorni svet z najmanj tremi člani. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča članov uprave in nadzornega sveta.

Glavne odločitve sprejema skupščina delničarjev, ki se sklicuje letno.

 

Družba z omejeno odgovornostjo (Sabiedriba ar ierobežotu atbildibu - SIA)

Ustanovitelji/ družbeniki

SIA lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital

Najnižji osnovni kapital znaša 2.800 EUR. Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov. Najmanj 50% kapitala družbe mora biti vplačanega takoj, ostanek pa v roku enega leta od ustanovitve.

Deleži

Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki so sorazmerni z udeležbo v kapitalu. Deleži dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev ureja statut družbe, ki lahko določa omejitve (veto, predkupna pravica).

Organi upravljanja

Družbo vodi eden ali več direktorjev. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. Odločitve sprejema skupščina družbenikov.

 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Latviji: Sabiedriba ar ierobežotu atbildibu (SIA)

Osnovni kapital: LVL 1, Sedež: Riga

 

Korak

Trajanje

Stroški

1.

Overitev dokumentov družbe in podpisov pooblaščenih oseb

Vloga za vpis v trgovinski register ter soglasja članov uprave in družbenikov morajo biti notarsko overjeni pri notarju, pri trgovinskem registru ali z varnim elektronskim podpisom. Strošek notarske overitve je 26,06 EUR za podpis, strošek overitve pri trgovinskem registru je 7,11 EUR, strošek varnega elektronskega podpisa pa okoli 0,40 EUR na podpis.

1 dan

26 EUR

2.

Odprtje bančnega računa družbe

Odprtje bančnega računa je brezplačno, izdajo potrdila o odprtju računa pa banke zaračunajo (odvisno od banke, ca 10 EUR).

1 dan

10 EUR

3.

Registracija družbe pri Registru družb in registracija za DDV

Registracija družbe in registracija za DDV se opravijo v enem postopku .

Predložiti je treba:

-       overjeno vlogo za registracijo na posebnem obrazcu, ki vključuje informacije o članih uprave in osnovnem kapitalu družbe;

-       statut družbe;

-       ustanovitveni akt družbe;

-       dokazilo o naložbah;

-       soglasje članov uprave (in nadzornega sveta, če ga predvideva statut);

-       obvestilo uprave o sedežu družbe;

-       pooblastilo zastopniku, če kateri od ustanoviteljev deluje prek zastopnika;

-       dokazilo o plačilu takse za registracijo in takse za objavo.

Hkrati se v Trgovinskem registru izpolni tudi vloga za registracijo DDV, če družba izpolnjuje pogoje za zavezanca za DDV.

Vloga se lahko vloži tudi v elektronski obliki, če se opravi z varnim elektronskim podpisom.

10 dni

169 EUR

4.

Registracija zaposlenih v sistem obveznega socialnega varstva

Registracija zaposlenih v sistem obveznega socialnega varstva se opravi pri Davčni upravi najmanj en dan pred začetkom dela zaposlenih.

1 dan

brezplačno

Vir: Svetovna banka 2014, LRUR 2014

Navodila za registracijo in obrazci

 

Koristne povezave:

  • Agencija za promocijo tujih naložb: LIIA (Latvijas Investiciju un attistibas agentura Investment and Development Agency of Latvia)