Latvija

Dajatve v Latviji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike


Latvija je članica EU.
 

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na distribuirani dobiček

Davčna stopnja davka na distribuirani dobiček podjetij znaša 20 %.

Davčni zavezanci davka na dobiček podjetij so rezidenti (družbe, ki so vpisane v register družb v Latviji) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Latviji in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega v Latviji.

Davčna osnova je distribuirani dobiček družbe (dobiček, ki ga ustvari družba se obdavči šele, ko se distribuira, reinvestirani dobiček ni obdavčen). Za distribucijo dobička štejejo izplačila v kakršni koli obliki, npr. dividende, zmanjšanje kapitala družbe, kot tudi domnevna izplačila (s poslovanjem nepovezani nakupi blaga in plačila storitev, darila, donacije idr.).
Dividende in kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo ob izplačilu. Izjema so kapitalski dobički iz naslova prodaje delnic, ki so ob izpolnjevanju pogojev (lastništvo vsaj 36 mesecev) izvzeti od davka.
Izgube iz poslovanja se ne prenašajo.

Davčne olajšave: do 80 % davčna olajšava v prostih conah in pristaniščih, spodbude za naložbe v R&D, spodbude za start-up podjetja.
 
 

Davek po odbitku

Dividende:
Na dividende, izplačane nerezidentom, ni davka po odbitku. Izjema so dividende, izplačane rezidentom jurisdikcij na črni listi, ki so obdavčene z 20 % davčno stopnjo.

Obresti:
Na obresti, izplačane nerezidentom, ni davka po odbitku. Izjema so obresti, izplačane rezidentom jurisdikcij na črni listi, ki so obdavčene z 20 % davčno stopnjo.
 
Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine:
Na plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) ni davka po odbitku. Izjema so plačila rezidentom jurisdikcij na črni listi, ki so obdavčene z 20 % davčno stopnjo.
 
Plačila podpornih tehničnih storitev
Za plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za tehnične storitve ni davka po odbitku.
Za storitve upravljanja in svetovanja se plačuje 20 % davek po odbitku. Slovenska podjetja lahko ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo oprostitev v skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP št. 25/02).
 

Davek na dodano vrednost (Pievienotas vertibas nodoklis - PVN)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave blaga in dobave storitev v Latviji, intrakomunarne dobave blaga in storitev ter za uvoz blaga in storitev. Standardna stopnja je 21 %. Znižani stopnji sta 12 % in 5 %. Za izvoz velja ničelna stopnja.

Registracija: vse osebe, pri katerih obdavčljivi promet v koledarskem letu preseže 40.000 EUR, se morajo registrirati za DDV. Za nerezidente nastane obveznost registracije za DDV z dnem prve obdavčljive dobave.

Glavni davčni zakoni: Zakon o davku na dobiček podjetij, Zakon o davku na dodano vrednost

Davčni sporazumi: Latvija ima sklenjenih 62 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (RS-MP št. 25/02).

Latvija je 7. 6. 2017 podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI), vendar ga še ni ratificirala.


Koristne povezave:

  • Uprava za davke in carine (VID)

Posodobljeno: 9.10.2019