Latvija

Dajatve v Latviji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike

Latvija je članica EU.
 

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

 

Davek na dobiček

Standardna davčna stopnja davka na dobiček podjetij je 15%. Za stalne poslovne enote, ki poslujejo v Latviji manj kot 12 mesecev, se lahko uporabi poenostavljen davčni režim z davčno stopnjo 20%.
 
Davčni zavezanci
davka na dobiček podjetij so rezidenti (družbe, ki so vpisane v register družb v Latviji) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Latviji in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega v Latviji.
Davčna osnova je letni dohodek, zmanjšan za priznane stroške.
Dividende, ki jih rezidenčna družba prejme od rezidenčne ali nerezidenčne družbe so izvzete iz davčne osnove, razen v primeru, da so prejete iz države, ki je na črni listi.
Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo in obdavčeni s 15% davčno stopnjo; izjema so kapitalski dobički iz naslova prodaje delnic, ki so od izvzeti od davka.
 
Neto izgube iz poslovanja, ki so nastale od leta 2008 dalje, se lahko prenašajo naprej za neomejeno obdobje do višine 75% letnega obdavčljivega dobička. Prenos izgub nazaj ni dovoljen.
Davčne olajšave: do 80% davčna olajšava v prostih conah in pristaniščih, spodbude za naložbe nad 10 mio EUR v prednostnih sektorjih, spodbude za naložbe nad 50 mio EUR, spodbude za naložbe v R&D, spodbude za start-up podjetja.
 

Davek po odbitku

Dividende: Na dividende, izplačane nerezidentom, ni davka po odbitku. Izjema so dividende, izplačane rezidentom jurisdikcij na črni listi, ki so obdavčene s 30% davčno stopnjo.
Obresti: Na obresti, izplačane nerezidentom, ni davka po odbitku. Izjema so obresti, izplačane rezidentom jurisdikcij na črni listi, ki so obdavčene s 15% davčno stopnjo (5% za obresti latvijskih bank).
 
Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: Na plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) ni davka po odbitku. Izjema so plačila rezidentom jurisdikcij na črni listi, ki so obdavčene s 15% davčno stopnjo.
 
Plačila podpornih tehničnih storitev: Za plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za tehnične storitve ni davka po odbitku.
Za storitve upravljanja in svetovanja se plačuje 10% davek po odbitku. Slovenska podjetja lahko uveljavljajo oprostitev v skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP št. 25/02).
 

Davek na dodano vrednost (Pievienotas vertibas nodoklis - PVN)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave blaga in dobave storitev v Latviji, intrakomunarne dobave blaga in storitev ter za uvoz blaga in storitev. Standardna stopnja je 21%. Znižana stopnja je 12%. Za izvoz velja ničelna stopnja.
Registracija: vse osebe, pri katerih obdavčljivi promet v koledarskem letu preseže 50.000 EUR, se morajo registrirati za DDV.
 
Glavni davčni zakoni: Zakon o davku na dobiček podjetij, Zakon o davku na dodano vrednost

Davčni sporazumi: Latvija ima sklenjenih 59 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (RS-MP št.  25/02).

Koristne povezave: 

  • Uprava za davke in carine (VID)