Latvija

Dajatve v Latviji

Carinske dajatve in drugi ukrepi trgovinske politike


Latvija je članica EU.
 

Koristne povezave:

 

Obdavčevanje podjetij

Davek na distribuirani dobiček

Davčna stopnja davka na distribuirani dobiček podjetij znaša 20 %.

Minimalni davek znaša 50 EUR letno.

Davčni zavezanci davka na dobiček podjetij so rezidenti (družbe, ki so vpisane v register družb v Latviji) in nerezidenti. Rezidenti plačujejo davek na dobiček podjetij od dohodka, ustvarjenega v Latviji in v tujini, nerezidenti pa od dohodka, ustvarjenega v Latviji.

Davčna osnova je distribuirani dobiček družbe. Latvija nima davka na dohodek podjetij, temveč se dobiček, ki ga ustvari družba, obdavči šele ob distribuciji. Za distribucijo dobička štejejo dividende in dividendam podobne oblike izplačil, kot tudi domnevna izplačila dobička, ki vključujejo s poslovanjem nepovezane izdatke, previsoke obresti, posojila povezanim osebam idr.

Dividende in druge oblike izplačil dobičkov so vključene v davčno osnovo in obdavčene ob distribuciji. Ob izpolnjevanju pogojev so lahko izvzete iz davčne osnove.

Kapitalski dobički so vključeni v davčno osnovo samo, če se dobiček distribuira. Kapitalski dobički iz naslova prodaje delnic so izključeni iz davčne osnove, če so izpolnjeni pogoji (lastništvo vsaj 36 mesecev, delež latvijskih nepremičnin predstavlja manj kot 50% premoženja družbe) izvzeti iz davčne osnove.

Izgube iz poslovanja se ne prenašajo, ker so obdavčeni le distribuirani dobički. Izgube se upoštevajo sproti.

Davčne olajšave: do 80 % davčna olajšava v prostih conah in pristaniščih, spodbude za naložbe v R&D, spodbude za start-up podjetja.

 

Davek po odbitku

Dividende: 0 %
Na dividende, izplačane nerezidentom, ni davka po odbitku. Izjema so dividende, izplačane rezidentom jurisdikcij na črni listi, ki so obdavčene z 20 % davčno stopnjo.

Obresti: 0 %
Na obresti, izplačane nerezidentom, ni davka po odbitku. Izjema so obresti, izplačane rezidentom jurisdikcij na črni listi, ki so obdavčene z 20 % davčno stopnjo.

Dohodki iz pravic intelektualne in industrijske lastnine: 0 %
Na plačila uporabe pravic intelektualne in industrijske lastnine (licenčnine, tantieme...) ni davka po odbitku. Izjema so plačila rezidentom jurisdikcij na črni listi, ki so obdavčene z 20 % davčno stopnjo.

Plačila podpornih tehničnih storitev: 0 %
Za plačila, ki jih domača družba izplača nerezidenčni družbi za tehnične storitve ni davka po odbitku. Izjema so plačila rezidentom jurisdikcij na črni listi, ki so obdavčena z 20 % davčno stopnjo.

Za storitve upravljanja in svetovanja se plačuje 20 % davek po odbitku. Slovenska podjetja lahko ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo oprostitev v skladu s sklenjenim mednarodnim sporazumom o izogibanju dvojnega obdavčevanja (RS-MP št. 25/02).

 

Davek na dodano vrednost (Pievienotas vertibas nodoklis - PVN)

Davek na dodano vrednost se plačuje za dobave blaga in dobave storitev v Latviji, intrakomunarne dobave blaga in storitev ter za uvoz blaga in storitev. Standardna stopnja je 21 %. Znižani stopnji sta 12 % in 5 %. Za izvoz velja ničelna stopnja.

Registracija: vse osebe, pri katerih obdavčljivi promet v koledarskem letu preseže 40.000 EUR, se morajo registrirati za DDV. Za nerezidente nastane obveznost registracije za DDV z dnem prve obdavčljive dobave. Za distančne dobave veljajo pravila EU.

Glavni davčni zakoni: Zakon o davku na dobiček podjetij, Zakon o davku na dodano vrednost

Davčni sporazumi: Latvija ima sklenjenih 64 davčnih sporazumov, med drugim s Slovenijo (RS-MP št. 25/02).

Latvija je 7. 6. 2017 podpisala MLI (večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, znana tudi kot multilateralni instrument - MLI), ki je začel veljati 1. februarja 2020.


Koristne povezave:
Uprava za davke in carine (VID)

 

Preberite tudi:


Mednarodno obdavčenje

Priložnosti na latvijskem trgu
Posodobljeno: maj 2022