Latvija

Ustanavljanje družb v Latviji

Organizacijske oblike družb


Latvijski Trgovinski zakonik ureja naslednje oblike družb:

Oblika Osnovni kapital Ustanovitelji  
Pilnsabiedriba
družba z neomejeno odgovornostjo
Višina osnovnega kapitala ni predpisana Najmanj 2 ustanovitelja, ki neomejeno in solidarno odgovarjata za obveznosti družbe Družbo vodijo vsi partnerji
Deleži so prenosljivi s soglasjem vseh partnerjev
Komanditsabiedriba
komanditna družba
Višina osnovnega kapitala ni predpisana 2 ali več ustanoviteljev, od katerih komplementarji odgovarjajo za obveznosti družbe neomejeno, komanditisti pa do višine vloženih sredstev Družbo vodijo komplementarji
Smiselno veljajo pravila za d.n.o.
Akciju sabiedriba (A/S)
delniška družba
Najnižji osnovni kapital je 35.000 EUR 1 ali več ustanoviteljev; odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva Družbo vodijo organi družbe
Družba izdaja delnice, ki so prosto prenosljive in so predmet javne ponudbe
Sabiedriba ar ierobežotu atbildibu (SIA)
družba z omejeno odgovornostjo
Najnižji osnovni kapital je 2.800 EUR (ali nižji, če so izpolnjene nekatere zahteve) 1 ali več ustanoviteljev; odgovornost ustanoviteljev je omejena na vložena sredstva Družbo vodijo uprava in družbeniki
Deleži so prenosljivi; statut družbe lahko določa omejitve

Registracijski organ in enotno okence: UR (Uznemumu registrs)

 

Delniška družba (Akciju sabiedriba - A/S)

Ustanovitelji/ delničarji
Delniško družbo lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev (pravnih ali fizičnih oseb); ni omejitev glede državljanstva ali bivališča.

Kapital
Kapital delniške družbe je razdeljen na delnice. Delnice so lahko navadne ali prednostne, prinosniške ali imenske. Nominalna vrednost delnice ne sme biti nižja od 10 centov.

Najnižji osnovni kapital znaša 35.000 EUR.

Kapital mora biti pred registracijo v celoti vpisan. Vložki morajo biti v denarju. Najmanj 25% kapitala družbe mora biti vplačanega takoj, ostanek pa v roku enega leta od ustanovitve.

Organi upravljanja
Družba mora imeti upravo z najmanj enim članom in nadzorni svet z najmanj tremi člani. Ni omejitev glede državljanstva ali bivališča članov uprave in nadzornega sveta.

Glavne odločitve sprejema skupščina delničarjev, ki se sklicuje letno.

 

Družba z omejeno odgovornostjo (Sabiedriba ar ierobežotu atbildibu - SIA)

Ustanovitelji/ družbeniki
SIA lahko ustanovi eden ali več ustanoviteljev. Ni omejitev glede državljanstva in stalnega prebivališča.

Kapital
Najnižji osnovni kapital znaša 2.800 EUR, v nekaterih primerih pa je lahko nižji. Posebna pravila veljajo za mikro družbe s prometom, nižjim od 100.000 EUR letno. Kapital družbe je lahko v obliki denarnih sredstev ali stvarnih vložkov. Najmanj 50% kapitala družbe mora biti vplačanega takoj, ostanek pa v roku enega leta od ustanovitve.

Deleži
Kapital družbe je razdeljen na deleže, ki so sorazmerni z udeležbo v kapitalu. Deleži dajejo glasovalno pravico na skupščini. Prenos deležev ureja statut družbe, ki lahko določa omejitve (veto, predkupna pravica).

Organi upravljanja
Družbo vodi eden ali več direktorjev. Omejitev glede državljanstva ali bivališča ni. Odločitve sprejema skupščina družbenikov.
 

Postopek ustanovitve družbe

Postopek ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v Latviji, Sabiedriba ar ierobežotu atbildibu (SIA)
Osnovni kapital: 2.800 LVL
Sedež: Riga  

  Korak Trajanje Stroški
1. Overitev dokumentov družbe in podpisov pooblaščenih oseb
Vloga za vpis v trgovinski register ter soglasja članov uprave in družbenikov morajo biti notarsko overjeni pri notarju, pri trgovinskem registru ali z varnim elektronskim podpisom. Strošek notarske overitve je 18,78 EUR za prvi podpis in 4,7 EUR za naslednje, strošek overitve pri trgovinskem registru je 9 EUR, strošek varnega elektronskega podpisa pa okoli 0,40 EUR na podpis.
Postopek je mogoče opraviti tudi po elektronski pošti z uporabo elektronskega podpisa
1 dan ca 35 EUR
2. Odprtje bančnega računa družbe
Odprtje bančnega računa je brezplačno, izdajo potrdila o odprtju računa pa banke zaračunajo (odvisno od banke, ca 10 EUR).
1 dan 10 EUR
3. Registracija družbe pri Registru družb in registracija za DDV
Registracija družbe in registracija za DDV se opravijo v enem postopku.
Predložiti je treba:
 • overjeno vlogo za registracijo na posebnem obrazcu, ki vključuje informacije o članih uprave in osnovnem kapitalu družbe;
 • statut družbe;
 • ustanovitveni akt družbe;
 • dokazilo o naložbah;
 • soglasje članov uprave (in nadzornega sveta, če ga predvideva statut);
 • obvestilo uprave o sedežu družbe;
 • pooblastilo zastopniku, če kateri od ustanoviteljev deluje prek zastopnika;
 • dokazilo o plačilu takse za registracijo in takse za objavo.
Hkrati se v Trgovinskem registru izpolni tudi vloga za registracijo DDV, če družba izpolnjuje pogoje za zavezanca za DDV.
Vloga se lahko vloži tudi v elektronski obliki, če se opravi z varnim elektronskim podpisom.
3 dni 150 EUR
(registracijska taksa)
+
27,3 EUR (taksa za objavo)
4. Registracija zaposlenih v sistem obveznega socialnega varstva
Registracija zaposlenih v sistem obveznega socialnega varstva se opravi pri Davčni upravi najmanj en dan pred začetkom dela zaposlenih.
on-line brezplačno

Vir: Svetovna banka 2019, LRUR 2019


Koristne povezave:

 • Registracijski organ in enotno okence: UR (Uznemumu registrs)
  Agencija za promocijo tujih naložb: LIIA (Latvijas Investiciju un attistibas agentura Investment and Development Agency of Latvia)
 • Navodila za registracijo in obrazci

Posodobljeno: 10.10.2019