Izvoz blaga z dvojno rabo

Blago z dvojno rabo

Slovenija je kot članica EU zavezana k neposrednemu izvajanju zakonodaje Evropske Unije, ki je na področju blaga z dvojno rabo podana z Uredbo Sveta (EU) št. 2021/821 o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, tranzita in prenosa blaga z dvojno rabo (v nadaljnjem besedilu Uredba 2021/821/EU).

Navedena uredba je v celoti prenovila predhodno Uredbo 428/2009/ES, razširja nadzor in vsebuje tudi seznam nadziranega blaga v Prilogi I. Od njenega sprejetja je bilo sprejetih že več uredb, ki to uredbo posodabljajo, zato se v nadaljnjem besedilu z okrajšavo Uredba 2021/821/EU nanašamo na spremenjeno in posodobljeno uredbo. Nazadnje je bila navedena uredba posodobljena z najnovejšim seznamom blaga z dvojno rabo na podlagi sprememb v mednarodnih izvoznih režimih in sicer posodobitev velja od 6. 1. 2024.
 
15. decembra 2023 je bila v uradnem listu Evropske unije L objavljena Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/2616 o spremembi Uredbe (EU) 2021/821 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama blaga z dvojno rabo. Omenjena uredba posodablja seznam blaga z dvojno rabo v Prilogi I Uredbe 2021/821/EU.
 
Uredba 2021/821/EU z vsemi spremembami je neposredno zavezujoča za Slovenijo.

Za izvajanje sistema nadzora izvoza sta bila na nacionalni ravni sprejeta tudi:
 
  • Zakon o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 37/04, 8/10 in 29/23, v nadaljnjem besedilu Zakon) in
  • Uredba o postopkih na področju nadzora izvoza blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 132/23)
na podlagi katerih je omogočena tudi izdaja mednarodnega uvoznega potrdila za blago z dvojno rabo ter potrdila o dostavi blaga z dvojno rabo v skladu s prakso in smernicami mednarodnih izvoznih režimov. Določeni so tudi pristojni organi, postopki in sankcije za kršitve, pa tudi izvajanje nekaterih nezavezujočih določb Uredbe 2021/821/EU.

V skladu z Uredbo 2021/821/EU mora vsaka fizična ali pravna oseba za izvoz in posredovanje blaga, naštetega v Prilogi I k Uredbi 2021/821/EU in za prenos blaga znotraj Unije za blago iz Priloge IV k Uredbi 2021/821/EU, pridobiti dovoljenje.

Prav tako velja obveza dovoljenja za blago z dvojno rabo iz seznama v Prilogi I pri nudenju posredniških storitev ter za zagotavljanje tehnične pomoči pod določenimi pogoji.  Prav tako je pod določenimi pogoji nadzorovano tudi blago za kibernetski nadzor in drugo blago, ki ni na seznamu blaga z dvojno rabo, zaradi možne  neželene končne uporabe Tranzit neunijskega blaga z dvojno rabo, iz seznama v Prilogi I pa je pod določenimi pogoji lahko tudi prepovedan.
 

Blago z dvojno rabo, ki ni na seznamu v Prilogi I, pa lahko zapade pod obvezo dovoljenja pri izvozu, če so izpolnjeni pogoji iz prvega ali drugega odstavka 4., 5. ali 10. člena Uredbe 2021/821/EU, ki podajajo možno nezaželeno končno uporabo tega blaga. Pri tem so v dveh primerih dodane tudi obveznosti izvoznikov, ki sumijo o taki končni uporabi.

 

Olajšave pri izvozu

Nekatero blago z dvojno rabo iz seznama v Prilogi I uredbe 2021/821/EU je v nekatere namembne države mogoče izvoziti z uporabo Splošnega izvoznega dovoljenja Unije. Izvozniki, ki bodo uporabili splošna izvozna dovoljenja, morajo izpolnjevati pogoje, ki so pri vsakem od splošnih izvoznih dovoljenj navedeni v delu 3. Pred uporabo splošnega izvoznega dovoljenja Unije se je potrebno  predhodno registrirati v sistemu eLicensing, po uporabi pa poročati v skladu s predpisanimi roki preko sistema eLicensing.

Registracijo v eLicensing je potrebno opraviti za tista splošna izvozna dovoljenja, ki jih bo izvoznik uporabljal, saj je le na ta način možno oddati poročila o izvozih na podlagi splošnih izvoznih dovoljenj.

Na voljo je osem splošnih izvoznih dovoljenj:
 
  • EU001 – Izvoz v Avstralijo, Kanado, Islandijo, Japonsko, Novo Zelandijo, Norveško, Švico, vključno z Lihtenštajnom, Združeno kraljestvo in Združene države
  • EU002 – Izvoz določenega blaga z dvojno rabo v določene namembne države
  • EU003 – Izvoz po popravilu/zamenjavi
  • EU004 – Začasni izvoz za razstave ali sejme
  • EU005 – Telekomunikacije
  • EU006 – Kemikalije
  • EU007 – Prenos programske opreme in tehnologije znotraj skupine
  • EU008 – Šifriranje

 
Vloge za izdajo dovoljenj ali potrdil na področju blaga z dvojno rabo se vložijo preko elektronskega sistema eLicensing. Vse potrebne informacije lahko najdete na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ).

Preberite še:


Nadzor izvoza blaga z dvojo rabo - ureditev in Sankcije za Rusijo