Izvoz blaga z dvojno rabo

Blago z dvojno rabo

Slovenija je kot članica EU zavezana k neposrednemu izvajanju zakonodaje Evropske Unije, ki je na področju blaga z dvojno rabo podana z Uredbo Sveta (EU) št. 2021/821 o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, posredovanja, tehnične pomoči, tranzita in prenosa blaga z dvojno rabo (v nadaljnjem besedilu Uredba 2021/821/EU).

Navedena uredba v celoti prenavlja predhodno Uredbo Sveta (ES) št. 428/2009, razširja nadzor in vsebuje tudi seznam nadziranega blaga v Prilogi I. Od njenega sprejetja sta bili sprejeti še dve uredbi, ki to uredbo posodabljata, zato  se v nadaljnjem besedilu z okrajšavo Uredba 2021/821/EU nanašamo na spremenjeno in posodobljeno uredbo.
 
6. januarja 2022 je bila v uradnem listu Evropske unije L 3  objavljena Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1 o spremembi Uredbe (EU) 2021/821 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama blaga z dvojno rabo. Omenjena uredba posodablja seznam blaga z dvojno rabo v Prilogi I Uredbe 2021/821/EU.
 
Uredba 2021/821/EU z vsemi spremembami je neposredno zavezujoča za Slovenijo.

Za izvajanje sistema nadzora izvoza sta bila na nacionalni ravni sprejeta tudi:
 

na podlagi katerih je omogočena tudi izdaja mednarodnega uvoznega potrdila za blago z dvojno rabo ter potrdila o dostavi blaga z dvojno rabo. Določeni so tudi pristojni organi, postopki in sankcije za kršitve.

V skladu z Uredbo 2021/821/EU mora vsaka fizična ali pravna oseba za izvoz in posredovanje blaga, naštetega v Prilogi I k Uredbi 2021/821/EU in za prenos blaga znotraj Skupnosti za blago iz Priloge IV k Uredbi 2021/821/EU, pridobiti dovoljenje.

Prav tako velja obveza dovoljenja za blago z dvojno rabo iz seznama v Prilogi I pri nudenju posredniških storitev pod določenimi pogoji. Tranzit  blaga z dvojno rabo, ki ne izhaja iz EU, iz seznama v Prilogi I pa je pod določenimi pogoji lahko tudi prepovedan.
 
V skladu z Zakonom in v povezavi s Skupnimi ukrepi Sveta za nadzor tehnične pomoči v zvezi z nekaterimi vrstami vojaške uporabe (2000/401/SVZP) je potrebno tudi dovoljenje za nudenje tehnične pomoči za blago z dvojno rabo iz Priloge I pod določenimi pogoji.
 
Blago z dvojno rabo, ki ni na seznamu v Prilogi I, pa lahko zapade pod obvezo dovoljenja pri izvozu, če so izpolnjeni pogoji iz 4. člena Uredbe 2021/821/EU.

 

Olajšave pri izvozu

Nekatero blago z dvojno rabo iz seznama v Prilogi I uredbe 2021/821/EU je v nekatere namembne države mogoče izvoziti z uporabo Splošnega izvoznega dovoljenja Unije. Izvozniki, ki bodo uporabili splošna izvozna dovoljenja, morajo izpolnjevati pogoje, ki so pri vsakem od splošnih izvoznih dovoljenj navedeni v delu 3. Pred uporabo splošnega izvoznega dovoljenja Unije se je potrebno  predhodno registrirati v sistemu E-licensing, po uporabi pa poročati v skladu s predpisanimi roki preko sistema E-licensing.

Registracijo v E-licensing je potrebno opraviti za tista splošna izvozna dovoljenja, ki jih bo izvoznik uporabljal, saj je le na ta način možno oddati poročila o izvozih na podlagi splošnih izvoznih dovoljenj.

Na voljo je osem splošnih izvoznih dovoljenj:
 
 

  • EU001 - Izvoz v Avstralijo, Kanado, Islandijo, Japonsko, Novo Zelandijo, Norveško, Švico, vključno z Lihtenštajnom, Združeno kraljestvo in Združene države
  • EU002 - Izvoz določenega blaga z dvojno rabo v določene namembne države
  • EU003 - Izvoz po popravilu/zamenjavi
  • EU004 - Začasni izvoz za razstave ali sejme
  • EU005 - Telekomunikacije
  • EU006 - Kemikalije
  • EU007 - Prenos programske opreme in tehnologije znotraj skupine
  • EU008 - Šifriranje

 
Zahtevki za izdajo dovoljenj ali potrdil na področju blaga z dvojno rabo se vložijo preko elektronskega sistema E-licensing. Vse potrebne  informacije, pa tudi obrazce lahko najdete na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.
 

Preberite še:


Nadzor izvoza blaga z dvojo rabo - ureditev in Sankcije za Rusijo