Izvoz blaga z dvojno rabo

Blago z dvojno rabo


Slovenija je kot članica EU zavezana k neposrednemu izvajanju zakonodaje Evropske Unije, ki je na področju blaga z dvojno rabo podana z Uredbo Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredništva in tranzita blaga z dvojno rabo (v nadaljnjem besedilu Uredba 428/2009/ES). Navedena uredba v celoti prenavlja predhodno Uredbo Sveta 1334/2000/ES, razširja nadzor in vsebuje tudi seznam nadziranega blaga v Prilogi I. Od njenega sprejetja sta bili sprejeti še dve uredbi, ki to uredbo posodabljata, zato  se v nadaljnjem besedilu z okrajšavo Uredba 428/2009/ES nanašamo na spremenjeno in posodobljeno uredbo.
 

24. decembra 2015 je bila v uradnem listu Evropske unije L 340  objavljena Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2420 z dne 12. oktobra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (v nadaljevanju Uredba 2420/2015/EU). Uredba 2420/2015/EU posodablja seznam blaga z dvojno rabo v Prilogi I Uredbe 428/2009/ES in je stopila v veljavo 25.12.2015.
 

Uredba 428/2009/ES z vsemi spremembami je neposredno zavezujoča za Slovenijo.


Za izvajanje sistema nadzora izvoza sta bila na nacionalni ravni  sprejeta tudi:
 

na podlagi katerih je omogočena tudi izdaja mednarodnega uvoznega potrdila za blago z dvojno rabo ter potrdila o dostavi blaga z dvojno rabo. Določeni so tudi pristojni organi, postopki in sankcije za kršitve.


V skladu z Uredbo 428/2009/ES mora vsaka fizična ali pravna oseba za izvoz in posredovanje blaga, naštetega v Prilogi I k Uredbi 428/2009/ES  in za prenos blaga znotraj Skupnosti za  blago iz Priloge IV k Uredbi 428/2009/ES, pridobiti dovoljenje. Prav tako velja obveza dovoljenja za blago z dvojno rabo iz seznama v Prilogi I pri nudenju posredniških storitev pod določenimi pogoji.  Tranzit  blaga z dvojno rabo, ki ne izhaja iz EU,  iz seznama v Prilogi I pa je pod določenimi pogoji lahko tudi prepovedan.
 
 
V skladu z Zakonom in v povezavi s Skupnimi ukrepi Sveta za nadzor tehnične pomoči v zvezi z nekaterimi vrstami vojaške uporabe (2000/401/SVZP) je potrebno tudi dovoljenje za nudenje tehnične pomoči za blago z dvojno rabo iz Priloge I pod določenimi pogoji.

 
Blago z dvojno rabo, ki ni na seznamu v Prilogi I, pa lahko zapade pod obvezo dovoljenja pri izvozu, če so izpolnjeni pogoji iz 4. člena Uredbe 428/2009/ES.

 

Olajšave pri izvozu

  
Za izvoz blaga iz Priloge I, razen blaga iz Dela 2 Priloge I, velja splošno izvozno dovoljenje Unije za izvoz v Avstralijo, Kanado, Japonsko, Novo Zelandijo, Norveško, Švico in ZDA. Za izvoz tega blaga v navedene države ni potrebno pridobiti izvoznega dovoljenja.

 
Z Uredbo (EU) št. 1232/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo  je EU dodala nova  splošna izvozna dovoljenja, ki že  dovoljujejo izvoz določenega blaga z dvojno rabo iz Priloge I v določene namembne države.  Izvozniki, ki bodo uporabili ta dovoljenja, morajo izpolnjevati pogoje, ki so pri vsakem od splošnih izvoznih dovoljenj navedeni v delu 3.

Skupaj z obstoječim  splošnim izvoznim dovoljenjem EU001 iz osnovne Uredbe 428/2009/ES je zdaj na voljo šest:
 
EU001 - izvoz v Avstralijo, Kanado, Japonsko, Novo Zelandijo, Norveško, Švico (vključno z Lihtenštajnom) in Združene države Amerike

EU002 - izvoz določenega blaga z dvojno rabo v nekatere države

EU003 - izvoz po popravilu / zamenjavi

EU004 - začasni izvoz za razstave ali sejme

EU005 - telekomunikacije

EU006 - kemikalije

 
Zahtevek za izdajo dovoljenja ali potrdila se vloži pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vse potrebne  informacije, pa tudi obrazce lahko  najdete na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Preberite še:


Nadzor izvoza blaga z dvojo rabo - ureditev in Sankcije za Rusijo