Tarifne opustitve in kvote


Podjetje v Uniji, ki se sooča s težavami pri preskrbi z določenim blagom, lahko sproži postopek za uvedbo opustitve avtonomnih dajatev. Zahtevek za tarifno opustitev se predloži Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, ki upravičene zahtevke pošlje Generalnemu direktoratu Evropske komisije za obdavčenje in carinsko unijo (DG TAXUD).
 
Za izvajanje začasne opustitve carine na civilne zrakoplove je odgovorna carinska administracija države članice.
 

Zahtevki za uvedbo ukrepa avtonomne tarifne oprostitve ali kvote

Slovenska podjetja lahko na podlagi pisnega zahtevka zaprosijo za ukinitev carinskih dajatev za uvoz surovin, polizdekov ter sestavnih delov, ki so po poreklu iz držav izven EU.
 

Namen tarifnih opustitev

Osnovni namen opustitev je omogočiti podjetjem v Uniji preskrbo s surovinami, polizdelki ali sestavnimi deli, ki so v Uniji nedosegljivi, brez plačila običajnih uvoznih dajatev.
 
Materiali, ki so namenjeni uporabi v proizvodnem procesu, se lahko z opustitvijo dajatev uvozijo pod pogojem, da so specifični in nujni za proizvodnjo jasno prepoznavnega izdelka ter njihov uvoz ne škoduje konkurenčnosti med podjetji v Uniji.
 
Dokončani izdelki, ki se uporabljajo kot deli v končnem izdelku, se lahko uvozijo z opustitvijo dajatev pod pogojem, da je dodana vrednost sestavljanja zadostno visoka.

S tem, ko se podjetjem omogoči, da se v določenem obdobju oskrbujejo po nižji ceni, se izboljša njihova konkurenčna sposobnost, spodbuja se gospodarska dejavnost v Uniji in ustvarjajo nova ali ohranjajo stara delovna mesta.
 

Kriteriji za upravičenost zahtevka so:

 • izdelki (surovine, polizdelki, sestavni deli, oprema in material) se uporabijo v proizvodnem procesu
 • izdelki niso na razpolago v EU (ne obstaja v zadovoljivi količini v primeru kvot)
 • znesek nepobranih carin na letni ravni višji od 15.000 EUR
 • blago ni predmet sporazuma o izključni prodaji.


Tarifne opustitve omogočajo popolno ali delno opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za uvoz določenega blaga v neomejenih količinah, kot je to določeno v 26. členu Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in Sporočilu Komisije v zvezi z avtonomnimi tarifnimi opustitvami in kvotami (98/C128/02).
 
Opustitve so lahko uvedene samo začasno, zaradi specifičnih gospodarskih razlogov v splošnem interesu Unije, na osnovi predloga Komisije.
 
Ukrep se uporablja pri uvozu iz vseh tretjih držav.

Zahtevke zbira Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ki jih pregleda in v kolikor izpolnjujejo vse kriterije, posreduje v dokončno odobritev na Evropsko komisijo. Evropska komisija zbira zahtevke dvakrat letno, in sicer do 15. marca ter do 15. septembra. Odobreni zahtevki so objavljeni v uredbi, ki izide dvakrat letno (praviloma decembra ter junija).
 
Trenutno so v obravnavi zahtevki, katerih uvedba bo pričela veljati na začetku (1.1.) ali v drugi polovici naslednjega leta (1.7). Informacije o zahtevkih, ki so trenutno v obravnavi, podjetja lahko preverijo tudi na spletni strani Evropske komisije.

Podjetja imajo možnost, na zahtevke vložiti ugovor, v kolikor menijo, da lahko zagotovijo blago, ki je predmet zahtevka. Ugovor se izpolni na posebnem obrazcu v slovenskem in angleškem jeziku ter pošlje na:

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Direktorat za turizem in internacionalizacijo
Sektor za internacionalizacijo
e-naslov: janez.rogelj@gov.si.

Podjetja pa lahko vložijo tudi podporo posameznemu zahtevku, v kolikor ocenijo, da njegova odobritev koristi tudi njim. Zadostuje elektronsko sporočilo na naslov: janez.rogelj@gov.si.

Tarifne opustitve so uvedene za 5 letno obdobje. 

Temeljni dokument Evropske Komisije, ki pojasnuje pogoje in postopke tarifnih opustitev in kvot je predstavljen v Sporočilu Komisije o avtonomnih tarifnih opustitvah in kvotah.

V letu 2013 je Evropska Komisija objavila Evalvacijsko študijo o ukrepu tarifnih opustitev in kvot. Študija in priloga sta dostopni le v angleškem jeziku.

 

Zadnje sprejete tarifne opustitve in kvote

 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1832 z dne 12. oktobra 2021 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 385, 29.10.2021, str. 1)
 • Uredba Sveta (EU) 2021/2278 z dne 20. decembra 2021 o opustitvi dajatev skupne carinske tarife iz člena 56(2), točka (c), Uredbe (EU) št. 952/2013 za nekatere kmetijske in industrijske proizvode ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1387/2013
 • Uredba Sveta (EU) 2021/2283 z dne 20. decembra 2021 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske proizvode ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1388/2013  
 

Veljavna zakonodaja EU na področju tarifnih opustitev in kvot

 • Uredba (EU) št. 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članie Evropske unije;
 • Uredba (EU) št. 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članie Evropske unije;
 • Opustitev avtonomnih dajatev za uvoz izdelkov, namenjenih za civilne zrakoplove, ki jo ureja  Uredba Sveta (ES) št. 2018/581 z dne 16. 4. 2018 o začasni opustitvi avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za nekatero blago, ki se vgrajuje v zrakoplove ali se v njih uporablja, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1147/2002;
 • Odprtje in zagotavljanje avtonomnih tarifnih kvot Unije za nekatere kmetijske in industrijske izdelke ureja izvedbena uredbe Komisije (EU) 2021/1832 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 385, 29.10.2021, str. 1): Uredba Sveta (EU) 2023/2880 z dne 19. decembra 2023;

  

Splošno o tarifnih oprostitvah in kvotah

Dokument, ki določa pravila o določitvi tarifnih opustitev in kvot je (Sporočilo Komisije o avtonomnih tarifnih opustitvah in kvotah), objavljen v Uradnem listu EU, z dne 13.12.2011 (C 363/6). Avtonomne tarifne opustitve in kvote potrdi Svet na predlog Komisije. Uredbe Sveta o uvedbi tarifnih opustitev in kvot se ažurirajo vsakih šest mesecev zaradi upoštevanja novih zahtevkov in tehničnega ali gospodarskega razvoja izdelkov in trgov.
 

Pojem tarifnih opustitev 


Opustitve predstavljajo izjemo od običajne obravnave, saj za neomejeno količino (–tarifna opustitev - suspension) omogočajo popolno ali delno oprostitev plačila običajnih uvoznih dajatev, ki se uporabljajo za uvoženo blago. Te tarifne opustitve ne veljajo za protidampinške in izravnalne dajatve ali posebne stopnje dajatev.
 
V tej zvezi je treba poudariti, da se blago, ki je uvoženo na podlagi aranžmajev opustitve, nahaja v prostem prometu na celotnem ozemlju EU; to pomeni, da lahko uživajo ugodnosti vsi subjekti v vseh državah članicah, ko se opustitev odobri. To pomeni, da ima lahko opustitev, ki se odobri na zahtevo ene države članice EU, posledico za vse druge države članice in da mora upravljanje tega področja zato potekati v tesnem in poglobljenem sodelovanju med državami članicami in Komisijo, tako da lahko ta zagotovi upoštevanje vseh interesov EU.
 

Značilnosti tarifnih opustitev 

Opustitve se redno preverjajo in se po potrebi na zahtevo zadevne strani odpravijo. Če v izjemnih primerih iz nadaljevanja opustitve izhaja trajna potreba EU po oskrbovanju z določenimi izdelki po znižani carinski stopnji ali stopnji prosto (npr. če se specifičen izdelek potrebuje v tako majhnih količinah, da investicije, potrebne za proizvodnjo v EU, niso opravičene), lahko Komisija predlaga spremembo avtonomne carinske stopnje v skupni carinski tarifi.
 
Da bi preprečili diskriminatornost ukrepov, ki dajejo prednost posameznemu subjektu, morajo biti opustitve dostopne vsem podjetjem, to je vsem uvoznikom v EU in dobaviteljem iz tretjih držav. To pomeni, da opustitev ne bo odobrena za:
 

 • blago, ki je predmet sporazuma o izključni prodaji, ali
 • blago, s katerim trgujejo povezane stranke, ki imajo izključne pravice intelektualne lastnine nad svojo proizvodnjo, ali
 • blago, pri katerem opis vsebuje notranje izraze, značilne za podjetje, kot so poimenovanje podjetja, imena znamk, specifikacije, številke izdelkov itd.

 

Vloga tarifnih opustitev

Osnovni namen opustitev je omogočiti podjetjem v EU uporabo surovin, polizdelkov ali sestavnih delov, ki niso na voljo ali se ne proizvajajo v EU, brez plačila običajnih uvoznih dajatev, določenih v skupni carinski tarifi. Opustitve se predlagajo po temeljiti proučitvi ekonomskih razlogov, na podlagi katerih temeljijo zahtevki, in le če se zdi verjetno, da bodo koristile gospodarstvu v EU. Opustitve, namenjene popolni ali delni odpravi učinkov uvoznih dajatev v določenem obdobju, se lahko odobri samo iz specifičnih in tehtnih razlogov. Poleg tega se morajo zato, ker uvozne dajatve predstavljajo lastna sredstva EU, ekonomski razlogi oceniti ob upoštevanju splošnih interesov EU. S tem, ko se podjetjem omogoči, da se v določenem obdobju oskrbujejo po nižji ceni, se lahko spodbudi gospodarska dejavnost v EU, izboljša konkurenčna sposobnost teh podjetij, predvsem pa se jim omogoči, da ohranjajo in ustvarjajo nova delovna mesta in posodobijo svoje strukture.
 

Pojem tarifne kvote

Če obstaja v EU proizvodnja enakih, enakovrednih ali nadomestnih izdelkov izdelku, ki bi bil uvožen, vendar ta proizvodnja ne zadošča za pokritje potreb vseh zadevnih predelovalnih ali proizvodnih podjetij, se lahko odobrijo kvote (omejene na nerazpoložljive količine) z znižano carinsko stopnjo ali stopnjo prosto.

Prošnja za dodelitev kvote se lahko predloži kot taka ali pa izhaja iz proučitve zahtevka za opustitev. V tej zvezi se bodo, kjer je primerno, upoštevale škodljive posledice za vsako novo proizvodnjo in vse možne razpoložljive proizvodne zmogljivosti v EU..
 
Tarifne kvote se dodeljujeo po načelu »prvi pride, prvi dobi« v skladu s pravnimi določbami členov 308a do 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti. Vsi uvozniki v EU imajo enak dostop do teh tarifnih kvot.
 

Izdelki, ki lahko uživajo ugodnosti tarifnih opustitev in kvot

 • surovine,
 • polizdelki,
 • sestavni deli,
 • izjemoma tudi gotovi izdelki, in sicer v primeru:
  • ko se jih uporablja kot sestavni deli drugega končnega izdelka, če je dodana vrednost postopka sestavljanja dovolj visoka,
  • opreme in materiala za uporabo v proizvodnem procesu, če so specifični in potrebni za izdelavo natančno določenih izdelkov ter ne ogrožajo konkurenčnih podjetij v EU.

Opustitve in kvote se načeloma, razen če interes EU določa drugače, in ob upoštevanju mednarodnih obveznosti, NE predlaga v naslednjih primerih:

 • če enake, enakovredne ali nadomestne izdelke v zadostnih količinah izdelujejo proizvajalci v EU. Enako velja tudi takrat, ko bi v primerih, ko ni proizvodnje v EU, ukrep lahko povzročil izkrivljanje konkurence med podjetji v EU pri končnih izdelkih, v katere se zadevno blago vgradi, ali pri izdelkih v sorodnem sektorju,
 • če gre pri zadevnem blagu za končne izdelke, namenjene prodaji končnim potrošnikom, brez bistvene nadaljnje predelave ali niso sestavni del večjega končnega izdelka, za delovanje katerega so potrebni,
 • je razstavljeno končno blago,
 • ne bo znatno predelano ali spremenjeno,
 • že ima bistveni značaj popolnega ali končnega izdelka
 • če je uvoženo blago predmet sporazuma o izključni prodaji, s katero se omejuje možnost uvoznikov v EU za nakup teh izdelkov od proizvajalcev iz tretjih držav
 • kadar se z blagom trguje med povezanimi strankami, ki imajo izključne pravice intelektualne lastnine (npr. imena znamk, modeli in patenti) do tega blaga,
 • če je malo verjetno, da bodo ugodnosti, ki izhajajo iz ukrepa, učinkovale na zadevne predelovalce ali proizvajalce v EU,
 • kadar obstajajo drugi posebni postopki, ki jih lahko uporabljajo proizvajalci v EU (npr. aktivno oplemenitenje),
 • kadar bo vlagatelj blago uporabljal le za trgovanje,
 • če bi bila opustitev v nasprotju s katero koli drugo politiko EU (npr. z drugimi preferencialnimi aranžmaji, sporazumi o prosti trgovini, ukrepi trgovinske zaščite, količinsko ali okoljsko omejitvijo).
 • Enakovrednost uvoženih izdelkov in izdelkov iz EU, se kolikor je možno oceni na podlagi objektivnih kriterijev, ob upoštevanju njihovih najpomembnejših kemijskih, fizičnih in tehničnih značilnosti izdelkov, njihovih predvidenih funkcij in trgovske uporabe ter predvsem njihovega načina delovanja in njihove sedanje ali prihodnje razpoložljivosti na trgu EU.

Razlike v ceni med uvoženim izdelkom in izdelkom iz EU se pri oceni ne upoštevajo.
 

Koristniki tarifnih opustitev in kvot

Tarifne opustitve in kvote so namenjene podjetjem, ki proizvajajo v EU. Kadar je uporaba izdelka omejena na poseben namen, se ta uporaba spremlja v skladu s postopki, ki urejajo nadzor nad končno uporabo.

 

Postopek določitve tarifne opustitve in kvote

Podjetje v Uniji, ki se sooča s težavami pri preskrbi z določenim blagom, lahko sproži postopek za uvedbo opustitve avtonomnih dajatev. Zahtevek za tarifno opustitev se predloži Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, ki upravičene zahtevke pošlje Generalnemu direktoratu Evropske komisije za obdavčenje in carinsko unijo (DG TAXUD).
 
Za izvajanje začasne opustitve carine na civilne zrakoplove je odgovorna carinska administracija države članice.
 

1. Zahtevki za tarifne opustitve in kvote

Zahtevke za tarifne opustitve ali kvote morajo države članice predložiti v imenu poimensko določenih predelovalnih ali proizvodnih podjetij v EU, ki razpolagajo z ustrezno opremo za uporabo uvoženega blaga v njihovem proizvodnem procesu. Vlagatelji morajo navesti, da so pred kratkim resno, vendar brezuspešno poskušali pridobiti zadevno blago ali enakovredne ali nadomestne izdelke od potencialnih dobaviteljev v EU. Zaradi praktičnih razlogov se zahtevki ne upoštevajo, če je ocenjen znesek za zadevne nepobrane uvozne dajatve manjši kot 15. 000 EUR letno. Podjetja se lahko povežejo, da bi dosegla ta prag. Podjetja lahko vložijo zahtevek, tudi če višina carinske dajatve letno ne znaša 15.000 evrov, vendar tak zahtevek ne bo šel avtomatično v obravnavo, temveč šele, ko bo dobil podporo drugega podjetja iz EU in bosta skupaj dosegla prag 15.000 evrov. Delegati držav članic o tovrstnih zahtevkih obvestimo druge delegate, da pomagajo najti zainteresirano podjetje.

Da bo ministrstvo pravočasno pregledalo vaše zahtevke, jih morate posredovati najpozneje 10 delovnih dni pred 15. marcem oziroma 10 delovnih dni pred 15. septembrom. Zahtevke morate izpolniti na obrazcu v slovenskem in angleškem jeziku, za kemijske proizvode (zaradi ekoloških in varnostnih zahtev EU) pa še posebej na  obrazec v slovensko/angleškem jeziku, predložiti morate tudi izjavo v slovenskem in v angleškem jeziku, da izdelki niso predmet sporazuma o izključni prodaji, ter jih poslati do roka na e-naslov: janez.rogelj@gov.si."
 

2. Upravni vidiki

Začetek veljavnosti ukrepa

Izkušnje na tem področju kažejo, da upravljanje tega področja poteka na najbolj učinkovit način z zbiranjem zahtevkov tako, da za ugodene zahtevke nove opustitve in spremembe začnejo veljati vsako leto 1. januarja ali 1. julija. O povišanju količin v okviru kvot ali podaljšanju njihove veljavnosti se lahko odloči na podlagi uredbe Komisije izven omenjenih obdobij. In sicer, če v obdobju koledarskega leta postane jasno, da:

 • količina kvote ne zadošča za pokritje potreb industrije EU, ob upoštevanju proizvodnih zmogljivosti znotraj EU (odobri se povečanje za največ 50%)
 • ali se izkaže, da je za potrebe industrije EU potrebno podaljšati obdobje veljavnosti (vendar največ za 6 mesecev).

 
Predložitev zahtevka

Zahtevki se morajo predložiti na posebnem obrazcu v slovenskem in angleškem jeziku (po potrebi vključno s tehničnimi podatki). Predložijo se v centralni pisarni vsake države članice (v Sloveniji je to Ministrstvo za  gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova 5, Ljubljana) ali elektronsko na naslov: janez.rogelj@gov.si, kjer se proučijo in se ugotovi, ali zahtevki izpolnjujejo pogoje, določene v Sporočilu Komisije (C363/11). Države članice v okviru svoje pristojnosti odločijo, kateri zahtevki se pošljejo pristojnemu oddelku Komisije na DG TAXUD. Vsem zahtevkom se priloži izjava, da izdelki niso predmet sporazuma o izključni prodaji.
 
Komisija s pomočjo mnenja skupine za "gospodarsko-tarifna vprašanja", na vsaj treh zasedanjih, prouči zahtevke in jih posreduje Svetu v potrditev.
 
Zahtevki se morajo Komisiji posredovati pravočasno, zato da ostane dovolj časa za zaključek postopka ocene in objavo opustitve ali kvote.
Za opustitve je to:

 • 15. marec za začetek izvajanja 1. januarja naslednje leto, in
 • 15. september za začetek izvajanja 1. julija naslednje leto.

Pri opisu izdelka je treba, če je mogoče, uporabljati imena in izraze iz kombinirane nomenklature ali imena Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO), Mednarodno nelastniško ime (INN), Mednarodne zveze za čisto in uporabno kemijo (IUPAC), evropskega carinskega seznama kemijskih snovi (ECICS) ali barvnega indeksa (CI). Uporabljati se morajo enote Mednarodnega sistema enot (SI) in metode testiranja ter standardi morajo biti mednarodno priznani.
 
Zahtevkom mora biti priložena vsa dokumentacija, potrebna za izčrpno proučitev zadevnih ukrepov (prospekti s tehničnimi podatki, prospekti z navodili, prodajni prospekti, statistični podatki, vzorci, itd.).
 
Če so katere koli informacije zaupne narave, je to treba jasno navesti in opredeliti stopnjo zaupnosti. Predsednik skupine za "gospodarsko-tarifna vprašanja" lahko posreduje te informacije drugi državi članici na njeno izrecno zahtevo, vendar samo z izrecnim dovoljenjem predstavnika države članice, odgovornega za te informacije, in pod pogojem, da so sprejeti vsi potrebni ukrepi za varovanje njihove zaupnosti. Samoumevno je, da se zahtevek ne bo upošteval, če se iz kakršnegakoli razloga ne more zagotoviti katerekoli informacije, potrebne za obravnavo (predvsem zaradi varovanja "zaupnih informacij podjetja", kot so proizvodni postopki, kemijske formule ali kemične sestave, itd.).
 
Komisija lahko po potrebi zadevno državo članico zaprosi za katere koli dodatne informacije v zvezi z zahtevkom za opustitev, za katere meni, da so pomembne za izdelavo predloga Svetu.
 
Svetujemo, da si podjetja pri pisanju zahtevka pomagajo s podatkovno bazo TARIC. TARIC temelji na kombinirani nomenklaturi in vsebuje informacije o vseh zunanjetrgovinskih ukrepih EU, ki se uporabljajo za uvoz in izvoz blaga. Spremembe, ki vsakodnevno nastajajo v zakonodaji EU, se shranjujejo v podatkovno bazo, ki se stalno dopolnjuje.

Predložitev zahtevkov za podaljšanje 

Zahtevki se predložijo na posebnem obrazcu v slovenskem in angleškem jeziku, in sicer na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ki prouči ali izpolnjujejo pogoje iz Sporočila Komisije (C363/11). Rok za predložitev ugovora na nove zahtevke je potrebno vložiti do drugega zasedanja delovne skupine (junij tekočega leta), ugovore na veljavne ukrepe pa do prvega zasedanja delovne skupine (maj tekočega leta).
 
Ugovori držav članic na zahtevke

Ko bodo vsi zahtevki, vseh držav članic, za zadevno obdobje zbrani, bo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport le te objavilo na spletni strani izvoznookno prav tako jih bomo posredovali Gospodarski zbornici Slovenije z namenom, da nadalje obvesti tista predelovalna in proizvodna podjetja v Sloveniji, ki jih zadevni zahtevki lahko zanimajo. Prav tako bodo o ugovorih na njihove zahtevke obveščena podjetja, ki so vložila zahtevek.

Ugovori na nov zahtevek morajo biti za zadevno obdobje, izraženi najkasneje na drugem sestanku skupine za "gospodarska-tarifna vprašanja".
Razlogi za katere koli ugovore se morajo predložiti pisno z uporabo obrazca v slovenskem in  angleškem jeziku in morajo vsebovati čim bolj natančne informacije o obstoju proizvodnje zadevnega ali podobnega izdelka v EU in imena proizvajalcev, ki bi lahko dobavili te izdelke. Te informacije se pošljejo sočasno Komisiji in vsem državam članicam.

Zgornji kriteriji se uporabljajo tudi za že obstoječe opustitve. Če se komisiji zdi potrebno, lahko zahteva predložitev novega zahtevka z navedbo količin, uvoženih v okviru obstoječe opustitve. Ugovori nadaljevanju tarifne opustitve morajo biti za zadevno obdobje izraženi najkasneje na prvem sestanku skupine za "gospodarsko-tarifna vprašanja" ali pisno na pobudo služb Komisije.

Zavrnjeni zahtevki

Zahtevki za opustitve, ki jih Komisija ni sprejela kot predlog Svetu, se lahko ponovno proučijo samo, če vsebujejo nove elemente, ki so pomembni za sprejem (npr. bistvene dopolnilne informacije, ugovor države članice, ki je bil ali bo v kratkem umaknjen).

Dodatne informacije Finančne uprave Ministrstva za finance

Podrobnjši opis tarifnih oprostitev: namen, postopek za uvedbo oprostitve avtonomnih dajatev (pdf)
 

Dodatne informacije: 

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo
e-naslov: janez.rogelj@gov.si
tel.: 01/400 35 21 ali 01/400 35 02
 

 Posodobljeno: 11. januar 2024