Trgovinske ovire na trgih zunaj EU


Evropska komisija si prizadeva za odpravo trgovinskih ovir na tretjih trgih (izven EU), kar lahko koristijo tudi slovenska podjetja, saj Slovenija sodeluje v partnerstvu med Evropsko komisijo, državami članicami in podjetji. 


Partnerstvo med Evropsko komisijo, državami članicami in podjetji

 
S ciljem odkrivanja in reševanja trgovinskih ovir, s katerimi se podjetja srečujejo na trgih zunaj EU, je Evropska komisija vzpostavila strukture za sodelovanje z državami članicami in podjetji. Sodelovanje med Evropsko komisijo, državami članicami in podjetji poteka tako v Bruslju kot tudi lokalno na tretjih trgih med Delegacijami EU, veleposlaništvi držav članic in predstavništvi podjetij.

•           Svetovalni odbor za dostop na trg (MAAC – Market Access Advisory Committee)
Odbor, sestavljen iz predstavnikov Evropske komisije, uradnikov držav članic in predstavnikov Evropskih združenj, se sestaja enkrat mesečno v Bruslju (trenutno preko video konference) in obravnava trgovinske ovire. 

•           Ad hoc delovne skupine (Working groups)
Delovne skupine, ki se sestajajo po potrebi v Bruslju, so vzpostavljene za reševanje trgovinskih ovir v posameznih sektorjih. V skupini sodelujejo predstavniki Evropske komisije, zainteresiranih držav članic ter predstavniki gospodarstva (evropskih oz. nacionalnih panožnih združenj ali zainteresiranih podjetij).

•           Skupine za dostop na trg v tretjih državah (Market Access Team)
Skupine za dostop na trg se srečujejo pod okriljem Delegacij Evropske komisije v tretjih državah, v skupinah pa aktivno sodelujejo ekonomski svetovalci zainteresiranih držav članic ter predstavniki podjetij. Pri reševanju trgovinskih ovir imajo praviloma ključno vlogo, saj sta pri reševanju konkretnih težav pomembni prav poznavanje razmer v tretji državi in vzpostavljeni stiki s pristojnimi institucijami v tretjih državah. Vloga skupin za dostop na trg je še posebej pomembna pri preprečevanju nastajanja novih ovir na podlagi t.i. "zgodnjega opozarjanja" (early warning system), saj so aktivnosti v precejšnji meri usmerjene tudi v spremljanje nastajanja zakonodaje v tretjih državah. Potencialno trgovinsko oviro je namreč lažje odstraniti kot potem, ko le-ta dejansko že nastane oz. je zakonodaja že sprejeta.

       

Spletni portal »Access2Markets«Oktobra 2020 je začel delovati spletni portal »Access2Markets«, kar v prevodu pomeni dostop do trgov. Gre za portal, ki je zasnovan z namenom, da bi pomagal podjetjem, še posebej malim in srednje velikim, trgovati z državami zunaj EU in kar najbolje izkoristiti trgovinske dogovore EU. Nadomestil je prejšnjo podatkovno zbirko o dostopu na trge (MADB – Market Access Database).  Njegova uporaba je popolnoma brezplačna. Na voljo je tudi v slovenskem jeziku.

Na portalu  so na voljo podatki za posamezne izdelke o izvozu iz EU kot tudi uvozu v EU glede:
  • carinskih stopenj in davkov,
  • carinskih postopkov,
  • pravil o poreklu,
  • trgovinskih ovirah,
  • zahtev za posamezni izdelek,
  • statističnih podatkov.
 

Raziščite Access2Markets


Oglejte si predstavitev podatkovne baze Access2Markets na tej povezavi.


Podatki so na voljo za vse države EU in za več kot 120 izvoznih trgov. Podjetja lahko uporabijo portal tudi za stik z Evropsko komisijo in prijavo trgovinskih ovir, na katere naletijo na tretjih trgih kot tudi za pregled evidentiranih ovir na tretjih trgihPortal vsebuje pregled in možnosti, kako izkoristiti prednosti trgovinskih sporazumov EU. Nudi informacije o tem, kako trgovinski sporazumi regulirajo trgovino na področju storitev, pogojih za investiranje ali sodelovanje pri javnih naročilih na tujem trgu. 

Glavna novost spletnega portala je orodje za samoocenjevanje pravil o poreklu blaga ROSA.  To orodje podjetjem pomaga razumeti in uporabljati pravila o poreklu blaga. 

 

Trgovinske ovire

Vir: prirejeno po: Makovec Brenčič, 2009.

Spletni portal »Access2Markets«  vsebuje tudi navedbo vseh trgovinskih ovir, ki so bile prijavljene pri Evropski komisiji (DG Trade), ki vplivajo na izvoz podjetij v države izven EU. Ovire so razvrščene glede na vrsto ukrepa in sektor na katerega vplivajo.

Pregled je dosegljiv na tej povezavi.
 

Enotna vstopna točka glede poročanja o trgovinskih ovirah na tretjih trgih


Evropska komisija je decembra 2020 uvedla nov pritožbeni sistem – Enotno vstopno točko (Single Entry Point) za poročanje o ovirah za dostop do trgov izven EU, ki vključuje tudi poročanje o kršitvah zavez glede trgovine in trajnostnega razvoja v okviru trgovinskih sporazumov EU ter v okviru splošne sheme preferencialov.

Nov spletni pritožbeni sistem je eden izmed instrumentov Evropske komisije za okrepitev izvrševanja in izvajanja trgovinske politike in trgovinskih sporazumov EU. Vstopna točka bo pomagala vsem deležnikom, da bodo lahko vložili pritožbo neposredno na Evropsko komisijo. Pritožbeni postopek je odprt tako za posamezna podjetja iz  EU, gospodarska združenja oz. zbornice ter države članice.  
 

Postopek oddaje pritožbe


Obrazci za pritožbe so dostopni na portalu Access2Markets, kjer v zavihku Kontakt, v polju »Vrsta zahtevka«, izberete vrsto pritožbe: - pritožba glede dostopa na trg (»Market Access complaint form«). Pritožbi je treba predložiti podroben opis zadevne ovire z zadostnimi dokazi in navesti vse ukrepe, ki so bili že sprejeti za njeno obravnavo. Poleg tega je treba opisati blago ali storitev, na katero se nanaša ovira, pravno podlago, potencialni gospodarski vpliv domnevne ovire in podobno.

Pritožbe v zvezi z vprašanji dostopa na trg bodo sprejemljive le, če bo pritožba utemeljena in pritožniki lahko dokažejo, da jih ovira neposredno zadeva. V kolikor bo Evropska komisija presodila, da je pritožba utemeljena, bo uporabila različne poti s tretjo državo, da se bo konkretna ovira odpravila.

Podrobnosti glede zahtevanih podatkov za pritožbo so navedene v obrazcu, ki si ga lahko, pred vnosom v Enotno vstopno točko, ogledate v PDF dokumentu ter v smernicah Evropske komisije v angleškem jeziku.

Pred oddajo pritožbe se zainteresirane strani lahko povežete neposredno z Evropsko komisijo, svojim gospodarskim interesnim združenjem oz. zbornico ali s predstavniki v državi članici :

Ministrstvo za  gospodarstvo, turizem in šport
Direktorat za notranji trg
Sektor za trgovinsko politiko
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
e-pošta: gp.mgrt@gov.si


Preberite si tudi:


 

Ključne povezave:

 

Carinski uradi:

 

Viri zakonodaje EU:

  • EUR-Lex portal - zbirka pravnih besedil EU
  • Uradni list EU
  • CCVista - spletna stran, kjer lahko dobite prevode EU pravnih virov v slovenščini in drugi jezikih držav pristopnic; stran je dnevno ažurirana z novimi prevodi

 

Druge koristne povezave: