Incoterms – mednarodne transportne klavzule

Instrument kupo-prodajne pogodbe

 
Nastanek in pomen mednarodnih transportnih klavzul sta v praksi povezana predvsem s kupo-prodajnimi odnosi med prodajalcem v eni državi in kupcem v drugi državi.
 
Zato predstavljajo transportne klavzule Incoterms instrument kupo-prodajne pogodbe in niso predmet obravnave v sklopu mednarodnega transporta, ampak so predmet gospodarskega prava. S sklicevanjem na določeno klavzulo Incoterms v kupo-prodajni pogodbi pogodbeni stranki jasno določita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z dobavo blaga in tako bistveno zmanjšata tveganje pravnih zapletov.
 

Cilj transportnih klavzul Incoterms
 

Cilj klavzul Incoterms (International Commerce Terms) je poenotenje pravil razlage najpomembnejših trgovinskih pojmov, uporabljenih v mednarodni trgovini. Nepoznavanje razlik v trgovinski praksi posameznih držav ter različnih tolmačenj trgovinskih nazivov povzroča namreč veliko sporov ter izgubo časa in denarja 

Klavzule Incoterms natančno opredeljujejo odgovornosti in dolžnosti kupcev in prodajalcev v mednarodni trgovini pri prevozu blaga na podlagi kupo-prodajne pogodbe. Prvič so bile objavljene že leta 1936, njihovo tolmačenje pa je izdala Mednarodna trgovinska zbornica (ICC) v Parizu. Do zadnje spremembe v letošnjem letu 2020 so se klavzule spremenile ali dopolnile osemkrat. ICC je namreč jeseni 2019 pripravila novo posodobitev transportnih klavzul.
 
Dne 1. januarja 2020 so začela veljati prenovljena pravila Incoterms 2020, ki so nadomestila dosedanje Incoterms 2010. Revizija Incoterms 2010 je za podjetja prinesla nekatere pomembne novosti, ki jih je treba upoštevati pri pripravi mednarodnih kupoprodajnih pogodb od leta 2020 naprej. ICC se je z novostmi prilagodila novim sodobnim trgovinskim praksam in prevozom blaga.
 

Kaj določajo klavzule Incoterms?


Trgovinske klavzule Incoterms določajo medsebojne obveznosti prodajalca in kupca v zvezi z dobavo blaga:
 • kraj in čas dobave blaga kupcu,
 • kraj in čas prehoda nevarnosti, izgube ali poškodovanja blaga s prodajalca na kupca,
 • kraj in čas prehoda stroškov ter obveznosti in dolžnosti z ene na drugo pogodbeno stranko,
 • druge pravice in obveznosti strank, na primer obveznost izvoznega in uvoznega carinjenja, zavarovanja blaga, transportno zavarovanje, sklenitev prevozne pogodbe, sklenitev zavarovalne pogodbe, embaliranje in paletiziranje blaga,
 • klavzule natančno opredelijo, kdaj je prodajalec izpolnil svoje obveznosti glede dobave blaga kupcu.
 

Uporaba klavzul Incoterms


Na klavzule Incoterms se lahko sklicujemo samo, če sta se stranki o njihovi uporabi (izrecno ali molče) dogovorili. Razen tega bi morali pogodbeni stranki, še preden se odločita za določeno klavzulo Incoterms, že vnaprej vedeti, kakšne pravice in obveznosti nalaga posamezna klavzula kupcu in kakšne prodajalcu.
 
Ravno tako morata stranki vedeti, s kakšnim transportnim sredstvom bo opravljen prevoz blaga, ker so določene klavzule namenjene izključno prevozu po morju in rekah (npr. FAS, FOB, CIF, CFR). Na izbiro klavzule bo zelo vplival problem delitve stroškov med pogodbenima strankama, ker le-ti lahko bistveno vplivajo na prodajno oziroma na nabavno ceno.
 
Delitev stroškov je običajno tudi eden izmed pomembnejših elementov poslovnih pogajanj. V mednarodni trgovini je posebej pomemben tudi dogovor glede plačila carinskih in davčnih obveznosti. Incoterms 2020 sedaj  natančno določa, kdo nosi pri posamezni klavzuli stroške izvoznega carinjenja in kdo stroške uvoznega carinjenja.
 
Ker se klavzule Incoterms občasno posodabljajo, je priporočljivo, da se pogodbeni stranki, ki želita določeno klavzulo Incoterms vključiti v prodajno pogodbo, vselej izrecno sklicujeta na določeno izdajo Incoterms (npr. DDU, Incoterms 2000, DAT, Incoterms 2010 itd.).
 

Sestava in število klavzul Incoterms 2020


Skupno število klavzul v Incoterms 2020 je 11 klavzul. Od tega je 7 klavzul (EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP) namenjeno multimodalnemu prevozu (vsem vrstam prevozov), 4 klavzule (FAS, FOB, CFR, CIF) pa so namenjene izključno pomorskemu (ladijskemu) prevozu, ko prodajalec dostavi blago ali na ladjo ali pa v namembno pristanišče.
 
Klavzule Incoterms so sestavljene iz:
 • imenskega dela: okrajšava (npr. DPU, CIF, EXW) in ime kraja (Hamburg, New York..),
 • vsebinskega dela: pravice in dolžnosti pogodbenih strank glede kraja, časa in načina izročitve blaga, časa in kraja prehoda stroškov in rizika ter druge sestavine (plačilo stroškov, zavarovanja in davščin).
 

Skupine klavzul


Glede na to, katera od strank nosi stroške in riziko v zvezi z izpolnitvijo pogodbe, so razdeljene v štiri skupine: E, F, C in D:
 

Skupina E: Odhod

Minimalna obveznost za prodajalca, saj mora blago le predati na razpolago na dogovorjenem mestu, to so običajno njegovi prostori. V tej skupini je samo klavzula EXW.

Skupina F: Glavni prevoz ni plačan

Prodajalec mora predati blago za prevoz kupčevemu prevozniku, ki prepelje blago po navodilih in na stroške kupca. V to skupino spadajo klavzule: FCA, FAS, FOB.

Skupina C: Glavni prevoz je plačan

Prodajalec mora na svoje stroške skleniti prevozno pogodbo za prevoz do dogovorjenega kraja. Po klavzulah CIF in CIP mora na svoje stroške skleniti tudi zavarovalno pogodbo.
Nevarnost uničenja ali poškodbe blaga nosi prodajalec le do trenutka, ko je blago predal prevozniku na kraju (točki) dobave pošiljke. Sem spadajo klavzule: CFR, CIF, CPT, CIP.

Skupina D: Prihod

Prodajalec je odgovoren za prihod blaga na dogovorjeni kraj in nosi riziko in stroške dostave blaga do namembnega kraja. Vsaka klavzula ima uvodne določbe, ki opredeljujejo čas dostave blaga kupcu. V tej skupini so klavzule: DPU, DAP, DDP.
 
 

Sestavni deli klavzul

Vsaka klavzula ima uvodne določbe in se deli na dva sestavna dela, to je na A (A1 do A10) in B (B1 do B10). S tem so natančno določene pravice in obveznosti, ki jih nosita ali kupec ali prodajalec (zrcalna obveznost ali pravica):
 
Incoterms 2020 prinašajo tudi novost pri vrstnem redu desetih A/B členov pri vsaki klavzuli. Glavna novost je ta, da so bile pri Incoterms 2010 obveze glede plačila in dostave blaga ter prehoda nevarnosti razvrščene pod A1/B1, sedaj pa so premaknjene na A2/B2 in A3/B3. Nova razporeditev je tako naslednja:
 
 • A1/B1 – splošna določila (obveznosti)
 • A2/B2 – dobava/prevzem
 • A3/B3 – prehod nevarnosti
 • A4/B4 – prevoz
 • A5/B5 – zavarovanje
 • A6/B6 – dobavni in prevozni dokumenti
 • A7/B7 – izvozne in uvozne formalnosti
 • A8/B8 – kontrola/embalaža/označevanje
 • A9/B9 – delitev stroškov
 • A10/B10 – obvestilo prodajalca in kupca
 

A − obveznosti prodajalca:

 • blago da na razpolago kupcu v navedenem kraju in navedenem času, kot to  določa pogodba za nakladanje na prevozno sredstvo, ki ga je priskrbel kupec,
 • kupca po primerni poti obvesti, da je blago na razpolago,
 • nosi vse stroške in riziko, dokler ni blago v dogovorjenem roku na razpolago kupcu, oziroma pri kupcu,
 • na zahtevo kupca ter na njegove stroške mu nudi pomoč pri pripravi dokumentov, ki se izdajajo v državi izvora blaga.
 

B − obveznosti kupca

 • prevzame blago v dogovorjenem času in na dogovorjenem mestu ter plača ceno, kot je določena s pogodbo,
 • nosi vse stroške in riziko blaga od trenutka prevzema blaga,
 • plača nastale carinske dajatve in davščine,
 • plača vse stroške v zvezi z iskanjem potrebnih dokumentov, vključno s stroški certifikatov o izvoru blaga, ter druge pristojbine.
 

Najpomembnejše novosti Incoterms 2020

Najpomembnejše novosti oziroma spremembe so naslednje:
 
 1. Klavzulo DAT (Delivered at Terminal) je nadomestila klavzula DPU (Delivered at Place Unloaded). Ime je spremenjeno, ker se je ožji pomen »terminal« nadomestil s širšim pomenom, to je »kraj«, tako da je lahko kraj dobave z razložitvijo blaga s prevoznega sredstva vsak kraj in ne samo terminal (npr. letališki terminal, pristaniški terminal ipd.). 
 
 1. Pri klavzulah  CIF (Cost Insurance and Freight) in CIP (Carriage and Insurance Paid To) določajo pravila Incoterms 2020 različno minimalno zavarovalno kritje in se tako prilagajajo aktualni poslovni praksi. Zavarovalno kritje pri klavzuli CIP se je spremenilo tako, da mora prodajalec, razen če ni drugače dogovorjeno, na svoje stroške pridobiti zavarovanje tovora, ki je v skladu najmanj s kritjem »A« (All risks) Institutskih klavzul (Institute Cargo Clauses). Pri klavzuli CIF pa mora prodajalec zavarovati tovor najmanj v skladu s kritjem »C« Institutskih klavzul.
 
 1. Tudi pri klavzulah FCA, DAP, DPU in DDP so se Incoterms 2020 prilagodili aktualni poslovni praksi, kjer se vedno več kupcev in prodajalcev poslužuje pri prevozu blaga lastnih transportnih sredstev. Tako je dopusten pri teh klavzulah tudi prevoz z lastnimi transportnimi sredstvi kupca ali prodajalca. Lahko se sklene prevozna pogodba, kjer je dovoljeno, da prodajalec ali kupec sam organizira prevoz z lastnim transportnim sredstvom.
 
 1. V povezavi z FCA klavzulo (Free Carrier) velja novo določilo glede izdaje konosamenta oziroma pomorskega prevoznega lista (B/L - Bill of Lading). V njem se lahko označi naložitev blaga na krov ladje, čeprav je blago izročeno prevozniku na kopenski točki. Tako lahko prodajalec dobi od prevoznika B/L, če ga potrebuje npr. pri dokumentarnem akreditivu.
 
 1. V Incoterms 2020 so jasna pravila za porazdelitev obveznosti in s tem povezanih stroškov. Sedaj je natančno določeno, kdo nosi pri posamezni klavzuli stroške izvoznega carinjenja in kdo stroške uvoznega carinjenja (Tabela št. 1). Velja pravilo (izjema sta klavzuli EXW und DDP), da mora prodajalec nositi izvozne stroške in s tem povezana eventualna dovoljenja, kupec pa prevzame vse uvozne stroške in s tem povezana eventualna dovoljenja.  
 
 1. Novost je tudi pri klavzulah EXW in FCA, kjer mora prodajalec (na stroške in riziko kupca) kupcu pomagati pri sklenitvi prevozne pogodbe. Pri vseh F klavzulah pa velja po novem, da lahko prodajalec za kupca sklene prevozno pogodbo le, če je to posebej dogovorjeno in ne več tudi, »če je tak običaj«.

Pregled naziva posameznih klavzul Incoterms 2020 ter pregled razporeditve stroškov in obveznosti med kupcem in prodajalcem v odvisnosti od posamezne klavzule

 
Klavzula
 
Izvozne formalnosti Uvozne formalnosti Prevozna pogodba Kraj/točka dobave Prehod nevarnosti Prehod stroškov Zavarovalna pogodba Transportno sredstvo
EXW
(EX Works)
K K K Skladišče prodajalca Kraj/točka dobave Kraj/točka dobave   vsa
FCA
(Free Carrier)
P K K Kraj/točka dobave na prevozno sredstvo Kraj/točka dobave Kraj/točka dobave   vsa
FAS
(Free Alongside Ship)
P K K Ob bok ladje v odpravnem pristanišču Kraj/točka dobave Kraj/točka dobave   ladja
FOB
(Free On Board)
P K K Ladja v odpravnem pristanišču Na krovu ladje Na krovu ladje   ladja
CFR
(Cost and Freight)
P K P Ladja v odpravnem pristanišču Na krovu ladje Namembno pristanišče   ladja
CIF
(Cost Insurance and Freight)
P K P Ladja v odpravnem pristanišču Na krovu ladje Namembno pristanišče P ladja
CPT
(Carriage Paid To)
P K P Kraj dobave na prvega prevoznika Kraj/Točka dobave Namembni kraj   vsa
CIP
(Carriage and Insurance Paid To)
P K P Kraj dobave na prvega prevoznika Kraj/Točka dobave Namembni kraj P vsa
DPU
(Delivered at Place Unloaded)
P K P Namembni kraj Namembni kraj Namembni kraj   vsa
DAP
(Delivered at Place)
P K P Namembni kraj Namembni kraj Namembni kraj   vsa
DDP
(Delivered Duty Paid)
P P P Namembni kraj Namembni kraj Namembni kraj   vsa

* K = kupec     * P = prodajalec
Vir: https://www.ihk-berlin.de/Incoterms 2020 (lasten prikaz)
 
Opomba: Zgornja predstavitev posameznih klavzul služi samo kot preglednica najpomembnejših obveznosti ter prehoda stroškov in  rizikov iz prodajalca na kupca. Podrobnejšo vsebino in njihovo razlago se mora preveriti v knjigi oz. brošuri o Incoterms 2020.


Več informacij:
Posodobljeno: 5.2.2021

 

Preberite tudi:Priložnosti za podjetja na tujih trgih

Infomacije o poslovnem okolju 52-ih držav