Incoterms – mednarodne transportne klavzule

POMEMBNO OBVESTILO:


1. januarja 2020 je začela veljati različica pravil Incoterms® 2020.
Vsebina te strani bo  posodobljena v kratkem.

 

 

Poenotenje pravil razlage najpomembnejših trgovinskih pojmov

 
Cilj klavzul Incoterms (International Commerce Terms) je poenotenje pravil razlage najpomembnejših trgovinskih pojmov, uporabljenih v mednarodni trgovini. Nepoznavanje razlik v trgovinski praksi posameznih držav ter različnih tolmačenj trgovinskih nazivov povzroča veliko sporov ter izgubo časa in denarja.
  
Klavzule Incoterms natančno opredeljujejo odgovornosti in dolžnosti kupcev in prodajalcev v mednarodni trgovini pri prevozu blaga na podlagi prodajne pogodbe. Prvič so bile objavljene že leta 1936, njihovo tolmačenje pa je izdala Mednarodna trgovinska zbornica v Parizu. Do zadnje spremembe leta 2010 so se klavzule spremenile ali dopolnile sedemkrat.
 
Dne 1. januarja 2011 so začela veljati prenovljena pravila Incoterms 2010, ki so nadomestila dosedanje Incoterms 2000. Revizija Incoterms 2010 je za podjetja prinesla številne pomembne novosti, ki jih je treba upoštevati pri pripravi mednarodnih kupoprodajnih pogodb od leta 2011 naprej.


 Kaj določajo klavzule Incoterms?


Nastanek in pomen mednarodnih transportnih klavzul sta v praksi povezana predvsem s kupo-prodajnimi odnosi med prodajalcem v eni državi in kupcem v drugi državi. Zato predstavljajo transportne klavzule Incoterms instrument kupo-prodajne pogodbe in niso predmet obravnave v sklopu mednarodnega transporta, ampak so predmet gospodarskega prava.

Trgovinske klavzule Incoterms določajo medsebojne obveznosti prodajalca in kupca v zvezi z dobavo blaga:
 
 • kraj in čas dobave blaga kupcu,
 • kraj in čas prehoda nevarnosti (rizikov), izgube ali poškodovanja blaga s prodajalca na kupca,
 • kraj in čas prehoda stroškov ter obveznosti in dolžnosti z ene na drugo pogodbeno stranko,
 • druge pravice in obveznosti strank, na primer obveznost izvoznega in uvoznega carinjenja, zavarovanja blaga (transportno zavarovanje), sklenitev prevozne pogodbe, embaliranje in paletiziranje blaga,
 • klavzule natančno opredelijo, kdaj je prodajalec izpolnil svoje obveznosti glede dobave blaga kupcu.
 
S sklicevanjem na določeno klavzulo Incoterms v kupo-prodajni pogodbi pogodbeni stranki jasno določita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z dobavo blaga in tako bistveno zmanjšata tveganje pravnih zapletov.
 

Uporaba klavzul Incoterms

 
Na klavzule Incoterms se lahko sklicujemo samo, če sta se stranki o njihovi uporabi (izrecno ali molče) dogovorili. Razen tega bi morali pogodbeni stranki, še preden se odločita za določeno klavzulo Incoterms, že vnaprej vedeti, kakšne pravice in obveznosti nalaga posamezna klavzula kupcu in kakšne prodajalcu.
 
Prav tako morata stranki vedeti, s kakšnim transportnim sredstvom bo opravljen prevoz blaga, ker so določene klavzule namenjene izključno prevozu po morju in rekah (npr. FAS, FOB, CIF, CFR). Na izbiro klavzule bo zelo vplival problem delitve stroškov med pogodbenima strankama, ker le-ti lahko bistveno vplivajo na prodajno oziroma na nabavno ceno.
 
Delitev stroškov je običajno tudi eden izmed pomembnejših elementov poslovnih pogajanj. V mednarodni trgovini je pomemben še dogovor glede plačila carinskih in davčnih obveznosti (stroški izvoznega in uvoznega carinjenja ter plačila DDV).
 
Incoterms se drži načela, da naj stroške izvoznega carinjenja nosi prodajalec, stroške uvoznega carinjenja (v državi uvoza) pa kupec. Izjema sta dve klavzuli: EXW in DDP (Zaljetelj, 2003).
 
Ker se klavzule Incoterms občasno posodabljajo, je priporočljivo, da se pogodbeni stranki, ki želita določeno klavzulo Incoterms vključiti v prodajno pogodbo, vselej izrecno sklicujeta na določeno izdajo Incoterms (npr. DDU, Incoterms 2000).
 

Sestava in število klavzul Incoterms

 
Sestava klavzul INCOTERMS
Imenski del Okrajšava (DAP, CIF, EXW) in ime kraja.
Vsebinski del Pravice in dolžnosti pogodbenih strank glede kraja, časa in načina izročitve blaga, časa in kraja prehoda stroškov in rizika ter druge sestavine (plačilo stroškov, zavarovanja in davščin).
 
Klavzul Incoterms 2010 je 11.

Glede na to, katera od strank nosi stroške in riziko v zvezi z izpolnitvijo pogodbe, so razdeljene v štiri skupine: E, F, C in D. Vsaka klavzula se deli na dva sestavna dela, to je na A (A1 do A10) in B (B1 do B10):
 

A - obveznosti prodajalca

 • blago da na razpolago kupcu v navedenem kraju in navedenem času, kot to  določa pogodba za nakladanje na prevozno sredstvo, ki ga je priskrbel kupec,
 • kupca po primerni poti obvesti, da je blago na razpolago,
 • nosi vse stroške in riziko, dokler ni blago v dogovorjenem roku na razpolago pri kupcu,
 • na zahtevo kupca ter na njegove stroške mu nudi pomoč pri pripravi dokumentov, ki se izdajajo v državi izvora blaga.

 B - obveznosti kupca

 • prevzame blago v dogovorjenem času in na dogovorjenem mestu ter plača ceno, kot je določena s pogodbo,
 • nosi vse stroške in riziko blaga od trenutka prevzema blaga,
 • plača nastale carinske dajatve in davščine,
 • plača vse stroške v zvezi z iskanjem potrebnih dokumentov, vključno s stroški certifikatov o izvoru blaga, ter druge pristojbine.

 Štiri skupine klavzul Incoterms: E, F, C in D

Skupine klavzul Incoterms: E, F, C in D
Skupina E Odhod Minimalna obveznost za prodajalca, saj mora blago le predati na razpolago na dogovorjenem mestu, to so običajno njegovi prostori. V tej skupini je samo klavzula EXW.
Skupina F  Glavni prevoz ni plačan Prodajalec mora predati blago za prevoz kupčevemu prevozniku, ki prepelje blago po navodilih in na stroške kupca. V to skupino spadajo klavzule: FCA, FAS, FOB.
Skupina C Glavni prevoz je plačan Prodajalec mora na svoje stroške skleniti prevozno pogodbo za prevoz do dogovorjenega kraja. Po klavzulah CIF in CIP mora na svoje stroške skleniti tudi zavarovalno pogodbo.
Nevarnost uničenja ali poškodbe blaga nosi prodajalec le do trenutka, ko je blago predal prevozniku na kraju odprave pošiljke. Sem spadajo klavzule: CFR, CIF, CPT, CIP.
Skupina D Prihod Prodajalec je odgovoren za prihod blaga na dogovorjeno kraj in nosi riziko in stroške dostave blaga do namembnega kraja. Vsaka klavzula ima uvodne določbe, ki opredeljujejo čas dostave blaga kupcu. V tej skupini so klavzule: DAT, DAP, DDP.
 
 

Pregled naziva posameznih klavzul ter pregled razporeditve stroškov med kupcem in prodajalcem v odvisnosti od posamezne klavzule

 
Klavzula
(kratica)
Angleški
prevod
Slovenski
prevod
Nakladanje Glavni prevoz Zavarovanje Razkladanje
EXW Ex Works franko tovarna K K K K
FCA Free Carier franko prevoznik K K K K
FAS Free Alongside Ship franko ob bok ladje K K K K
FOB Free on Board franko ladja P K K K
CFR Cost and Freight cena in voznina P P K K
CIF Cost Insurance and Freight cena, zavarovalnina in voznina P P P K
CPT Carriage Paid to… voznina plačana do… P P K K
CIP Carriage and Insurance paid to… voznina in zavarovalnina plačana do… P P P K
DAT Delivered at Terminal dostavljeno na terminalu P P P P
DAP Delivered at Place dostavljeno na kraju P P P K
DDP Delivered Duty Paid dostavljeno, carina plačana P P P P
 
Legenda: * K = kupec     * P = prodajalec
Vir: Incoterms 2010
 
Več informacij:  
___________________________________________________________________________
 
Viri in literatura:
 • Spletna stran mednarodne gospodarske zbornice
 • Hrastelj, T.  Mednarodno poslovanje. Ljubljana: GV Založba, 1990.
 • Šenk Ileršič, I. Mednarodno poslovanje: Priročnik. Ljubljana: GV Založba, 2013.
 • Zaljetelj, A. Kritje stroškov dobave. Nasveti. Ljubljana: Glas gospodarstva, maj 2003.
 
  Posodobljeno: 16.7.2018