Kategorije pravic intelektualne lastnine

 

Intelektualna lastnina soustvarja dodano vrednost v podjetju.

 

Tvorijo jo kategorije pravic:

 

Zagotavlja zaščito neopredmetene lastnine in je zaradi svoje izključne narave ekonomsko izredno pomembna. Vpliva na povečanje konkurenčnosti subjektov na trgu, njihov dolgoročni razvoj, raziskave, razvoj in investicije, na vzpostavljanje novih ali širjenje že obstoječih vej gospodarstva, na odpiranje novih delovnih mest in nenazadnje tudi na povečanje prihodkov države iz naslova davkov.

 

Več informacij:

Industrijska lastnina

Kot podvrsto pravic intelektualne lastnine, katere se pridobi v postopku registracije pred ustreznim organom, tvorijo:

 

Patent

je izključna pravica fizične ali pravne osebe za izum (tehnične narave), ki je nov (ni razkrit javnosti oz. ni del stanja tehnike) na inventivni ravni in je industrijsko uporabljiv.

 

Več informacij:

 

Znamka

je registriran znak ali kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati.

 

Več informacij:

 

Model

je izključna pravica fizične ali pravne osebe, s katero se zavaruje videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo.

 

Več informacij:

 

Geografske označbe

zavarujejo oznake, ki označujejo izvor blaga z nekega geografskega območja, če je kakšna značilnost tega blaga bistveno odvisna od njegovega geografskega porekla.

 

Več informacij:

Avtorska in sorodne lastnine

Avtorska dela so individualne intelektualne stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti, ki so na kakršenkoli način izražene. Izraz sorodne pravice se v skrajšani obliki uporablja za tiste pravice, ki so sorodne avtorski.

 

Več informacij:

Ostale oblike intelektualne lastnine

Gre za oblike intelektualne lastnine, katere se ne ščitijo z zgoraj navedeni instrumenti. Med temi izstopajo poslovne skrivnosti, »know how« in druge za podjetja pomembne, a javnosti neznani podatki ali/in informacije. 

 

Ker gre v večini primerov za vprašanja, katere rešujejo nacionalne zakonodaje je priporočljivo, da se to področje uredi glede na značilnosti in zakonodajo posamezne države. V pomoč je morda t.i. industrijsko lastniški profil države, katerega na svojih spletnih straneh ponuja Svetovna organizacija za intelektualno lastnino: http://www.wipo.int/directory/en/.