Evropska komisija predlaga izboljšanje delovnih pogojev za pripravnike

torek, 26. marec 2024
 

Kakovostno pripravništvo zahteva poštene delovne pogoje in ustrezno učno vsebino


Evropska komisija je v okviru predloga za izboljšanje delovnih pogojev za pripravnike pripravila predlog direktive, s katero je napovedala boj proti rednim delovnim razmerjem, ki se prikrivajo kot pripravništvo. Hkrati je objavila predlog za revizijo priporočila iz leta 2014 o okviru za kakovost pripravništev z namenom poskrbeti za pravično plačilo in dostop do socialne zaščite pripravnikov.

S kakovostno prakso lahko mladi pridobijo praktične delovne izkušnje, se naučijo novih spretnosti in nazadnje najdejo kakovostno zaposlitev. Za delodajalce so priložnost, da pritegnejo, usposobijo in zadržijo nadarjene. Kakovostno pripravništvo zahteva poštene in pregledne delovne pogoje ter ustrezno učno vsebino.

V okviru EU za kakovost pripravništev iz leta 2014 je bilo določenih 21 načel kakovosti za zagotavljanje kakovostnih učnih in delovnih pogojev. Komisija je v svoji oceni tega priporočila Sveta za leto 2023 ugotovila, da je pozitivno vplivalo na kakovost pripravništev v EU. Vendar pa je Komisija v oceni ugotovila tudi, da so možne izboljšave, zato sta Konferenca o prihodnosti Evrope in Evropski parlament Komisijo pozvala k izboljšanju pripravništev.

Danes Evropska komisija ukrepa in predlaga izboljšanje delovnih pogojev za pripravnike, vključno s plačilom, inkluzivnostjo in kakovostjo pripravništev v EU.

Pobudo sestavljata:
 
 • predlog direktive o izboljšanju in uveljavljanju delovnih pogojev za pripravnike ter preprečevanju rednih delovnih razmerij, ki se prikrivajo kot pripravništvo in
 • predlog za revizijo priporočila Sveta iz leta 2014 o Okviru kakovosti za pripravništva, ki naj bi obravnaval vprašanja kakovosti in vključenosti, kot sta pravično plačilo in dostop do socialne zaščite.

Leta 2019, ko so bili na voljo zadnji zanesljivi podatki, je bilo v EU približno 3,1 milijona pripravnikov. Približno polovica vseh pripravnikov (1,6 milijona) je bila vključena v plačana pripravništva.

Predlagana direktiva bo državam članicam pomagala izboljšati in uveljaviti kakovostne delovne pogoje za pripravnike ter se boriti proti rednim delovnim razmerjem, prikritim pod imenom pripravništvo.

Ključni elementi predlagane direktive vključujejo:
 
 • načelo nediskriminacije, ki zagotavlja, da so pripravniki glede delovnih pogojev, vključno s plačo, obravnavani enako kot redno zaposleni, razen če je različna obravnava utemeljena z objektivnimi razlogi, kot so različne naloge, manjše odgovornosti, intenzivnost dela ali pomen komponente učenja in usposabljanja,
 • zagotavljanje, da se pripravništva ne uporabljajo za prikrivanje rednih zaposlitev, in sicer z nadzorom in inšpekcijskimi pregledi, pri čemer države članice uporabljajo trajanje kot možen vidik za oceno, ali je temu tako, ter od podjetij zahtevajo, da posredujejo podatke o številu, trajanju in delovnih pogojih pripravništev,
 • omogočanje predstavnikom delavcev, da sodelujejo v imenu pripravnikov, da bi zagotovili njihove pravice in
 • zahtevo, da države članice zagotovijo načine, prek katerih lahko pripravniki poročajo o nepravilnostih in slabih delovnih pogojih.

Okrepljeno priporočilo Sveta velja za vse pripravnike ne glede na njihov zaposlitveni status, vključno s pripravništvi, ki so del formalnih programov izobraževanja in usposabljanja, ter pripravništvi, ki so potrebna za dostop do določenih poklicev.

Ključni elementi revidiranega priporočila Sveta vključujejo:
 
 • priporočilo o pravičnem plačilu za pripravnike,
 • zagotavljanje dostopa do ustreznega socialnega varstva za pripravnike, vključno z ustreznim kritjem v skladu z nacionalno zakonodajo države članice,
 • imenovanje mentorja, ki bo pripravnikom zagotavljal ciljno usmerjeno podporo in svetovanje,
 • spodbujanje enakega dostopa do priložnosti za pripravništvo z nagovarjanjem ljudi v ranljivem položaju in zagotavljanjem, da so delovna mesta dostopna invalidnim pripravnikom,
 • omogočanje hibridnega dela in dela na daljavo z zagotavljanjem, da pripravniki prejmejo potrebno opremo ter
 • povečanje zaposljivosti z dodatnim poklicnim usmerjanjem in spodbudami za izvajalce pripravništva, da pripravnikom po končanem pripravništvu ponudijo redno delovno mesto.

Ti novi elementi dopolnjujejo že obstoječe Priporočilo za okvir kakovosti za pripravništva iz leta 2014, kot so jasna obvestila o prostih delovnih mestih, zagotovitev pisnega dogovora pred začetkom pripravništva, v katerem so določeni pogoji, zagotovitev, da pripravništvo ni predolgo ali se ne ponavlja, zagotovitev, da je učna izkušnja osrednji del, zagotavljanje zdravstvenih in varnostnih vidikov ter spodbujanje njihovega priznavanja po končanem pripravništvu.

Evropski parlament in države članice bodo razpravljali o predlagani direktivi Komisije. Ko bodo sozakonodajalci sprejeli predlagano direktivo, jo bodo morale države članice v dveh letih vključiti v nacionalno zakonodajo.

Priporočilo Sveta bo predloženo Svetu v obravnavo in sprejetje. Nato bo Komisija podpirala države članice pri izvajanju priporočila in jih pozvala, naj predložijo najnovejše informacije o nacionalnih pobudah, reformah, najboljših praksah in statističnih podatkih.

Več: Sporočilo Evropske komisije s povezavo na predlog direktive in predlog za revizijo priporočila
 

Pripravil:
 
Boštjan Šinkovec
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
 
 

Preberite tudi:

Storitve slovenskih poslovnih klubov v tujini