Francoski načrt za okrevanje v višini 100 mrd EUR

torek, 15. september 2020


Vlada je 3.9.2020 predstavila Francoski načrt za okrevanje (France Relance) v višini 100 mrd EUR za ponovni zagon gospodarstva, re-industrializacijo države, ustvarjanje delovnih mest in pospešitev ekološke tranzicije.

Francoski načrt za okrevanje temelji na treh prednostnih stebrih: ekologiji (30 mrd EUR), konkurenčnosti (34 mrd EUR) in koheziji (36 mrd EUR). Malim in zelo majhnim podjetjem bo namenjenih 25 mrd EUR, posebna pozornost je namenjena tudi lokalnim skupnostim, posebej čezmorskim.

Prvi steber - ekologija: financiranju ekološke tranzicije je namenjenih 30 mrd EUR. Cilj je pospešiti ekološko preobrazbo FR gospodarstva, da bo bolj trajnostno in varčnejše glede naravnih virov in doseči ogljično nevtralnost do leta 2050.

Nekateri ključni ukrepi:

 • toplotna obnova stavb, vključujoč zasebne in javne stavbe, prostorov malih in zelo majhnih podjetij, socialnih prebivališč (6,7 mrd EUR);
 • podpora razogljičenju industrije in investiranju v opremo z manjšimi emisijami CO2 (1,2 mrd EUR);
 • razvoj dnevne mobilnosti (kolo in javni prevoz) (1,2 mrd EUR);
 • načrt podpore  železniškemu sektorju s ciljem privlačne alternative cestnemu transportu  za potnike in blago (4,7 mrd EUR);
 • razvoj zelenega vodika 7 mrd EUR (od tega 2 mrd EUR v letih 2021-2022);
 • biodiverziteta, boj proti izkoriščanju zemljišč in pospešitev tranzicije sektorja, vključno z zdravo hrano(2,5 mrd EUR).


Drugi steber - konkurenčnost: povečanju konkurenčnosti in odpornosti francoskega gospodarstva je namenjenih 34 mrd EUR. Cilj je spodbujanje razvoja dejavnosti z visoko dodano vrednostjo v Franciji, velike naložbe v prihodnje tehnologije in suverenost.

Nekateri ključni ukrepi:

 • znižanje davkov na proizvodnjo v višini 10 mrd EUR s 1.1.2021. V obdobju 2021-2022  gre za sredstva višini  20 mrd EUR;
 • okrepitev lastnih skladov zelo majhnih, majhnih in srednje velikih podjetij (3 mrd EUR). Podjetja so v času krize obširno koristila pomoč države, zlasti posojila z državno garancijo. Z namenom nadaljnjega razvoja potrebujejo podporo v obliki lastnih skladov.
 • re-lokalizacija industrijske proizvodnje v Francijo (1 mrd EUR) in sicer 600 mio EUR za podporo investicijam v 5 strateških sektorjih: zdravje, kritični vložki za industrijo, elektrotehnika, agroživilska industrija in industrijske aplikacije G5. 400 mio EUR za spodbujanje  industrijskih projektov v Franciji.
 • investiranje v tehnologije prihodnosti. V okviru 4 investicijskega programa prihodnosti (PIA) bo na razpolago 11 mrd EUR do leta 2022 za podporo inovacijam in zlasti investicijam v tehnologije prihodnosti.
 • načrt podpore izvoza (247 mio EUR).


Tretji steber - kohezija: usposabljanju, podpornim ukrepom za zaposlovanje,  socialni in teritorialni koheziji je namenjenih 36 mrd EUR.

Nekateri ukrepi:

 • investicijski načrt za zdravje: 6 mrd EUR v okviru t.i. Segur de la Sante  za investicije v zdravstveni sektor, medicinsko-socialni sektor in digitalizacijo zdravja;
 • izobraževanje mladih v strateških in nosilnih sektorjih (1,6 mrd EUR), zmanjšanje deficita kompetenc (220.000 mladih);
 • podpora zaposlovanju mladih, mlajših od 26 let in invalidov (3,2 mrd EUR), spremljanje mladih pri iskanju zaposlitve (1,3 mrd EUR);
 • okrepitev kompetenc zaposlenih in preoblikovanje strokovne izobrazbe (1 mrd EUR):
 • zaščita delovnih mest (7,6 mrd EUR): nadaljevanje sheme delne dejavnosti ter usposabljanja z namenom, da se preprečijo odpuščanja in ohrani človeški kapital v podjetjih;
 • raziskave: 3 mrd EUR;
 • teritorialna kohezija: razvoj digitalizacije na teritoriju (500 mio EUR); podpora aktivnostim lokalnega razvoja: garancije in neposredna podpora lokalnim investicijam (5,2 mrd EUR), načrt okrevanja preko Banque de territoires (3 mrd EUR);
 • podpora najbolj ranljivim osebam (800 mio EUR).


Pri posameznih ukrepih so našteti nekateri konkretni primeri projektov.

Podrobnejši ukrepi so sicer dostopni na naslednjih spletnih straneh:


Nekateri ukrepi so že bili sprejeti v okviru tretje spremembe proračunskega zakona za leto 2020. Večina drugih ukrepov bo vključenih v proračun za leto 2021, predloženih v obravnavo parlamentu  oktobra 2020, izglasovani do konca 2020.

Kot je poudaril  PV Castex, je FR načrt glede na nacionalni prihodek (4 % BDP) najbolj obsežen načrt od evropskih držav. 100 mrd EUR naj bi bila vsota, ki jo potrebuje gospodarstvo, da se vrne na predkrizni nivo v letu 2022. 40 mrd EUR naj bi bilo financiranih s strani EU.

Pripravila:
mag. Breda Korošec, pooblaščena ministrica
Veleposlaništvo RS v Parizu
E: Breda.Korosec1@gov.si