Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije - brexit

ponedeljek, 03. februar 2020

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je 29. marca 2017 Evropski svet uradno obvestilo o odločitvi za izstop iz Evropske unije. Postopek izstopa podrobneje opredeljuje 50. člen Pogodbe o Evropski uniji.

Evropska unija (v nadaljevanju: EU) in Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljevanju: Združeno kraljestvo) sta v oktobru 2019 dosegla nov dogovor glede izstopa Združenega kraljestva iz EU. Evropski svet je novi dogovor potrdil 17. oktobra 2019. Po splošnih volitvah v Združenem kraljestvu je 22. januarja 2020 dogovor potrdil britanski parlament, 24. januarja 2020 pa ga je podpisal britanski premier Boris Johnson. 29. januarja 2020 je dogovor potrdil tudi Evropski parlament, 30. januarja 2020 pa še Svet EU.

Skladno s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo Združeno kraljestvo z 31. januarjem 2020 tako izstopa iz EU na urejeni način. S sporazumom je zagotovljena pravna varnost tudi po prenehanju veljavnosti pogodb in zakonodaje EU za Združeno kraljestvo. Sporazum bo predvidoma veljal do konca prehodnega obdobja, to je do 31. decembra 2020. Po tem datumu je ob strinjanju obeh strani možno tudi njegovo podaljšanje.

Izstopni sporazum kljub dejstvu, da Združeno kraljestvo po 31. januarju 2020 ne bo več članica EU, do konca prehodnega obdobja zagotavlja nadaljevanje vseh aktivnosti, kot če bi ostalo država članica povezave. V tem obdobju se bo celotni pravni red EU še naprej uporabljal za Združeno kraljestvo in v Združenem kraljestvu, kot da bi bilo država članica. To pomeni, da bo Združeno kraljestvo še naprej sodelovalo v carinski uniji EU in na enotnem trgu (z vsemi štirimi svoboščinami) ter z vsemi politikami EU. Med drugim državljani na obeh straneh ohranimo pravice, kot je možnost potovanja v Združeno kraljestvo z veljavno osebno izkaznico, in pravice, ki izhajajo iz sistema usklajevanja socialne varnosti.

Izstopni sporazum omogoča gladek prehod Združenega kraljestva iz države članice v tretjo državo v odnosu do EU. Prehodno obdobje, ki bo predvidoma trajalo do konca leta 2020, bo namenjeno oblikovanju novih prihodnjih odnosov. Pogajanja med EU in Združenim kraljestvom o vseh področjih, ki so že predvidena v Politični izjavi o okviru prihodnjih odnosov med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, se bodo začela takoj po izstopu Združenega kraljestva iz EU.

Vsebine, ki jih določa Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo ter ki veljajo do konca prehodnega obdobja (31. december 2020), se nanašajo na:
 • splošne določbe
 • določila glede pravic državljanov
 • določila glede ločitve
 • določitev prehodnega obdobja
 • določila glede finančne poravnave
 • določila glede splošne strukture upravljanja izstopnega sporazuma
 • protokol o Irski/Severni Irski
 • protokol o suverenih conah na Cipru
 • protokol o Gibraltarju.

Splošne določbe

Splošne določbe zagotavljajo pravila razumevanja, delovanja in razlage izstopnega sporazuma. EU je namreč pripisala velik pomen dejstvu, da morajo določbe izstopnega sporazuma imeti v Združenem kraljestvu enake pravne učinke kot v EU in njenih državah članicah.

Tako morata obe pogodbenici v svojem pravnem redu zagotoviti upoštevanje sodne prakse Sodišča EU (EUCJ), izrečene do konca prehodnega obdobja. Sporazum zahteva tudi, da Združeno kraljestvo temu prilagodi primarno domačo zakonodajo. Določila tega področja pojasnjujejo, da sklicevanja na pravo Unije v izstopnem sporazumu pomeni tudi spoštovanje sprememb zakonodaje EU, ki so bile sprejete do zadnjega dne prehodnega obdobja. Nazadnje sporazum določa tudi, da Združeno kraljestvo ob koncu prehodnega obdobja preneha uporabljati vse podatkovne baze in omrežja EU, razen če ni izrecno določeno drugače.

Pravice državljanov

Pravica vsakega državljana EU in njegovih družinskih članov, da živijo, delajo ali študirajo v kateri koli državi članici EU, je med temelji EU. Številni državljani EU in Združenega kraljestva so se odločili za življenje na podlagi pravic, povezanih s prostim gibanjem po pravu Unije.

Zaščita življenjskih odločitev teh državljanov in njihovih družinskih članov je bila prva prednostna naloga od začetka pogajanj, pomembnih tudi za Slovenijo. Izstopni sporazum tako zagotavlja pravico do prebivanja in nadaljevanja sedanjih dejavnosti za več kot 3 milijone državljanov EU v Združenem kraljestvu ter več kot 1 milijon državljanov Združenega kraljestva v državah EU.

Izstopni sporazum ščiti tako državljane EU, ki prebivajo v Združenem kraljestvu, kot tudi državljane Združenega kraljestva, ki ob koncu prehodnega obdobja prebivajo v eni od 27 držav članic EU. Izstopni sporazum ščiti tudi družinske člane, ki jim je podeljena pravica po zakonodaji EU (sedanji zakonci in registrirani partnerji, starši, stari starši, otroci, vnuki in osebe v trajnem razmerju), ki še ne živijo v isti državi in se svojcem lahko pridružijo v prihodnosti. Otroci so s sporazumom zaščiteni ne glede na to, ali so rojeni pred izstopom Združenega kraljestva iz EU ali po njem.

Državljani Unije in državljani Združenega kraljestva ter njihovi družinski člani lahko tako še naprej pod enakimi pogoji živijo, delajo ali študirajo v Združenem kraljestvu oziroma EU. Pri tem je v celoti prepovedana vsakršna diskriminacija na podlagi državljanstva. Edine omejitve, ki se uporabljajo, so tiste, ki izhajajo iz prava EU ali izstopnega sporazuma.

Materialni pogoji prebivanja (kot izhajajo iz direktive o prostem gibanju (Direktiva 2004/38/ES)) v času veljavnosti izstopnega sporazuma ostajajo enaki kot do zdaj. Pravico do prebivanja do petih let imajo tisti, ki delajo ali imajo zadostna finančna sredstva in zdravstveno zavarovanje, pravico do stalnega prebivališča pa imajo tisti, ki so v državi zakonito prebivali pet let. Državljani EU in državljani Združenega kraljestva izpolnjujejo te pogoje, če so:
 • delavci ali samozaposleni,
 • imajo zadostna finančna sredstva in zdravstveno zavarovanje,
 • so družinski člani druge osebe, ki izpolnjuje te pogoje,
 • so že pridobili pravico do stalnega prebivališča.

Prav tako so zaščiteni vsi tisti, ki do konca prehodnega obdobja še niso pridobili pravice do stalnega prebivališča - če ne živijo v državi gostiteljici najmanj pet let - in bodo lahko še naprej prebivali v državi gostiteljici ter pridobili pravico do stalnega prebivanja tudi po izstopu Združenega kraljestva iz EU. Podobno bodo tudi državljani EU in državljani Združenega kraljestva, ki prihajajo v državo gostiteljico v prehodnem obdobju, uživali enake pravice in obveznosti kot tisti, ki so prispeli v državo gostiteljico pred 30. marcem 2019.

Ohranjene so tudi pravice delavcev in samozaposlenih oseb: priznane ostanejo njihove poklicne kvalifikacije, pravica do pomoči za zaposlovanje pod enakimi pogoji kot veljajo za državljane države gostiteljice, pravica do enake obravnave v zvezi s pogoji iz zaposlovanja in dela, pravice do socialnih in davčnih ugodnosti, kolektivne pravice ter pravice otrok do dostopa do izobraževanja. Izstopni sporazum ščiti tudi pravice obmejnih delavcev ali obmejnih samozaposlenih oseb v državah, v katerih delajo.

Sporazum o izstopu določa tudi pravila o usklajevanju socialne varnosti. Upravičenci ohranijo svojo pravico do zdravstvenega varstva, pokojnin in drugih socialnovarstvenih dajatev. Če so upravičeni do denarne pomoči v eni državi, jo bodo lahko sprejeli, tudi če se bodo odločili za življenje v drugi državi.

Določila glede ločitve

Izstopni sporazum zagotavlja urejen izstop na področju delovanja politik notranjega trga. Sporazum tako določa, da blago, ki je bilo zakonito dano na trg v EU ali Združenem kraljestvu pred koncem prehodnega obdobja, lahko še naprej prosto kroži na teh trgih in med njimi, dokler ne doseže končnih uporabnikov. Izjema je kroženje živih živali in živalskih proizvodov. Sporazum zagotavlja, da se blago, ki je že bilo dano na trg, še naprej daje na voljo na trgu Združenega kraljestva in enotnem trgu EU po koncu prehodnega obdobja. To velja za vse blago v okviru prostega pretoka blaga, kakor je določeno v Pogodbi o delovanju Evropske unije. Podobno velja tudi za premike blaga glede na carinske, davčne in trošarinske namene.

Ohrani se zaščita pravic intelektualne lastnine EU (blagovne znamke, registrirane pravice načrtovanja, žlahtniteljske pravice in druge). EU in Združeno kraljestvo sta se tudi strinjala, da bo v Združenem kraljestvu po izstopu ostalo zaščitenih več kot 3000 izdelkov z geografskimi označbami EU.

Določila sporazuma se nanašajo tudi na prenehanje veljavnih policijskih in sodnih postopkov v kazenskih zadevah ter tekočih postopkov pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah. Izstopni sporazum tako določa, da se zakonodaja EU v čezmejnih civilnih sporih še naprej uporablja za pravne postopke, ki se začnejo pred koncem prehodnega obdobja, in da se ustrezna zakonodaja EU o priznavanju in izvrševanju sodnih odločb še naprej uporablja glede sodb, izrečenih pred koncem prehodnega obdobja.

V obdobju članstva so zasebni in javni organi Združenega kraljestva prejeli osebne podatke od družb in uprav v drugih državah članicah. V zvezi s tem izstopni sporazum določa, da mora Združeno kraljestvo po koncu prehodnega obdobja še naprej uporabljati pravila EU o varstvu podatkov v zvezi s prejetimi podatki.

Dogovorjena so pravila za zagotavljanje pravne varnosti pri postopkih javnih naročil, ki čakajo na konec prehodnega obdobja in jih je treba izpolniti v skladu z zakonodajo EU.

V zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Euratoma je Združeno kraljestvo prevzelo svojo izključno odgovornost za stalno izvajanje jedrskih zaščitnih ukrepov in mednarodno zavezanost prihodnjemu režimu, ki zagotavlja pokritost in učinkovitost, enakovredno veljavni ureditvi Euratoma.

Sodišče Evropske unije (EUCJ) bo še naprej imelo pristojnost za sodne postopke v zvezi z Združenim kraljestvom, registrirane pred koncem prehodnega obdobja, ti postopki pa se morajo nadaljevati, dokler ne bo sprejeta dokončna zavezujoča sodba. To vključuje vse faze postopkov, vključno s pritožbami ali napotitvami nazaj na Splošno sodišče. Določeno je tudi, da Evropska komisija, v štirih letih od konca prehodnega obdobja, pred Sodiščem Evropske unije lahko predloži nove primere kršitev proti Združenemu kraljestvu v zvezi s kršitvami prava Unije, do katerih je prišlo pred koncem prehodnega obdobja. Enako pravico obdrži tudi Združeno kraljestvo. Za upravne postopke se postopki v teku še naprej obravnavajo v skladu s pravili Unije.

Določitev prehodnega obdobja

Izstopni sporazum določa prehodno obdobje do konca leta 2020. Uporaba zakonodaje EU v tem obdobju bo nacionalnim upravam in podjetjem dala čas, da se pripravijo na nov odnos, EU in Združenemu kraljestvu pa bo zagotovila čas za pogajanja o prihodnjem odnosu.
Obdobje prehoda naj bi se končalo 31. decembra 2020, kar sovpada s koncem sedanjega dolgoročnega proračuna EU (večletni finančni okvir 2014-2020).

V tem obdobju se celotni pravni red Unije še naprej uporablja za Združeno kraljestvo in v Združenem kraljestvu, kot da bi bilo država članica. To pomeni, da Združeno kraljestvo še naprej sodeluje v carinski uniji EU in na enotnem trgu (z vsemi štirimi svoboščinami) ter z vsemi politikami Unije. Vse spremembe pravnega reda Unije bodo veljale za združeno kraljestvo in v Združenem kraljestvu. Uporabljajo se vsi obstoječi instrumenti in strukture za urejanje, proračun, nadzor, sodstvo in izvrševanje Unije, vključno s pristojnostjo Sodišča EU.

V prehodnem obdobju mora Združeno kraljestvo spoštovati trgovinsko politiko EU in bo zavezano izključni pristojnosti Unije, zlasti v zvezi s skupno trgovinsko politiko. Prav tako bo ostalo zavezano obveznostim, ki izhajajo iz vseh mednarodnih sporazumov EU. Na področju trgovine to pomeni, da tretje države ohranjajo enak dostop do trga Združenega kraljestva. V tem obdobju Združeno kraljestvo ne more sklepati novih sporazumov na področjih izključne pristojnosti Unije, razen če mu to ne odobri EU. Združeno kraljestvo zavezujejo tudi odločitve o ribolovnih možnostih do konca prehodnega obdobja.

Združeno kraljestvo od datuma izstopa (31. 1. 2020) ne bo več del odločanja v EU ter ne bo več zastopano v institucijah, agencijah in organih EU. Prav tako v institucijah, agencijah in organih EU ne bo več zastopano z osebami, ki jih imenuje oziroma so bile izvoljene s strani Združenega kraljestva.

Izstopni sporazum vključuje možnost, da skupni odbor podaljša prehodno obdobje. To možnost je mogoče uporabiti samo enkrat, skupni odbor pa mora o tem odločiti pred 1. julijem 2020. V primeru podaljšanja prehodnega obdobja je predviden tudi pošten finančni prispevek Združenega kraljestva v proračun EU.

V prehodnem obdobju za Združeno kraljestvo velja tudi skupna zunanja in varnostna politika. Izvajati mora omejevalne ukrepe Unije ali sprejeti odločitve v prehodnem obdobju ali podpreti izjave in stališča EU v tretjih državah in mednarodnih organizacijah. Združeno kraljestvo ima možnost sodelovati pri projektih skupne zunanje in varnostne politike, vključno z Evropsko obrambno agencijo, vendar brez vloge odločanja.

V prehodnem obdobju se še naprej uporabljajo vsi elementi politike pravosodja in notranjih zadev. V prehodnem obdobju bo Združeno kraljestvo zavezano tudi obveznostim, ki izhajajo iz vseh mednarodnih sporazumov EU, vključno z večstranskimi mešanimi sporazumi. Ti zagotavljajo tudi integriteto in enotnost enotnega trga EU in carinske unije. EU bo svoje mednarodne partnerje in druge pogodbenice obvestila o mednarodnih sporazumih o posledicah umika Združenega kraljestva iz EU.

Določila glede finančne poravnave

V skladu s sporazumom bo Združeno kraljestvo upoštevalo svoj delež financiranja vseh obveznosti, ki so bile prevzete med članstvom v Uniji, v zvezi s proračunom EU (in zlasti večletnega finančnega okvira 2014-2020, vključno za plačila, ki se bodo zgodila po koncu prehodnega obdobja v zvezi z zaprtjem programov), Evropsko investicijsko banko, Evropsko centralno banko, Skladom za begunce v Turčiji, skrbniškimi skladi EU, agencijami Sveta in Evropskega razvojnega sklada. V zvezi s tem so se pogajalci Evropske komisije in Združenega kraljestva dogovorili o pošteni metodologiji za izračun obveznosti Združenega kraljestva v okviru njegovega umika.

Tako se bodo vsi projekti in programi EU financirali, kot je predvideno v sedanjem večletnem finančnem okviru (2014-2020). To zagotavlja gotovost vsem upravičencem programov EU, vključno z upravičenci iz Združenega kraljestva, ki bodo še naprej imeli koristi od programov EU do njihovega zaprtja.

Združeno kraljestvo bo v proračun EU v obdobju 2019 in 2020 prispevalo svoj delež, kot da bi ostalo država članica. Za obveznosti po letu 2020 se bo delež določil kot razmerje med lastnimi sredstvi, ki jih je Združeno kraljestvo zagotovilo v obdobju 2014-2020, in lastnimi sredstvi, ki so jih zagotovile vse države članice (vključno z Združenim kraljestvom) v istem obdobju. To pomeni, da je britanski rabat vključen v delež Združenega kraljestva.

Splošna struktura upravljanja izstopnega sporazuma

Izstopni sporazum predvideva načine zagotavljanja njegovega učinkovitega upravljanja ter njegovo izvajanje in izvrševanje, vključno z ustreznimi mehanizmi za reševanje sporov.

EU in Združeno kraljestvo sta se najprej dogovorila o neposrednem učinku in prevladi izstopnega sporazuma pod enakimi pogoji, kot veljajo v pravu Unije. Dogovorjeno je tudi, da je Sodišče EU končni arbiter za zadeve, povezane s pravom EU. Pomembni deli sporazuma o izstopu temeljijo na pravu Unije, da se zagotovi urejeni izstop. Zato je še toliko pomembneje, da veljajo isti pravni učinki, metode in načela razlage kot za pravo Unije.

Za izvajanje sporazuma in njegovo interpretacijo oziroma reševanje sporov je predvideno oblikovanje skupnega odbora. Ta v primeru spora izvede začetno politično posvetovanje. Če ni mogoče najti rešitve, lahko katera koli stranka spor predloži v zavezujočo arbitražo. Če gre za vprašanje prava EU, o tem odloči Sodišče EU. Skladno z določili sporazuma je odločitev arbitražnega senata zavezujoča za obe strani.

Protokol o Irski in Severni Irski

Protokol o Irski in Severni Irski oblikuje rešitev za režim na edini kopenski meji med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Spremembe določajo nov carinski aranžma (5. člen protokola). Nadzor nad trgovino med Veliko Britanijo in Severno Irsko se opravlja okrog otoka, ne na sami fizični meji med deloma otoka oziroma v bližini. Severna Irska pravno ostaja del carinskega območja Združenega kraljestva in bo deležna koristi morebitnih trgovinskih sporazumov, ki jih bo sprejemalo Združeno kraljestvo. Po drugi strani Severna Irska ostaja vstopna točka na notranji trg EU in je s tem zavezana upoštevati vso carinsko zakonodajo EU za blago, ki bi lahko vstopilo na enotni trg EU. V tem primeru bodo britanske oblasti izvajale carinsko tarifo EU. Možne bodo tudi nekatere izjeme za blago za osebno rabo (npr. ob preselitvah) in blago, ki se porabi na Severnem Irskem. Izhodišče pri nadzoru je, da je vse blago, ki prihaja iz Velike Britanije v Severno Irsko, "tvegane narave".

Severna Irska bo skladno s sporazumom v asimetričnem režimu za zunanjo trgovino. Tretje države bodo (v skladu s sklenjenimi sporazumi Združenega kraljestva) blago iz Severne Irske lahko obravnavale kot blago iz Združenega kraljestva. Obratno ne bo veljalo; trg Severne Irske za uvoz bo obravnavan kot trg EU, za katerega veljajo sporazumi EU (vključno s pravili o izvoru blaga in preferenčnimi tarifami). Glede pravil o izvoru blaga, ki izvira iz Severne Irske (je tam proizvedeno oziroma uvoženo iz tretje države po pravilih carinskega zakonika), nadzor ni predviden. Na trg EU tako blago, ki ni proizvedeno na Severnem Irskem oz. uvoženo po pravilih EU, ne more priti.

Sporazum določa oblikovanje skupnega odbora, ki mora do konca prehodnega obdobja odločati o merilih za določitev tveganj za primer prehoda neavtoriziranega blaga iz Severne Irske v EU. Če skupni odbor ne odloči (odločitev se bo sprejemala s soglasjem), velja, da ne more biti izjem od splošnega pravila. Vloga Sodišča EU ostane nespremenjena oziroma se okrepi, enako velja za vlogo Evropske komisije. Protokol sicer predvideva tudi nekaj izjem, ki pa niso del carinske zakonodaje EU.

Za Združeno kraljestvo je pomembno določilo demokratičnega soglasja (18. člen protokola). Ta rešitev je rezultat dvostranskih pogajanj med Združenim kraljestvom in Republiko Irsko. Rešitev predvideva, da bo Severna Irska najmanj štiri leta po koncu prehodnega obdobja upoštevala zakonodajo EU na ustreznih področjih. Pred koncem obdobja štirih let bo skupščina Severne Irske (Stormont) imela možnost, da odloči, da režim iz protokola za Severno Irsko ne velja več. V tem primeru se lahko začne dvoletno obdobje za dogovor o drugačni ureditvi. Če dogovora ne bo, meja med Severno Irsko in Irsko postane običajna zunanja meja Unije. Glede na obliko dosežene večine, ki bi potrdila nadaljevanje režima, se v primeru pozitivnega glasu veljavnost protokola podaljša za osem let (tako imenovana dvojna večina, ki ima podporo v obeh skupnostih) ali za štiri leta (tako imenovana enostavna večina). Tak postopek časovno ni omejen. Rešitev je pomembna, ker preprečuje, da bi manjšina lahko izglasovala konec veljavnosti protokola. Če odločitev Stormonta ne bi bila sprejeta, režim protokola ostane nespremenjen.

Suverene cone na Cipru

Namen protokola je zagotoviti, da se bo na suverenih conah še naprej uporabljalo pravo EU na področjih, določenih v protokolu 3 k ciprskemu aktu o pristopu, in to brez motenj ali izgubljanja pravic, zlasti za približno 11.000 ciprskih civilistov, ki živijo in delajo na področjih suverenih con. To velja za številna področja politike, kot so obdavčenje, blago, kmetijstvo, ribištvo ter veterinarska in fitosanitarna pravila. Protokol prinaša odgovornost Republiki Ciper za izvajanje in izvrševanje zakonodaje Unije v zvezi z večino področij, za katera veljajo, z izjemo varnosti in vojaških zadev.

Gibraltar

Glede statusa Gibraltarja so potekala dvostranska pogajanja med Španijo in Združenim kraljestvom. Oblikovan je bil paket z dvostranskimi memorandumi o soglasju med Španijo in Združenim kraljestvom glede Gibraltarja. Ti določajo dvostransko sodelovanje na področju pravic državljanov, tobaka in drugih proizvodov, okolja, policije in carinskih zadev ter dvostranski sporazum o obdavčitvi in zaščiti finančnih interesov.

V zvezi s pravicami državljanov protokol določa podlago za upravno sodelovanje med pristojnimi organi za izvajanje preklica v zvezi z ljudmi, ki živijo na območju Gibraltarja, zlasti obmejnih delavcev. Protokol o varstvu okolja in ribolovu ter sodelovanju v policijskih in carinskih zadevah vzpostavlja podlago za upravno sodelovanje med pristojnimi organi. Ustanovljen je tudi specializirani odbor za nadzor nad uporabo tega protokola.

Če imate kot državljan ali predstavnik podjetja dodatno vprašanje o posledicah brexita, ga lahko posredujete na brexit.mzz@gov.si.

Vir: www.gov.si