Javno povabilo za skupinsko sejemsko predstavitev na mednarodnem investicijsko-nepremičninskem sejmu EXPO REAL 2023

petek, 19. maj 2023


SPIRIT Slovenija je objavil javno povabilo za predstavitev tržno zanimivih investicijskih projektov in tehnoloških rešitev za sektor nepremičnin s strani inovativnih tehnoloških podjetij, ki se bodo skupaj predstavila na razstavnem prostoru SPIRIT Slovenija na sejmu EXPO REAL 2023 v Münchnu.
 

Namen in predmet javnega povabila

Namen javnega povabila je izvajanje uspešne promocije Slovenije kot lokacije za tuje neposredne investicije s pomočjo predstavitve tržno zanimivih investicijskih projektov in tehnoloških rešitev za sektor nepremičnin na izbranih mednarodno investicijsko-nepremičninskih sejmih v tujini.

Predmet javnega povabila je predstavitev tržno zanimivih investicijskih nepremičninskih projektov in tehnoloških rešitev za sektor nepremičnin, ki se bodo skupaj predstavila na razstavnem prostoru SPIRIT Slovenija na sejmu EXPO REAL 2023 v Münchnu.
 

Zakaj EXPO REAL?

 
 • Poteka že od leta 1998.
 • Velja za največji in najodmevnejši investicijsko-nepremičninski sejem na območju Evropske unije.
 • Na 54.000 kvadratnih metrih oz. v sedmih sejemskih halah se bo predstavljajo preko 2.000 razstavljavcev.
 • Sejem je leta 2021 obiskalo 19.200 udeležencev iz 52 držav in okoli 1.000 predstavnikov medijev, sicer pa je bil povprečni obisk v letih pred pandemijo več kot 45.000 obiskovalcev iz več kot 75 držav.
 • V času sejma se bo odvijal bogat konferenčni program z uglednimi govorci, izvedenih bo več kot 140 konferenc in okroglih miz, na katerih bo nastopilo več kot 300 strokovnjakov iz relevantnih sektorjev.

Za več informacij o sejmu: https://exporeal.net/en/.

SPIRIT Slovenija izbranim prijaviteljem zagotavlja pripravo in izvedbo skupinskega nastopa ter podporo pri predstavitvi na sejmu EXPO REAL 2023 s ciljem doseči uspešno promocijo investicijskih nepremičninskih projektov in tehnoloških rešitev. SPIRIT Slovenija bo za izbrane prijavitelje zakupila razstavni prostor, izbrala postavljavca stojnice in krila stroške ene vstopnice na izbranega prijavitelja. Nosilci izbranih investicijskih nepremičninskih projektov  in tehnoloških rešitev bodo krili stroške vpisa v katalog, stroške izdelave lastnega promocijskega gradiva (promocijske brošure in predstavitve projekta), stroške lastnega prevoza in nočitev ter morebitne druge stroške sejemskega nastopa.

Javna agencija SPIRIT Slovenija bo omogočila predstavitev največ 8 (osmim) podjetjem oz. nosilcem projektov s tržno zanimivimi investicijskimi projekti ali tehnološkimi rešitvami za nepremičninski sektor. Izbranim podjetjem bo SPIRIT Slovenija zagotovila možnost skupinskega nastopa v okviru mednarodnega investicijsko-nepremičninskega sejma EXPO REAL 2023.
 

Področje javnega povabila

Promocija in trženje investicijskih projektov in tehnoloških rešitev za nepremičninski sektor nepremičnin na mednarodnem investicijsko-nepremičninskem sejmu v tujini.
 

Pogoji za prijavo

Na javno povabilo se lahko prijavijo pravne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali pravne osebe javnega prava, ki imajo tržno zanimive investicijske projekte in ki razvijajo tehnološke rešitve za nepremičninski sektor ter jih želijo predstaviti na mednarodnih investicijsko-nepremičninskih sejmih v tujini in promovirati Slovenijo kot lokacijo za visoko tehnološke tuje neposredne investicije.

Sejmar Messe München GmbH ima ekskluzivno pravico izbora sorazstavljavcev, ki morajo s svojimi rešitvami ustrezati vsaj enemu izmed sektorjev navedenih in opisanih na https://exporeal.net/en/trade-fair/exhibitor-directory/exhibitors-sectors/. Končno odločitev, ali prijavitelj lahko nastopi kot sorazstavljavec na sejmu EXPO Real, sprejme sejmar.


Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:
 
 • poravnati stroške obvezne komunikacijske pristojbine (communication fee) v višini 950 EUR na podjetje,
 • poravnati stroške vpisa v katalog razstavljavcev (t. i. »Co-exhibitor«) in sicer
 • v višini 950 EUR na podjetje za prijave do 29. 6. 2023 oz.
 • v višini 1.500 EUR na podjetje za prijave med 30. 6. 2023 in 31. 8. 2023
 • višina stroška je odvisna od datuma prijave, po 31. 8. 2023 prijave niso več mogoče,
 • na lastne stroške zagotoviti celovito in strokovno predstavitev tehnološke rešitve za nepremičninski sektor z ustreznim promocijskim gradivom,
 • aktivno sodelovati pri predstavitvi svoje prijavljene tehnološke rešitve obiskovalcem sejma z zagotovitvijo najmanj enega predstavnika v času trajanja sejma,
 • najkasneje do 30. oktobra 2023 poslati SPIRIT Slovenija kratko poročilo o uspešnosti sejemskega nastopa z navedbo števila opravljenih sestankov s potencialnimi investitorji in pridobljenih kontaktov ter rezultatov predstavitve tehnološke rešitve za nepremičninski sektor (število in vrednost sklenjenih poslov ter ponudb za sodelovanje),
 • dovoliti objavo prijavljenih tehnoloških rešitev na spletnem portalu: www.sloveniabusiness.eu in drugih portalih agencije.
 

Rok za oddajo prijav

Prijave morajo prispeti na SPIRIT Slovenija, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, najkasneje do 12.6.2023, do 13.00 ure v zaprti ovojnici, na katero se nalepi »naslovnico za vlogo« iz obrazca št. 3.

Prijave bomo sprejemali do zapolnitve razpoložljivega razstavnega prostora (upošteva se vrstni red prijav) oziroma do zgoraj navedenega roka za prijavo.

Če se prijava pošlje po pošti, se za dan in uro, ko je SPIRIT prejel prijavo, štejeta dejanski dan in ura prejema prijave.

Prijave so lahko oddane tudi osebno v glavni pisarni SPIRIT na lokaciji Verovškova 60, 1000 Ljubljana (v času uradnih ur med 9. in 13. uro) do navedenega datuma in ure za oddajo prijav.

Obravnavane bodo samo pravočasne prijave. Prijave, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo zaprte vrnjene predlagateljem.
 

Dodatne informacije

Morebitna vprašanja je potrebno poslati na elektronski naslov: info@sloveniabusiness.eu s pripisom »Sejem EXPO REAL 2023«. Vprašanja morajo na navedeni elektronski naslov prispeti najpozneje do vključno 5. 6. 2023. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati odgovora, če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija bo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si objavil odgovore na vprašanja v roku treh (3) delovnih dni po prejemu vprašanja pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.
 

Elektronski dokumenti

 

Preberite tudi:

EXPO REAL 2023: Slovenski investicijski projekti in tehnološke rešitve zanimivi za mednarodne investitorje