Modernizacija sporazuma med EU in Mehiko odpira nove možnosti za sodelovanje

torek, 23. junij 2020


Mehika je po obsegu blagovne menjave 51. zunanjetrgovinska partnerica Slovenije (leta 2018: 46). Vrednost skupne blagovne menjave je v letu 2019 znašala 86,5 mio EUR, kar predstavlja upad za 15 % v primerjavi z letom 2018. V strukturi blagovne menjave velja izpostaviti velik delež slovenskega izvoza, ki močno presega uvoz iz Mehike. Izvoz, 76,7 mio. EUR, se je zmanjšal za 13%, kar uvršča Mehiko na 42. mesto med izvoznimi partnericami. Uvoz v vrednosti  9,8 mio EUR, se je v letu 2019 zmanjšal za 25 %, kar uvršča Mehiko na 66. mesto slovenskimi med uvoznimi partnericami.

Negativne trende v letu 2019 opazimo tudi na področju storitev, saj se je obseg storitev v letu 2019 zmanjšal za 9 % v primerjavi z letom 2018 in je dosegel vrednost 6,2 mio EUR.

Mehika je sicer 15. največji svetovni trg, po kupni moči (purchasing power parity) pa je celo na 11. mestu. To pomeni, da gre za veliko in razvejano gospodarstvo, ki nudi velike priložnosti. Mehika sicer v zadnjih dveh letih beleži počasnejšo gospodarsko rast, saj se je v letu 2019 gospodarska rast celo za 0,1 % zmanjšala, kriza zaradi COVID 19 pa je položaj še poslabšala. Padec gospodarske rasti v letu 2019 je lahko vsaj delno pripisati  odnosom z ZDA, ki so Mehiški najpomembnejši zunanjetrgovinski in gospodarski partner. Ponovna pogajanja o NAFTA so se vlekla nekaj let, kar je povzročalo negotovost tudi na strani vlagateljev v mehiško gospodarstvo, saj niso vedeli, kaj bo nov sporazum pomenil. Novi sporazum USMCA (US Mexico Canada Agreement) bo stopil v veljavo s 1. 7. 2020. Pomeni nadgradnjo in modernizacijo predhodnega sporazuma, saj so vanj vključena tudi poglavja glede digitalnih storitev in e-commerce, finančnih storitev, okoljskih in delovnih standardov, zaščite intelektualne lastnine,  če omenimo le najbolj ključne spremembe. Velika je tudi sprememba glede pravil o poreklu blaga za avtomobile, kjer se je delež blaga, ki mora biti proizveden v S Ameriki, povečal na 75 % (prvotno 60 %), prav tako se bodo v skladu s sporazumom morale povečati plače, kar pomeni velik izziv za avtomobilsko industrijo.

Opozorili bi tudi na modernizacijo sporazuma med EU in Mehiko, ki je blizu podpisa, ki bo odprl nove možnosti za sodelovanje s to državo.

Med najpomembnejšimi sektorji je avtomobilska industrija, saj so tam prisotni skoraj vsi svetovni avtomobilski proizvajalci. Mehika je sicer izhodišče za trg USMCA in tudi za širšo Latinsko Ameriko. Zelo močni so tudi maquiladores, podjetja, ki predelujejo surovine in sestavne dele za ostalo industrijo v Mehiki in širše.

Zelo pomemben industrijski sektor je elektronska in IT industrija, ki se je v zadnjih desetletjih hitro razvijala in je sedaj na 6. mestu v svetovnem merilu. Hitro se razvija tudi proizvodnja medicinske opreme, kjer Mehika postaja eden od najpomembnejših proizvajalcev.

V zadnjem času je Mehika začela razvijati tudi letalsko in vesoljsko industrijo, kjer tesno sodeluje z ameriškimi partnerji. Mehika je tudi pomemben proizvajalec nafte in plina.

V zadnjem času posvečajo več pozornosti tudi kmetijstvu ter živilski industriji, katerih obseg želijo povečati, pri tem pa rabijo tako dobre prakse kot opremo, ki je potrebna za kmetijsko proizvodnjo in prehrambeno industrijo.

Mehika je sicer načrtovala izgradnjo večjih infrastrukturnih projektov (npr. 3. terminal Letališča v Mexico Cityju, železniška proga, naftna industrija), vendar prihaja do zamika pri izvedbi teh projektov, projekt letališča je sedaj celo ustavljen.

Kriza zaradi COVID-19 je mehiško gospodarstvo zelo prizadela, tako kot veliko drugih držav, vendar to vseeno še vedno ostaja zanimiv trg za slovenska podjetja, tudi zaradi sporazumov, ki še dodatno odpirajo ta velik trg, ki je lahko tudi vstopna točka za širšo regijo.

Pripravila:
Metka Urbas
ekonomska svetovalka
Veleposlaništvo v Washingtonu
E: metka.urbas@gov.si