Nova uredba predsednika vlade - DPCM z dne 26. aprila: faza 2

sreda, 29. april 2020


Po tiskovni konferenci z dne 26. aprila, je bila v Uradnem listu objavljena nova uredba predsednika vlade. Določbe uredbe začnejo veljati od 4. maja 2020 do 18. maja 2020. Če so dežele sprejele bolj omejevalne ukrepe, ostanejo v veljavi.

Najpomembnejše novosti za podjetja so sledeče:
 
Nujni ukrepi za preprečevanje okužbe na celotnem nacionalnem ozemlju (člen 1)
a) dovoljena so samo potovanja, ki so motivirana z dokazanimi delovnimi potrebami ali nujnimi razmerami, oz. zaradi zdravstvenih razlogov in se štejejo za potrebna premikanja za srečanje s sorodniki, pod pogojem, da se spoštuje prepoved zbiranja in razmik ter da se uporablja zaščita dihal; vsekakor je prepovedano premikanje ali potovanje z javnimi ali zasebnimi prevoznimi sredstvi v drugo deželo, razen tiste, v kateri se trenutno nahajajo, razen dokazanih delovnih potreb, absolutne nuje ali iz zdravstvenih razlogov; v vsakem primeru je dovoljena vrnitev na dom ali prebivališče;

b) osebe s simptomi okužbe dihal in zvišano telesno temperaturo (nad 37,5 °C) morajo ostati na svojem domu in čim bolj omejiti socialne stike; obrniti se morajo na svojega zdravnika;

c) Absolutno prepovedan je vsak odhod od doma za osebe, za katere velja ukrep karantene ali so pozitivne na virus;

d) prepovedane so vse oblike zbiranja ljudi na javnih in zasebnih krajih; župan lahko odredi začasno zaprtje določenih območij, na katerih ni mogoče drugače zagotoviti skladnosti z določbami;

e) javni dostop do parkov, vil in javnih vrtov je dovoljen ob doslednem spoštovanju določb črke d) ter medosebne varnostne razdalje enega metra; župan lahko odredi začasno zaprtje določenih območij, na katerih ni mogoče zagotoviti skladnosti z določbami te črke; igrišča za otroke so zaprta;

f) igra ali rekreacija na prostem ni dovoljena; dovoljene so individualne športne ali telesne dejavnosti ali s spremljevalcem za mladoletnike ali osebe, ki niso povsem samozadostne, pod pogojem, da v vsakem primeru spoštujejo medosebno varnostno razdaljo vsaj dveh metrov za športne in vsaj enega metra za katero koli drugo dejavnost;

g) odpovedane so športne prireditve in tekmovanja vseh vrst in disciplin v javnih ali zasebnih prostorih.

h) zaprta so smučišča;

i) Začasno odpovedani so kjerkoli organizirani dogodki, prireditve in predstave kakršne koli vrste, tudi kulturne, rekreacijske, športne, verske in sejemske narave, tako javne kot zasebne prireditve, kot npr. javne in zasebne zabave, tudi v zasebnih domovih, prireditve katere koli vrste in obsega, kinodvorane, gledališča, lokali, plesne šole, igralne sobe, dvorane za stave in dvorane za bingo, diskoteke in podobni prostori; v teh krajih so vse dejavnosti začasno prekinjene;

j) storitve odpiranja muzejev in drugih zavodov in krajev kulture za javnost so prekinjene;

k) prekinjene so izobraževalne storitve za otroke kot jih predvideva 2. člen zakonske uredbe z dne 13. aprila 2017, št. 65 in didaktične dejavnosti v šolah vseh ravni, pa tudi visokošolske dejavnosti, vključno z univerzami in ustanovami za visoko umetniško, glasbeno in koreografsko usposabljanje, strokovnimi tečaji, mojstrskimi tečaji za zdravstvene poklice in univerze za starejše, pa tudi strokovni tečaji in izobraževalne dejavnosti, ki jih izvajajo drugi javni organi, vključno z lokalnimi in lokalnimi oblastmi ter zasebniki, ob tem da ostaja možnost izvajanja dejavnosti usposabljanja na daljavo.

l) odpovedani so izobraževalni izleti, izmenjave ali pobratenja, vodeni ogledi in kakorkoli poimenovana izobraževalna potovanja, ki jih načrtujejo šole vseh ravni;

s) vsako konferenčno in kongresno dejavnost se odloži na termine po 17. maju;

t) v vseh možnih primerih se za sestanke uporabijo metode povezave na daljavo

u) dejavnosti telovadnic, športnih centrov, bazenov, plavalnih centrov, wellness centrov, zdravilišč (razen storitev, ki spadajo pod osnovno asistenco), kulturnih centrov, socialnih centrov, centrov za prosti čas;

z) začasno je prekinjena dejavnost prodaje na drobno, razen za prodajo hrane in osnovnih potrebščin, opredeljenih v Prilogi 1, tako v okviru sosedskih trgovin kot tudi v srednji in veliki distribuciji, vključno s trgovskimi centri, v primeru, da je dostop omogočen izključno do zgoraj omenjenih dejavnosti.

Ne glede na vrsto dejavnosti so zaprte tržnice, razen dejavnosti, namenjenih izključni prodaji živil. Časopisni kioski, prodajalne s tobačnimi izdelki, lekarne in paralekarne ostajajo odprte. Vsekakor je treba zagotoviti spoštovanje medosebne varnostne razdalje enega metra;

aa) dejavnosti gostinskih storitev (vključno z bari, lokali, restavracijami, prodajalnami sladoleda, slaščičarnami) so prekinjene z izjemo menz in neprekinjene catering gostinske storitve na pogodbeni osnovi, ki zagotavljajo medosebno varnostno razdaljo enega metra. Gostinska ponudba z dostavo na dom v skladu s higienskimi in zdravstvenimi standardi za embaliranje in prevozne dejavnosti je dovoljena; temu gre dodati še restavracije, ki nudijo storitev take-away ob  zagotavljanju spoštovanja medosebne varnostne razdalje enega metra, prepoved uživanja izdelkov znotraj prostorov same restavracije in prepoved postajanja v neposredni bližini obrata;

bb) zaprti so lokali s hrano in pijačo, ki se nahajajo znotraj železniških postaj in ob jezerih ter v  bencinskih črpalkah, razen tistih, ki so nameščene ob avtocestah in ki lahko prodajo le izdelke za odvoz, ki jih je mogoče uživati zunaj lokala; lokali, ki se nahajajo v bolnišnicah in letališčih, ostajajo odprti, z obveznostjo zagotavljanja spoštovanja medosebne varnostne razdalje vsaj enega metra;

cc) prekinjene so dejavnosti, povezane z osebnimi storitvami (vključno s frizerji, brivci, kozmetičarji), razen tistih, ki so opredeljene v Prilogi 2, ki vključuje iste dejavnosti osebnih storitev, kot jih vsebuje Priloga 2 k uredbi predsednika vlade z dne 10. aprila 2020;

dd) Podjetja, katerih dejavnosti niso prekinjene, morajo poleg medosebne razdalje enega metra zagotoviti, da je dostopanje postopno in da se kupcem prepreči ostajanje v prostorih za več kot časa, kot je potrebno za nakup blaga. Priporoča se tudi uporaba ukrepov iz Priloge 5;
ee) ob upoštevanju higienskih in zdravstvenih predpisov so zagotovljene bančne, finančne in zavarovalniške storitve ter dejavnosti kmetijskega, živinorejskega in živilskopredelovalnega sektorja, vključno z dobavnimi verigami, ki nudijo blago in storitve;

ff) Predsedniki Dežel nadaljujejo s programiranjem linijskih in nelinijskih   lokalnih javnih prevozov z omejevanjem in odpravo storitev ob izključnem zagotavljanju minimalnih osnovnih storitev, ki jih je treba v vsakem primeru prilagoditi, da se prepreči prenatrpanost prevoznih sredstev. Minister za promet lahko za namene zajezitve epidemije odredi omejitev in opustitev prevoznih storitev, tudi mednarodnih ter naloži posebne obveznosti za uporabnike, posadke, prevoznike in lastnike ladij;

gg) za delodajalce, tudi zasebne, je potrjena možnost, da se poslužijo t.i  “agilnega dela”, ki ga za vsako podrejeno delovno razmerje opredeljujejo členi 18 in 23 zakona št. 81/2017, tudi če ne obstajajo predvideni specifični posamezni sporazumi; obveznostim sporočanja v skladu s čl. 22 omenjenega zakona se lahko zadosti elektronsko tudi z uporabo dokumentacije, ki je na voljo na spletni strani INAIL;

hh) Z upoštevanjem zgoraj navedenega in po določbi 2. odstavka 2. člena, ki sledi, se priporoča delodajalcem, vključno s privatnimi podjetji, da spodbujajo uporabo običajnega dopusta in počitnic. V zvezi s slednjimi  je bilo pojasnjeno, da kakršni koli individualni preostanki, skupaj z dovoljenj, ki jih predvidevajo kolektivne pogodbe, ne izključujejo aktiviranja socialnih blažilcev, ki so namenjeni podjetjem;

ii) enaka načela kot v črkah gg) in hh) veljajo tudi za samostojne poklice: čim več “agilnega dela”, spodbujanje dopustov, plačani dopust za zaposlene in druga orodja, predvidena po kolektivnih pogodbah (npr. plačana dovoljenja); sprejemanje varnostnih protokolov proti okužbi in, kadar to ni mogoče, spoštovanje predvidene razdalje, uporabna zaščitnih sredstev; spodbujajo se razkuževalne dejavnosti na delovnih mestih in tudi v ta namen se uporabljajo oblike socialnih blažilcev;

Ukrepi za omejevanje okužbe v funkciji varnega izvajanja industrijskih in komercialnih dejavnosti (člen 2)
Na teritoriju celotne države so prekinjene vse dejavnosti industrijske in komercialne proizvodnje razen tistih, ki so navedene v Prilogi 3.
Prekinjene dejavnosti se lahko s poslovanjem, če so organizirane v obliki ‘agilnega dela’.
Dovoljene so dejavnosti, ki zagotavljajo komunalne storitve ali osnovne storitve (zakon 146/1990).
Dovoljena je proizvodnja, prevoz in trženje zdravil, zdravstvene tehnologije, medicinskih pripomočkov, kmetijskih in živilskih izdelkov ter funkcionalne dejavnosti za reševanje nujnih primerov. Dejavnosti, ki lahko delujejo, morajo upoštevati vsebino skupnega protokola, podpisanega 24. aprila (priloga 7), kar zadeva logistiko in prevoz posebnega protokola (priloga 8). Če se protokoli ne izvajajo, se ustavi dejavnost, dokler se ne vzpostavijo varnostni pogoji.

Za prekinjene proizvodne dejavnosti je ob tozadevnem sporočilu Prefektu dovoljen dostop do prostorov podjetja za  vzdrževanje, upravljanje plačil, čiščenje in dezinfekcijo. Ob tozadevnem sporočilu je dovoljeno tudi odpošiljanje blaga, ki leži v skladišču, ter prejem blaga in zalog (glej novico)

Podjetja, ki od 4. maja 2020 ponovno zaženejo dejavnost, lahko od 27. aprila 2020 izvedejo vse pripravljalne dejavnosti za ponovno odprtje.
Dežele spremljajo epidemiološko stanje in po potrebi lahko v dogovoru z ministrstvom za zdravje predlagajo omejevalne ukrepe na deželnem ozemlju, kjer je prišlo do poslabšanja razmer.

Informativni in preventivni ukrepi na celotnem nacionalnem ozemlju (člen 3)
Med drugimi veljajo po vsej državi naslednji ukrepi:

  • župani in stanovska združenja spodbujajo razširjanje informacij o ukrepih za varovanje zdravja in higiene iz Priloge 4 tudi v gospodarskih obratih;
  • vsem starejšim osebam ali osebam, ki trpijo za kroničnimi ali multimorbilnimi boleznimi ali s stanji prirojene ali pridobljene imunodepresije je izrecno priporočeno, da ne zapuščajo svojega doma razen v primeru stroge nuje;
  • v javnih upravah in v vseh prostorih, ki so odprti za javnost, so v skladu z določbami direktive ministra za javno upravo z dne 25. februarja 2020 zaposlenim, uporabnikom in obiskovalcem na voljo razkužilna sredstva za higieno rok


Pomembne novice glede uporabe zaščitnih sredstev za dihala
Drugi odstavek 3. člena določa, da morajo za omejevanje širjenja virusa Covid-19 posamezniki, prisotni na celotnem nacionalnem ozemlju, uporabljati zaščitna sredstva za dihal zaprtih prostorih, ki so odprti za javnost, vključno s prevoznimi sredstvi in v vsakem primeru, ko ni mogoče nenehno zagotavljati vzdrževanja fizične oddaljenosti.

Člen tudi določa, da za otroke, mlajše od šestih let, ta obveznost ne velja, kot ne velja za osebe z oblikami invalidnosti, ki niso kompatibilne z stalno uporabo maske, oz. osebe, ki imajo opravka z zgoraj omenjenimi primeri.

Naslednji, 3. odstavek istega člena pojasnjuje, da se lahko v vsakem primeru uporabljajo maske za večkratno uporabo ali maske za enkratno uporabo, oz. pralne maske, tudi izdelane doma, iz večplastnih materialov, ki zagotavljajo ustrezno oviro in hkrati udobje ter primerno zračnost, obliko in oprijem, ki omogočajo pokrivanje od brade do vrha nosu. Pravilna uporaba mask za večkratno uporabo se pridružuje drugim zaščitnim ukrepom za zmanjševanje možnosti okužbe (kot so fizična distanca in stalna in natančna higiena rok), ki ostajajo nespremenjeni in prednostni.

Vstop na italijansko ozemlje (člena 4, 5)
Kar zadeva vstop na italijansko ozemlje, so potrjena pravila, ki so bila določena s prejšnjimi zakonskimi ukrepi.
Ostaja torej veljavna izjema za čezmejne delavce za prihod na delovno mesto in povratek domov.
Kar zadeva tuje prevoznike, ki vstopajo v Italijo, veljajo naslednja pravila.

Izvajanje in spremljanje ukrepov (člen 9)
Teritorialno pristojni prefekt skrbi za izvajanje ukrepov tega odloka in spremlja izvajanje preostalih ukrepov s strani pristojnih uprav, s pomočjo policije in gasilcev ter – za zdravje in varnost na delovnem mestu – s sodelovanjem nacionalnega inšpektorata za delo in poveljstvom karabinjerjev za varstvo dela ter po potrebi in s predhodnim obveščanjem predsednika Dežele ali pristojne Avtonomne pokrajine s sodelovanjem oboroženih sil.

Opozorilo
Vsa podjetja in samostojne poklice, trgovce, obrtnike, proizvodne obrate, gradbišča, prevoznike idr., da pozorno preberejo pravila, ki veljajo za posamezno tipologijo gospodarske dejavnosti.

Seznam dejavnosti, ki bodo lahko ponovno odprle s 4. majem je bil nekoliko spremenjen in razširjen. Seznam spremenjenih dejavnosti uredba in priloge so dostopne na spletni strani SDGZ.

Dodatne informacije:
Slovensko Deželno Gospodarsko Združenje
E: info@sdgz.it