Objavljen javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2023

ponedeljek, 12. december 2022

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je 9. decembra 2022 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 155/2022 objavila Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2023 (JR SPK 2023).
 

Namen in cilj javnega razpisa

Namen javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva in privabljanjem tujih investitorjev v Slovenijo.

Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirane pravne osebe v tujini, ki izvajajo aktivnost slovenskega poslovnega kluba in katerih dejavnost je usmerjena v:
 
 • krepitev gospodarskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež;
 • spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov ter izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji, zainteresiranimi za poslovanje na tujem trgu;
 • svetovanje slovenskim, predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem delujejo posamezni slovenski poslovni klubi, ter tujim podjetjem, ki želijo poslovati s slovenskimi podjetji;
 • redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij z aktualnimi poslovnimi informacijami in poslovnimi priložnostmi v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo,
 • promocijo slovenskega gospodarstva ter slovenskega poslovnega okolja v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo.

Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:
 
 • organizacija in izvedba najmanj 60 kakovostnih poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim podjetjem,
 • informiranje in svetovanje najmanj 600 slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge,
 • posredovanje najmanj 300 prispevkov za objavo na portalu Izvozno Okno.
 

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je financiranje naslednjih aktivnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini:
 
 • organizacija in izvedba poslovnih dogodkov
 • aktivna udeležba na poslovnih dogodkih
 • informiranje slovenskih in tujih podjetij
 • poglobljeno svetovanje slovenskim podjetjem
 • zagotavljanje prispevkov za objavo na Izvoznem Oknu
 • promocija slovenskega gospodarstva in poslovnega okolja
 • promocija slovenskega poslovnega kluba.

Več o predmetu javnega razpisa
 

Upravičenci

Upravičeni prejemniki sredstev so aktivno delujoče uradno registrirane pravne osebe v tujini, ki izvajajo aktivnosti slovenskega poslovnega kluba.
 

Pogoji za sodelovanje

Več o pogojih za sodelovanje
 

Okvirna višina sredstev

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 450.000,00 EUR.
 

Rok za prijavo

Rok za oddajo vlog na javni razpis je 30. 12. 2022.
 

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: spk@spiritslovenia.si.

Vprašanja na predhodno navedeni elektronski naslov morajo prispeti najkasneje pet (5) delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. SPIRIT Slovenija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje tri (3) delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletni strani: www.spiritslovenia.si.

Kot predhodno zapisano, bodo vprašanja in odgovori objavljeni na spletni strani: www.spiritslovenia.si, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.
 

Razpisna dokumentacija

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija: www.spiritslovenia.si/razpisi.
 

Preberite tudi:

Aktivnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini