Objavljen Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2013

ponedeljek, 22. april 2013

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS, št. 32/2013 z dne 19.4.2013 (ob-2312/13, Stran 1295), objavljen javni razpis  za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2013 (oznaka javnega razpisa: JR 1/2013-446).
 
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav obstoječih izvoznikov na novih tujih trgih glede možnosti:

  • prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev na nov tuj trg;
  • prodora novih izdelkov na nov tuj trg.

Nov tuji trg v skladu s tem razpisom je mednarodno priznana država in Republika Kosovo ali ožje področje oziroma regija znotraj države, ob pogoju, da v državo podjetje še ne izvaža oziroma še ni realiziralo izvoza v letih 2012 in 2013.
Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav. 
 
Namen javnega razpisa:
Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih slovenskim izvoznim podjetjem, ki vstopajo na novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajša odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbrani novi  tuji trg.
 

Upravičenci do sredstev so mikro, mala in srednja podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah, obstoječi izvozniki.
 

Upravičeni stroški: Stroški najema svetovalnih storitev, vezanih na izdelavo tržne raziskave, ki jih zagotavljajo zunanji izvajalci z ustreznimi referencami.
Upoštevani bodo projekti izdelave tržnih raziskav, ki bodo izvedeni od dneva oddaje vloge na javni razpis in največ do 8.11.2013.

 
Razpisana kvota: 250.000 EUR
Obseg sofinanciranja : največ 50 % upravičenih stroškov oziroma 5.000 EUR na upravičenca.
 

Rok za oddajo vlog je 17. maj 2013 do 12.00 ure na Spirit Slovenija, javna agencija, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.


Podrobnosti o razpisu in razpisna dokumentacija.