Objavljen Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 E-POSLOVANJE 2017-2018

ponedeljek, 04. september 2017

SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je objavila  Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 »E-POSLOVANJE 2017-2018«.

Namen razpisa:
Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Cilj razpisa:
Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Predmet razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih in vključuje:
a) Elektronsko izmenjavo med partnerji
b) Digitalizacijo nastopov na sejmih
c) Spletne strani za tuje trge
d) Spletne trgovine
e) Produktno-prodajne videe
f)  Krepitev kompetenc - usposabljanja

Okvirna višina sredstev:
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, znaša največ do 2.500.000,00 EUR.

Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški so stroški storitev zunanjih izvajalcev (storitve v zvezi z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja) za izvedbo naslednjih ukrepov:
1. Elektronska izmenjava med partnerji
2. Digitalizacija nastopov na sejmih
3. Spletne strani za tuje trge
4. Spletne trgovine
5. Produktno-prodajni video
6. Krepitev kompetenc - usposabljanja

Upravičeni stroški in izdatki bodo morali nastati v obdobju od datuma oddaje vloge do predvidenega zaključka operacije, ki ne sme biti kasnejši od 1. 10. 2018. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali od dne oddaje vloge, in izdatki, nastali do datuma zaključka operacije oziroma najkasneje do 1. 10. 2018.

Roka za oddajo vlog sta:
1. rok: 2. 10. 2017 in
2. rok: 1. 3. 2018.

Dodatne informacije:
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: eposlovanje@spiritslovenia.si.

Razpis in razpisna dokumentacija