Odnosi med EU in Združenim kraljestvom: Svet odobril začetek pogovorov in sprejel pogajalske smernice

sreda, 26. februar 2020

Svet je sprejel sklep o odobritvi začetka pogajanj o novem partnerstvu z Združenim kraljestvom in o uradnem imenovanju Komisije za pogajalko EU. Sprejel je tudi pogajalske smernice, ki so mandat Komisiji za pogajanja.

EU želi z Združenim kraljestvom vzpostaviti ambiciozno, obsežno in uravnoteženo gospodarsko partnerstvo. V mandatu je poudarjeno, da bi moralo prihodnje partnerstvo glede na geografsko bližino in gospodarsko soodvisnost obeh strani temeljiti na trdnih zavezah za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev, ki bi omogočali odprto in pošteno konkurenco.

EU namerava z Združenim kraljestvom vzpostaviti sporazum o prosti trgovini, ki bo zagotavljal, da se za trgovino z blagom uporabljajo nične tarife in kvote. Ta sporazum bi moral zagotoviti sodelovanje na področju carine in regulativnih vidikov. Vključevati bi moral tudi učinkovito upravljanje in nadzor, reševanje sporov in ureditev izvrševanja.

V zvezi z ribištvom je v mandatu navedeno, da bi bilo treba v prihodnjem partnerstvu ohraniti obstoječi vzajemni dostop do voda in stabilne deleže kvot. Sporazum o ribištvu bi bilo treba skleniti do 1. julija 2020, da bi bilo na voljo dovolj časa za določitev ribolovnih možnosti po koncu prehodnega obdobja.

Mandat vsebuje tudi določbe za prihodnje sodelovanje na področjih, kot so digitalna trgovina, intelektualna lastnina, javna naročila, mobilnost, promet in energetika.

EU si bo prizadevala za vzpostavitev celovitega varnostnega partnerstva z Združenim kraljestvom. To partnerstvo bi moralo zajemati sodelovanje organov kazenskega pregona in sodnih organov v kazenskih zadevah, pa tudi sodelovanje na področjih zunanje politike, varnosti in obrambe. Mandat predvideva, da bo prihodnje partnerstvo vključeno v splošni okvir upravljanja, ki bo zajemal vsa področja sodelovanja.

Naslednji koraki
Komisija bo v dogovoru z Združenim kraljestvom določila datume prvih pogajalskih sestankov. Prvi uradni sestanek med pogajalci EU in Združenega kraljestva bo predvidoma v začetku marca.

Ozadje
Sklep Sveta in pogajalske smernice temeljijo na priporočilu, ki ga je Komisija predložila 3. februarja 2020. Opirajo se na politično izjavo, o kateri sta se EU in Združeno kraljestvo dogovorila oktobra 2019, ter na usmeritve Evropskega sveta (člen 50) o prihodnjih odnosih med EU in Združenim kraljestvom iz marca 2018 in aprila 2017.

Voditelji in voditeljice držav EU-27 so 13. decembra 2019 ponovno potrdili, da nameravajo vzpostaviti čim tesnejše prihodnje odnose z Združenim kraljestvom, in pozvali Komisijo, naj Svetu takoj po izstopu Združenega kraljestva predloži osnutek mandata za pogajanja o prihodnjih odnosih s to državo.

Z začetkom veljavnosti sporazuma o izstopu se je iztekel rok iz člena 50 PEU in začelo prehodno obdobje, ki bo trajalo do 31. decembra 2020. V tem obdobju bo Združeno kraljestvo še naprej uporabljalo pravo Unije, vendar ne bo več zastopano v institucijah EU.

Vir: Evropski svet, Svet Evropske unije