Predstavitev državnih ukrepov za pomoč gospodarstvu

četrtek, 02. april 2020


Paket gospodarskih ukrepov države za zmanjšanje negativnih učinkov, ki jih povzroča epidemija koronavirusa, vsebuje devet ukrepov v skupni vrednosti kar 608,3 milijarde dinarjev oziroma 5,1 milijarde evrov, kar predstavlja kar 11 odstotkov letošnjega bruto domačega proizvoda (BDP), je poudaril minister za finance Siniša Mali in omenil tudi finančno pomoč v višini 100 evrov v dinarski proti vrednosti za vse polnoletne državljane Srbije.

Ukrepi veljajo za samo tista podjetja, ki so odpustila manj kot deset odstotkov zaposlenih, ne upoštevajoč pogodbenih delavcev, katerim je pogodba prenehala in ni bila podaljšana, kot tudi za tista, ki so po 15. marcu 2020 začasno prenehala poslovati.

Od omenjenih devetih ukrepov so trije namenjeni področju davčne politike, dva sta namenjena za pomoč zasebnemu gospodarskemu sektorju ter ohranitvi likvidnosti gospodarstva, med ostale ukrepe pa se šteje moratorij na vse dividende do konca leta ter fiskalne spodbude, oziroma finančna pomoč vsem polnoletnim državljanom.

Prvi sklop ukrepov zajema predvsem preložitev zapadlih davčnih obveznosti ter kasnejša obročna odplačila, z začetkom v januarju 2021.

 • Odlog plačila davkov in prispevkov na osebne dohodke je namenjen predvsem zagotovitvi likvidnosti, ohranitvi gospodarske dejavnosti ter zaposlitev.
 • Odlog plačila davkov in prispevkov v času trajanja epidemije za zasebni sektor je prvenstveno namenjen ohranitvi, oziroma povečanju likvidnosti vseh gospodarskih subjektov, ki zaposlenim izplačujejo osebne dohodke. Omenjeni ukrep zajema odloge plačevanja davka na dohodke iz samostojnih dejavnosti vseh podjetnikov.
 • Vsi tisti delodajalci, ki te ukrepe sprejmejo, lahko izkoristijo možnost odloga davkov in prispevkov vse do začetka leta 2021, po tem datumu pa lahko izkoristijo še dodatno priložnost, ki omogoča odlok plačila še za največ  24 mesecev brez plačila zamudnih obresti.
 • Osnovni pogoji za uporabo teh ugodnosti so za vse delodajalce enaki, ne glede na finančno vrednost gospodarske dejavnosti.
 • Preloži se tudi plačilo akontacije davka na dobiček v drugem četrtletju. Cilj tega ukrepa je zvišanje likvidnosti davčnih zavezancev, na podlagi zamika plačila akontacij davka na dobiček za leto 2020, katere zapadejo v drugem četrtletju 2020. Osnovni pogoji za uporabo tega ukrepa so za vse davkoplačevalce enaki, ne glede na njihovo ekonomsko moč.
 • Odprava plačila DDV-ja za donatorje. Namen tega ukrepa je predvsem v tem, da se plačila DDV-ja razbremenijo vsi tisti donatorji, ki svoje izdelke, oziroma izdelke ki jih prodajajo, podarijo ustanovam, ki so neposredno vključene v dejavnosti, katerih cilj je preprečevanje širjenja, oziroma zdravljenja obolelih za Covid-19.


Drugi sklop ukrepov se nanaša na neposredno pomoč podjetjem, bodisi na izplačilo pomoči v višini minimalnega osebnega dohodka za mikro, majhna in srednja podjetja, oziroma subvencije v višini 50 odstotkov minimalnega dohodka velikim podjetjem, katerih zaposleni so, zaradi zmanjšanega obsega poslovanja ali popolne zaustavitve poslani na čakanje.
Omenjeni ukrepi naj bi veljali od maja naprej.

Neposredna pomoč je namenjena pavšalistom, ki plačujejo davke glede na realne dobičke, in mikro, majhnim in srednjim podjetjem v zasebnem sektorju – dobili naj bi subvencije v višini minimalnega osebnega dohodka za čas trajanja izrednega stanja; velika podjetja pa naj bi dobila pomoč v višini 50 odstotkov minimalne plače za zaposlene, ki so bili deležni odpovedi delovnega razmerja.

Pogoji uporabe teh ukrepov se razlikujejo glede na ekonomsko moč. V sklopu ukrepov so vsem podjetnikom ter mikro, majhnim in srednjim pravnim osebam dodelili pomoč v višini neto minimalnega osebnega dohodka za vsakega zaposlenega.

Tretji sklop ukrepov se nanaša na ohranitev likvidnosti gospodarskih subjektov na podlagi pričakovane ekonomske škode med in po koncu izrednega stanja, povzročenega s pandemijo virusa Covid-19. S tem programom želi srbska vlada minimizirati vse zunanje vplive, kot na primer upad povpraševanja ter prekinitve nabavnih verig ter posledic, kot so zmanjševanje zaposlenosti in nelikvidnost poslovanja srbskega gospodarstva.

Program predvideva naslednje ukrepe:

 • Program za dodelitev kredita za ohranitev likvidnosti in obratovalnih sredstev za samostojne podjetnike ter mikro, majhne in srednje gospodarske subjekte, kmetije, zadruge, ki so registrirani v obstoječem registru Sklada za razvoj Republike Srbije.
 • Jamstvene sheme preko komercialnih bank, ki poslujejo v Republiki Srbiji, za podporo gospodarstvu v pogojih krize zaradi virusa Covid-19, za kredite za ohranjanje likvidnosti poslovanja, obratovalna sredstva za samostojne podjetnike, mikro, majhne in srednje poslovne subjekte in kmetije.

Skupna vrednost programov, predvidenih s temi ukrepi, znaša 264 milijard dinarjev (približno 2,2 milijarde evrov).

Četrti sklop ukrepov se nanaša na izplačilo neposredne pomoči v znesku 100 evrov v dinarski protivrednosti vsem polnoletnim prebivalcem Srbije.

Ukrepi, ki jih je vlada že sprejela, oziroma so v postopkih
Omejena je višina cen in marž osnovnih živil in zaščitne opreme, ter maloprodajnih cen zaščitnih sredstev, s čimer naj bi se preprečile motnje na trgu in omogočila redna preskrba prebivalstva z osnovnimi živili, zaščitnimi sredstvi in opremo. Zaradi enakih razlogov je začasno prepovedan izvoz osnovnih proizvodov (semena, olje, kvas, mila, detergenti, dezinfekcijska sredstva, asepsol, alkohol, zaščitna oprema).

Prav tako je z namenom zaščite državljanov, sprejeta odločitev, da se vsi osebni dokumenti državljanov, katerim je potekel rok veljavnosti, upoštevajo kot veljavni, vse dokler velja odlok o razglasitvi izrednega stanja. Enako velja za vse termine v različnih upravnih postopkih in sicer na način, da stranke zaradi tega niso prizadete. V sodnih postopkih, pa v času izrednega stanja postopki mirujejo, termini pa se znova upoštevajo po prenehanju izrednega stanja.

Z namenom zaščite zaposlenih je sprejetih veliko ukrepov, ki zavezujejo delodajalce, da omogočajo delo na daljavo, delo doma, delo v manjših izmenah.

Zaradi razglasitve izrednega stanja se v državi prestavijo vsi termini za pripravo in oddajo letnih finančnih poročil uporabnikov sredstev proračuna Republike Srbije, avtonomnih pokrajin, enot lokalne samouprave, socialnega skrbstva in prečiščenih poročil Republike Srbije ter mest za leto 2019.
     
Začasni ukrepi NBS

Narodna banka Srbije je sprejela ukrepe, ki naj bi varovali finančni sistem, in sicer:
 • Zamude pri odplačilih (moratorij), kreditojemalcem, kot tudi obveznosti leasinga, za obdobje najmanj devetdeset dni, ali prenehanja izrednega stanja. V tem času banke ne zaračunavajo zamudnih obresti na neporavnane obveznosti, prav tako ne sprožajo postopke izvržb, ter prisilnih poravnav, oziroma kakršnih koli pravnih postopkov, glede neplačil oziroma terjatev dolžnikov. Slednji za uporabo teh ugodnosti, ne bodo plačali nikakršnih nadomestil, prav tako se njihovi krediti ne bodo upoštevali kot restrukturirani ali  problematični.
 • Med izrednim stanjem, dajalci leasinga, ne bodo zaračunavali nobenih zamudnih obresti, zaradi neporavnave obrokov, kot tudi ne postopkov izvršb , ali prisilnih poravnav do prejemnikov leasinga.
 • Dodatek. Z odločbo o nadomestilih v plačilnem prometu se ne smejo zaračunavati pristojbine ter drugi stroški pri vplačilih ter prenosu denarnih sredstev zaradi dodelitev donacij, namenjenih boju proti epidemiji Covid-19. Ta odločba se nanaša na banke, inštitucije za izdajo elektronskega denarja, različne plačilne ustanove, poštnega operaterja ter Narodno banko.
 

Vir: Ekapija

Pripravila:
mag. Danijela Fišakov
Slovenski poslovni klub v Beogradu
E: danijela.fisakov@spk.rs