Pregled instrumentov za spodbujanje internacionalizacije evropskih malih in srednjih podjetij

torek, 21. junij 2016

Evropska komisija ugotavlja, da potencialne interesne skupine EU posedujejo slabo oziroma zgolj razdrobljeno znanje o možnostih financiranja in instrumentih (neposrednih in posrednih) za spodbujanje internacionalizacije, ki obstajajo v okviru več programov EU.

Evropska komisija pri tem izpostavlja predvsem evropska podjetja zlasti MSP, ki ne poznajo dovolj dobro celotne palete ukrepov EU v podporo internacionalizaciji in priložnosti, ki jih le-ti podjetjem omogočajo. EK se je zato odločila, da na enem mestu zbere vse informacije, podatke in dejstva ki podpirajo internacionalizacijo evropskih podjetij. V ta namen na letni ravni pripravlja posebne preglede EU instrumentov in ukrepov za spodbujanje internacionalizacije, kjer lahko MSP na enem mestu dobijo vse potrebne in aktualne informacije.

K pripravi letnih pregledov prispeva več generalnih direktoratov Evropske komisije, kar kaže na vse večje zavedanje različnih politik EU o pomenu internacionalizacije evropskih podjetij. Ker globalizacija naglo napreduje in se pričakuje, da se bo izven EU v prihodnosti realiziralo kar 90% svetovne gospodarske rasti, zunanja razsežnost različnih politik EU raste na pomenu. Dostop do trgov zunaj EU je zato bistvenega pomena za bodoč razvoj  evropske industrije.

Enoten pregled vseh obstoječih instrumentov EU za spodbujanje internacionalizacije seveda ne zadošča. Komisija razmišlja o potrebi po še večji kohezivnosti različnih politik EU, ki podpirajo  različne instrumente internacionalizacije. Instrumente bo potrebno dodatno racionalizirati, jih poenostaviti in medsebojno dopolnjevati ter povezovati za doseganje večje dodane vrednosti posameznega instrumenta in povečanje  njihovega vpliva na obseg internacionalizacije.

V okviru politike internacionalizacije sta zato Evropska komisija in EEAS pričela strateško razmišljati o uvedbi skupne EU gospodarske diplomacije za razvoj proaktivnega in usklajenega pristopa k zunanji razsežnosti gospodarske agende EU, ki lahko odločilno prispeva k konkurenčnosti, rasti in novim delovnim mestom znotraj Unije.

Pregled EU instrumentov za spodbujanje internacionalizacije evropskih MSP (pdf)

Povezava na dokument v angleškem jeziku
 
Dodatne informacije:
GD RAST A4 Mednarodne zadeve
E: GROW-A4@ec.europa.eu

Pripravilo:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za turizem in internacionalizacijo
E: gp.mgrt@gov.si